Oppdrettsnæringen gir miljøkollaps i hav og elv
                  
Avlusingen ødelegger fjordene og gir kreftfare i villfisken

Avlusingen øker kreftfaren

Nyere og tidligere forskning gir klare indikasjoner på at legemiddelene, som norsk oppdrettsnæring bruker for å bekjempe luseangrepet oppdrettsfisk, fører til potensielt kreftfremkallende stoffer i fisk både i og utenfor oppdrettsanleggene. Så mye som 10% av de farlige stoffene kan bli værende igjen i fisken. Ved konsum kan kreftfaren også overføres til mennesker.

Flere millioner oppdrettsfisk på rømmen

I 2009 ble det rapportert 22 episoder med laks og regnbueørret som rømte fra norske oppdrettsanlegg. Ifølge de offisielle tallene ble 156 000 oppdrettslaks og 133 000 regnbueørret rapportert rømt. Men mørketallene er betydelig høyere. Basert på store mengder fanget oppdrettsfisk på steder hvor rømming ikke er rapportert, er det grunnlag for å tro at så mange som tre millioner oppdrettsfisk klarte å rømme i 2009. I tillegg til den generelle urapporterte rømmingen viser næringens egne rapporter at minimum 2,5 millioner smolt rømmer i året.

Oppdrettsanlegg ligner store grisebinger

Utslippene fra et stort oppdrettsanlegg kan faktisk sammenlignes med utslippene fra en grisefarm med 60 000 slaktegris à 90 kg. Fôrspill og fiskeskitt går rett ut i sjøen fra de åpne oppdrettsanleggene. Dette blir spist av villfisk, som blir misdannet og degenerert. Gjennomsnittlig beiter 15 ulike fiskearter eller totalt mer enn 10 tonn villfisk under og rundt oppdrettsanleggene.

Tømmer havet for villfisk

For å fôre opp 1 kilo oppdrettslaks bruker oppdrettsnæringen mellom 2,5 og 5,5 kilo villfisk, og over halvparten av råstoffet i laksefôret er fullgod og næringsrik menneskemat. Industriell oppdrett av fiskespisende fisk er utrolig ressurskrevende og tømmer havet for villfisk. Dette har allerede ført til dramatisk nedgang i antall sjøfugl langs hele norskekysten.


Støtt Norges Miljøvernforbund

Gjør som Martin Schanche, støtt Miljøvernforbundets kamp for miljøet med levende lakseelver og et levende hav du også. Benytt givertelefon:

820 44 704

eller bruk bankkonto:

9521 05 71982 

For mer informasjon om miljøkonsekvensene av norsk oppdrett: http://laksekrigen.nmf.no

 


Oppdrettsfisken blir mishandlet

Grådige oppdrettere bryter loven og utsetter fisken for store påkjenninger når alt for mange fisk blir trengt sammen i merdene. Fisk uten finner og med åpne sår er endel av oppdrettshistorien folk ikke får høre om. Ønske om stadig større profitt går foran hensynet til fiskens helse, levevilkår og naturlige behov. Ingen annen norsk næring driver et mer lovløst og kritikkverdig dyrehold enn oppdrettsnæringen. Fisk er omfattet av Lov om dyrevelferd, og det er vel dokumentert at også fisk føler smerte, frykt og stress.

Katastrofe for laksefisket

Katastrofe for laksefiske i Norge

De fleste norske lakseelvene stenges eller får redusert fisketid på grunn av manglende oppgang av villfisk. Lakselus dreper smolten fra villfisken. Årsaken er rømt oppdrettsfisk og oppdrettsnæringens spredning av lakselus. Men norsk oppdrettsnæring og offentlig myndighet toer sine hender og ser en annen vei.

Laksemafia styrer norsk oppdrettsnæring

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og fiskeridirektør Liv Holmefjord er Norges øverste politiske og offentlige forvaltnings myndighetspersoner innen oppdrettsnæringen. Da skurrer det stort for de fleste at de to kvinnene samtidig har eierinteresser verdt mange millioner i næringen. Ingen annen norsk næringsvirksomhet blir offentlig styrt av to personer som til de grader sitter på begge sider av bordet. Nærmere bukken som styrer havresekken er det antagelig umulig å komme.
 

Vosso

Den tragiske historien om VossoTilbake

Digitroll publiseringsløsning