Publisert: 08.05.2007

Elektromagnetiske felt (EMF) er en samlebetegnelse på elektriske og magnetiske felt. De feltene som oppstår ifm strømnettet og utstyr som er koblet til dette er 50 Hz i Norge og kalles lavfrekvente felt (LF).


 Elektriske felt oppstår der det er spenningsforskjeller. Et elektrisk apparat som er tilkoblet strømnettet, vil omgis av et elektrisk felt selv når apparatet er avslått og det ikke går noen strøm. Styrken på feltet øker når spenningen øker.
Elektriske felt måles i Volt per meter (V/m).
Elektriske felt kan skjermes.

Magnetfelt oppstår når elektriske ladninger er i bevegelse, dvs når det går en strøm. Størrelsen på magnetfeltet er avhengig av strømstyrken og feltet øker når strømmen gjennom lederen øker. Ved apparater som er avslått er det ikke noe magnetfelt.
Magnetfelt måles i Tesla (T). En Tesla er en stor enhet, derfor er det vanlig å angi magnetfelt i mikro- eller nanoTesla (μT = 10-6 T, nT = 10-9 T).
Magnetfelt er vanskelige å skjerme, de går relativt uhindret gjennom de fleste materialer.

Kilder til lavfrekvente felt er:

Grenseverdier i Norge Retningslinjer for ikke-ioniserende stråling (det elektromagnetiske spekteret som har frekvenser under 1016 Hz) er gitt i strålevernforskriftens § 26 (4). All eksponering skal holdes så lavt som praktisk mulig. For publikum er grenseverdien for 50 Hz elektriske felt 5 000 V/m, for magnetfelt 100 000 nT, i yrkessammenheng er tilsvarende verdier henholdsvis 10 000 V/m og 500 000 nT.

Ved nyetablering av bygg, høyspentanlegg eller opprustning av slike anlegg sier utkast til ny forvaltningsstrategi at en bør søke å unngå at bygg får magnetfelt over utredningsnivået på 400 nT. Sammenfattet antyder omfattende internasjonal forskning en doblet risiko for utvikling av leukemi hos barn der gjennomsnittsverdien for magnetfeltet i hjemmet er over 400 nT. Dette er 1/250 av anbefalt grenseverdi for publikum pr i dag. 400 nT gjelder ikke for eksisterende anlegg, hovedargumentet mot er økonomi. Miljøvernforbundet mener man burde ta konsekvensen av den nye forskningen, ta ansvar og rydde opp i alle eksisterende anlegg.

Basert på kunnskap fra dem som har erfaring med helseproblemer i forbindelse med EMF, anbefaler Miljøvernforbundet at grenseverdiene ved lang eksponering, spesielt soveplass og arbeidsplass, bør være 50 nT for friske, voksne mennesker. For syke og barn bør ikke soveplassen ha sterkere magnetfelt enn 20 nT. Tilsvarende bør grenseverdi for elektriske felt ikke overstige 10 V/m.


  Norges Miljøvernforbund

  Besøksadresse:
  Ludeboden,
  Skuteviksboder 24,
  5035 Sandviken
  Postadresse:
  Postboks.593, 5806 Bergen

  Kontaktinformasjon

  Tel: 55 30 67 00
  Faks: 55 30 67 01
  Epost: nmf@nmf.no
  Org.nr: 871 351 082
  Kontonr: 3633 41 17116
  fb_liten twitter_liten

  Nyhetsbrev

  Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
  Registrer deg med din e-postadresse:
  Epost :
  Liste :