Her er du:
Publisert: 29.03.2017
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) har sendt inn svar til høring på anmodningsvedtak fra Stortinget om å innføre krav om minimum 30% miljøvekting ved alle offentlige anbud der det er relevant. NMF er den miljøvernorganisasjonen i Norge som har hatt størst fokus på at alle offentlige anskaffelser skal være miljøvennlige anskaffelser. Innen lov om offentlige anskaffelser har NMF bidratt med å sende inn flere høringsforslag, samt veiledning av offentlige saksbehandlere og private tilbydere. Som eneste miljøvernorganisasjon i Norge, har NMF hatt fokus på å klage inn miljøfiendtlige ulovlige direkte anskaffelser til KOFA. I følge en artikkel som ble publisert i Kommunal Rapport i 2014 var NMF ansvarlig for å avdekke, og klage inn hele 71,5 % av alle kommunene som i 2013 ble felt i KOFA for miljøfiendtlige ulovlige direkte anskaffelser: 
 
 
 
NMF skrev i høringssvaret at vi stiller oss svært positive til at det innføres krav om minimum 30% miljøvekting ved alle offentlige anbud der dette er relevant.
I tillegg har NMF i høringssvaret nevnt en rekke forbedringsforslag på miljøsiden i anskaffelsesloven. Nedenfor følger noen endringsforslag fra NMF. For at det anskaffelsesloven skal ha full effekt må også de økonomiske barrierene for å klage inn miljøsaker til KOFA reduseres:
 
  1. Det bør være et krav at miljøkravene også skal nedfelles i det signerte kontraktsdokumentet, ikke bare anbudsdokumentene.

  2. Det bør bli kostnadsfritt for frivillige interesseorganisasjoner å klage inn saker til KOFA.

  3. Det bør bli kostnadsfritt å klage inn ulovlige direkte anskaffelser til KOFA.

  4. For at flere ulovlige direkte anskaffelser skal bli klaget inn, bør det gis økonomisk stimuli for at denne typen saker skal klages inn. Anslagsvis 10 % av gebyret som ilegges offentlige aktører som begår lovbrudd bør tilfalle som belønning til vedkommende som har klaget inn den ulovlige direkte anskaffelsen. Dersom en offentlig aktør blir ilagt kr 100.000,- i gebyr for å ha begått en ulovlig direkte anskaffelse, så bør kr 10.000,- av dette beløpet bli overført til vedkommende som har klaget inn saken. NMF kunne trolig ha finansiert en fulltidsstilling på å avdekke ulovlige direkte anskaffelser dersom denne typen belønningssystem eksisterte. 

  5. Det bør bli kostnadsfritt å klage inn brudd på formålsbestemmelsen i § 1. 

  6. Det bør bli kostnadsfritt for alle og enhver å klage inn saker som vedrører brudd på § 5 (Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn). Det er i dag et samfunnsproblem at offentlige aktører i enkelte tilfeller kun fokuserer på lavest mulig pris. Konsekvensen er at offentlige aktører i en del tilfeller finansierer miljøødeleggelser, brudd på menneskerettighetene og at arbeidere fra lavkostland blir utnyttet på utilbørlig vis. Private næringsdrivende har ikke økonomisk interesse av å klage inn brudd på miljø, etikk, samfunnsansvar, arbeidsrettigheter og menneskerettigheter. Samfunnet er derfor avhengig av privatpersoner, frivillige interesseorganisasjoner og veldedige organisasjoner klager inn denne typen brudd. En måte å tilrettelegge for at privatpersoner, frivillige interesseorganisasjoner og veldedige organisasjoner skal klage inn denne typen saker er å gjøre det kostnadsfritt å klage inn til KOFA.

  7. Eventuelle saksbehandlingsgebyr for KOFA bør for frivillige interesseorganisasjoner samt privatpersoner ikke settes høyere enn hva departementet har anbefalt i Prop. 32 L (2015–2016) Lov om klageorganer for forbrukersaker, sitat: "Departementet antar at gebyret ikke bør overstige 100-200 kroner.

  8. Bestemmelsene om saklig klageinteresse for brudd på anskaffelsesloven §§ 1 og 5 bør oppheves. 
 
Det er mulig å lese mer om høringssvaret fra NMF blant annet her:
 
Miljøbevegelsen med nyanseringer i synet på 30% miljøvekting
 
Høringssvar fra Norges Miljøvernforbund (NMF) kan leses på regjeringen sine nettsider, her:
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :