NMF anmelder Statens Vegvesen for forurensing av vernet vassdrag.
Publisert: 15.03.2018


NMF har anmeldt statens vegvesen for å slippe ut sementholdig borevann i elven Sokna, som renner ut i Gaula i Midtre-Gauldal kommune. Under tunnelarbeid vedrørende bygging av ny E6 sørover fra Trondheim har Statens Vegvesen sluppet ut urenset sementholdig vann i Sokna i 3.5 timer uten at varslingssystemet  som sier i fra om at rensing stoppet opp ble tatt på alvor. 

NMF mener at dette utslippet har ført til at store mengder lakseyngel, sjøørrettyngel og smolt har dødd i løpet av disse 3.5 timene som utslippet pågikk. NMF mener også at mye av artsmangfoldet forøvrig har strøket med.

 

Se mediaoppslag her.

Se anmeldelse her.

NMF går i mot av Osen kraftutbygging
Publisert: 07.04.2017

Norges Miljøvernforbund (NMF) krever på et prinsipielt grunnlag avslag på innvilgelse av denne søknaden om kraftutbygging av Osen kraftverk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NMF går i mot Hofoss kraftutbygging
Publisert: 07.04.2017
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) krever på et prinsipielt grunnlag avslag på innvilgelse av denne søknaden om kraftutbygging av Hofoss kraftverk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NMF-MR ønsker å hindre forurensing av drikkevannskilden Brusdalsvatnet
Publisert: 07.04.2017
 
I årsmøtet som Norges Miljøvernforbund  -Møre og Romsdal (NMF-MR) hadde 22.02.2017 ble det fastsatt at fylkeslaget blant annet skal jobbe med vern av drikkevannskilder.

Ålesund kommune har 01.03.2017 søkt om tillatelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til å slippe ut store mengder med alkalisert marmor, klor, og CO2 til drikkevannskilden Brusdalsvannet.

https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Hoyringar/Soknad-om-loyve-til-utslepp-av-spylevatn-i-Arsetelva/

NMF-MR har 15.03.2017 sendt inn merknader til Fylkesmannen vedrørende Ålesund kommune sin søknad. I merknadene har NMF-MR bemerket at Ålesund kommune de siste årene har hatt ulovlige forurensende utslipp til Årsetelva og drikkevannskilden. Sommeren 2009 ble Ålesund kommune anmeldt av Fylkesmannen i Møre og Romsdal for å forurense Årsetelva og drikkevannskilden med så store mengder med basisk kalk at fisken i vassdraget døde.

I følge rapporten «Status for fisk, bunndyr og elvemusling i Brusdalsvassdraget» er «Årsetelva vurderes som viktigste gyteelv for ørretbestanden i Brusdalsvatnet

https://www.nhm.uio.no/forskning/publikasjoner/rapporter/nhm-rapport-26-brusdalsvassdraget.pdf

NMF-MR mener det vil være særs ille om Fylkesmannen i Møre og Romsdal tillater at Ålesund kommune forurenser den viktigste gyteelva for Brusdalsvannet med utslipp av alkalisert marmor, klor, og CO2. Etter NMF sin mening vil slike utslipp svekke overlevelsesevnen til ørretyngel i Årsetelva, og derved bidra til redusert tilvekst av ørretbestanden i Brusdalsvannet.

Det er en kjent sak at det befinner seg rødlistet elveperlemusling i Brusdalsvassdraget, og at elvemusling spres av ørretyngel. «Elveperlemusling har et parasittisk stadium på laksefisk, der larven (glochidie) sitter på gjellene fra tidlig høst og til forsommeren året etter. Det er derfor to absolutte forutsetninger for at elvemuslinger skal rekruttere, her definert til gjennomføring av metamorfose hos glochidielarve og at denne frigjør seg fra gjellene hos vertsfisken. (…) I Brusdalsvassdraget kan både laks og ørret i teorien være vertsfisk

https://www.nhm.uio.no/forskning/publikasjoner/rapporter/nhm-rapport-26-brusdalsvassdraget.pdf

ifølge Handlingsplan for elvemusling skal alle norske elveperlemuslingbestander opprettholdes eller forbedres. Etter NMF-MR sin mening vil Årsetelva, forutsatt at denne elva blir fri for Ålesund vassverk sin miljøforurensing, være et potensielt spredningsområde for elveperlemuslingsbestanden i Brusdalsvassdraget.

Som løsning på forurensingsproblemet ser NMF-MR for seg at det kan legges trekkerør i noen gamle utrangerte vannrør som befinner seg i området, og at avløpsvann og kloakk både fra vannverket, boliger og hytter langs Brusdalsvannets syd-vestlige bredde kan knyttes til denne fremtidige kloakkledningen.

Merknadene fra NMF-MR kan bestilles fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, her:

https://www.oep.no/search/resultSingle.html?journalPostId=21412476

 

 

 

Et hav av plast - vårt ansvar. Bli med på dugnad med NMF.
Publisert: 06.02.2017


   

Plast utgjør en dødelig miljøfare. Beregninger fra 2010 viser at mellom 8 og 12 millioner tonn plast havner i havet hvert år. Norges Miljøvernforbund inviterer norske myndigheter til århundrets opprydning. - Ved å vise handlekraft, kan man få andre land til å følge Norges eksempel, sier Ruben M. Oddekalv.

 
 
 ---

Ønsker du å bli med oss videre i arbeidet for å redde verdenshavene?

 
 
 
 
Kampanje om plastsøppel i verdenshavene - Skriv under!
Publisert: 09.01.2017
 
Som følge av vår initiativ til en internasjonal stordugnad angående plast i verdenshavene, vi har nå opprettet en kampanje. Din underskrift er viktig i kampen for et renere miljø!
 
 
 
 

---

 

Ønsker du å bli med oss videre i arbeidet for å redde verdenshavene?

 
 
Krever økt flaskepant og informasjonskampanje
Publisert: 17.07.2015
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at flaskepanten økes på aluminiumsbokser og at bryggerinæringen pålegges å finansiere informasjonskampanjer som advarer mot følgene av å hive slikt i naturen. I 2014 samlet Infinitum inn 415 988 355 gjenvinningsbokser og 415 851 277 gjenvinningsflasker. Totalt er det 831 839 632 flasker og bokser. Infinitum har en godkjent innsamlingsgrad på 95%. Med omtrent 416 millioner gjenvinningsbokser blir imidlert de resterende 5% et svært høyt tall. Antall gjenvinningsbokser som ikke samles inn utgjør dermed over 20 millioner bokser på årsbasis. 
Mesteparten av dette havner antageligvis i restavfallsspann. Imidlertid må det dessverre antas å forsvinne millioner av aluminiumsbokser i norsk natur på årsbasis. Både i fjorder, vann og på land. På land ser vi ofte at dyr prøver å få i seg rester av mat i avfall og dermed både også spiser ting de kan dø av. Dette kan bety en sakte og smertefull død for dyret. Når brusbokser og ølbokser kastes på land kan de havne på et jorde og gå inn i fôrhøsteren.

Når aluminiumsbokser havner i en fôrhøster får det som konsekvens at boksen blir kuttet opp i et enormt antall sylskarpe metallbiter. Resultatet kan bli små, sylskarpe aluminiums fragmenter som males opp og ender opp i magen på dyr som får mat fra det aktuelle jordet. Skadene vil ofte  bli livstruende, og dyret vil lide. Kyr, sauer, gris og andre dyr som spiser dette fôret får da i seg aluminiumsbiter som dessverre ofte vil forårsake spiserørskader og hull i tarmen med påfølgende smertefull død.
Miljøvernforbundet vil anta at mange ikke er klar over hvilket dyreplageri de forårsaker når de kaster fra seg aluminiumsbokser på landbruksmarker.
 
Det er derfor nødvendig at bryggerinæringen pålegges å sette iverk informasjonskampanjer. Videre kan også mindre miljø- og dyrevernbevisste folk påvirkes til å gjenvinne aluminiumsbokser ved å heve pantesatsen. 1 eller 2,5 kr som dagens satser ligger er av helt marginal økonomisk betydning for folk flest.

Ved å heve satsen til 5 kr for alle aluminiumsbokser og flasker vil antagelig nesten alle returflasker og aluminiumsbokser bli levert tilbake i panteautomatene. Dette vil forhindre grufull død for flere dyr og samtidig være til gagn for miljøet generelt.
Norges Miljøvernforbund har krevd avslag på søknad om endret utslippsløyve fra testsenteret på Mongstad
Publisert: 16.06.2015
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) har krevd avslag på søknaden om endret utslippsløyve. Miljøvernforbundet påklaget utslippstillatelsen da den ble gitt. Selv om det her legges til grunn å holde seg innenfor gjeldende årsverdier så vil oppmykningen av utslippsgrenser på kortere tidshorisont gjøre det vesentlig lettere for firmaet å slippe ut mer kjemikalier på årsbasis. Miljøvernforbundet vil også påpeke at omsøkte utslippsmengde på aldehyd fra total årsmengde på 3000 kg til en grense på 1 gram per sekund innebærer at det vil bli lov å slippe ut mer enn 10 ganger så mye på årsbasis. Aldehyder omfatter blant annet formaldehyd/formalin som er bakteriedrepende, allergifremkallede og sist men ikke minst kreftfremkallende.  
Innvilgelse av denne søknaden om endret utslippstillatelse åpner dermed opp for å gjøre det lettere å slippe ut større utslipp helse- og miljøskadelige utslipp. Følgelig er Miljøvernforbundet motstandere av å øke konsentrasjonsgrensene for ammoniakk, nye grenser for utslipp av totalt amin for hver testing samt endre grensen for utslipp av aldehyd.
 
Hele 80 % av anlegget er betalt av norske skattebetalere. I tillegg eier staten 2/3 deler av aksjene i Statoil. Samlet sett gjør dette at det norske folket har finansiert 92,33 % av testanlegget. Dvs at bare en av hver 15. krone finansieres av andre enn det norske fellesskapet. NMF har vært sterkt kritisk til hele planen med å fange og lagre CO2. Både pga høye kostnader, fare for giftige kreftfremkallende utslipp av aminer, usikker lagring og høyt energiforbruk.
Det som fanges fra testanlegget blir også sluppet rett ut i atmosfæren etterpå. Store mengder energi iform av elektrisitet forbrukes i denne miljøskadelige prosessen. Det er i seg selv et paradoks at for å begrense klimagassutslipp fra kraftproduksjon skal det satses på noe som krever mye energi. Skulle noe bli deponert under havbunnen i framtiden så har vi ingen garanti på at det vil forbli der. Lagring av CO2 er høyst usikkert.  Det er reelle klimatiltak og begrenset forbruk som er nødvendig å gjennomføre for å redde kloden fra stor temperaturstigning og havforsuring. Dette har bidratt til å grønnvaske petroleumsbransjen og gjort beslag på penger som kunne gjort stor nytte hvis de heller hadde brukt til energieffektivisering, kollektivtransport og andre viktige miljøtiltak. Hadde det blitt satset slike milliardbeløp av staten på energieffektivisering og geotermisk energi så ville vi på få år fått en betydelig bedring. Noe slikt kan vi ikke forvente testanlegget.  

Virksomheten opplyser om at endringane det søkes om vil ha neglisjerbar effekt på miljøet og være innenfor dagens rammer for helserisiko for befolkningen. Miljøvernforbundet kan dessverre ikke se at det er grunn til å ha tillitt til selskapet med hensyn på folk og dyreliv sin helsesituasjon i området.
Miljøvernforbundet er også sterkt bekymret over konsekvensane av summen av nye og økte utslippsgrenser på Mongstad og Sløvåg som også inkluderer radioaktive utslipp. Sumeffekten og kombinasjonseffekten av alle disse utslippene er ikke testet! Våre mange vitnesbyrd over helseplager fra folk i nærliggende område tilsier at det er særdeles viktig å vise varsomhet.  
Fylkesmannen i Rogaland følger igjen opp NMF´s krav om å stanse utslipp av plastavfall.
Publisert: 04.06.2015
 
Fylkesmannen i Rogaland har nå pålagt Statens Vegvesen å samle opp plastikkforurensning etter at de ikke har overholdt krav med hensyn på utslippstillatelser. Miljøvernforbundet har meldt fra om den grove forurensningen og er glad for at fylkesmannen nå setter krav som forhindrer videre utslipp. Bildet til høyre viser plastikkforurensning fra ifjor.
Plastikkforurensningen har skjedd i forbindelse med sprengningsarbeider knyttet til Ryfast prosjektet og er tidligere omtalt her:
 
 
 
Fylkesmannen i Rogaland følger igjen opp NMF´s krav om å stanse utslipp av plastavfall.
 
Fylkesmannen i Rogaland har nå pålagt Statens Vegvesen å samle opp plastikkforurensning etter at de ikke har overholdt krav med hensyn på utslippstillatelser. Miljøvernforbundet har meldt fra om den grove forurensningen og er glad for at fylkesmannen nå setter krav som forhindrer videre utslipp. Bildet til høyre viser plastikkforurensning fra ifjor.
Plastikkforurensningen har skjedd i forbindelse med sprengningsarbeider knyttet til Ryfast prosjektet og er tidligere omtalt her:
 
 
 
Fylkesmannen i Rogaland følger NMF´s krav om å stanse utslipp av plastavfall.
Publisert: 23.04.2015
 
I forbindelse med Ryfast-prosjektet har Statens Vegvesen brukt plastikk fiber i forbindelse med sprengning av stein som har blitt dumpet i sjøen. Enorme mengder med plastavfall har spredd seg i forbindelse med virksomheten. Bildet til høyre viser plastikkfibre tatt opp i strandkanten. Fylkesmannen i Rogaland varsler nå nye krav da Statens Vegvesen fremdeles ikke klarer å samle opp plastikkavfallet.
Ved utfylling av sprengmasser i sjø brukes det normalt stålfiber / stålspon siden disse imotsetning til plast ikke flyter opp og påfører naturmiljøet stor skade. Statens Vegvesen har med andre ord unnlatt å ta i bruk best tilgjengelige teknologi og med vitende og vilje forurenset havmiljøet med sterkt miljøskadelig plastavfall. Forskning tyder på at den totale mengden plast i havene er mellom 10.000 og 40.000 tonn. Det er derfor svært viktig å forhindre og begrense ytterligere plastikkforurensning. Det kan ta flere hundre år før dette forsvinner! Miljøvernforbundet har hele tiden vært klar på at det her må påkreves bruk av stålfiber som brukes andre steder hvor det kan avrenne eller blir dumpet i sjøen. 
Regjeringen og Jan T Sanner gjør sitt livs værste tabbe med steindumping i Førdefjorden
Publisert: 17.04.2015
 
Kommuneknuseren Jan t Sanner viser sitt sanne ansikt i Førdefjoden ved å gi tillatelse til dumping av stein og gift. Conoco stoppet  tidligere planene sine om gruvedrift i Vevring, fordi de mente miljøkonsekvensene ble for store: Hele den Norsk miljø og fiskeriforvaltningen mener det samme som de proffe gruvefolkene. Alle disse proffene setter kommunalministeren Jan tilside i sin visdom, for at hobby gruvecompagniet Nordic Mining skal få fylle fjorden med stein og acrylamid. Langenfjorden i Kirkenes er en død fjord som A/S Sydvaranger har fylt på samme måten ,der er det igjen ca 1 x 4 m ved fjære sjø. Fiskerne i omådet måtte ut av Varanger fjorden før ekkoloddet begynte å tegne bilde av bunnen igjen. Denne dagen da tulle tilatelsen ble gitt vil stå som et svart minnesmerke for all fremtid.
 
I dag ble det offentliggjort at regjeringen vil tillate å dumpe ca 300 millioner tonn med gruveavfall i Førdefjorden. Dette vil drepe alt liv på havbunnen i  området og massen vil kunne spres langt mer enn de teoretiske modellene har antydet. Det har man observert før. Sjødeponiet vil blant annet ødelegge det eneste kjente kystnære gyteområdet for blålange som vi kjenner til her i landet. 3 lakseelver blir ødelagt og fjorden vil bli langsomt drept av giftmassene. Fysjom. Norges Miljøvernforbund har hele tiden vært sterkt i mot deponiet som vil føre til store ødeleggelser av det marine økosystem, samt støy og støvforurensing til landmiljøet rundt fjorden. 
Uakseptable utslipp fra skipsverft
Publisert: 23.12.2014
 
Fylkesmannens kontroll av skipsverftene i Hordaland har vist en rekke regelbrudd. Blant disse verftene er Fitjar Mekaniske Verksted som Miljøvernforbundet politianmeldte i høst grunnet storstilt spredning av sandblåst skipsmaling. Bildet til siden viser hvordan store deler av havoverflaten var da Miljøvernforbundet anmeldte verftet for miljøkriminalitet.  
Anlegg uten lagringstillatelse eller utslippstillatelse blir fjernet i Moltustranda
Publisert: 24.11.2014
 
Norges miljøvernforbund (NMF) krevde ifjor at tankanlegget på Moltustranda som påviselig ikke er eller var i brukbar stand i henhold til norsk regelverk måtte behandles som det det er; forurenset avfall. Anlegget har ikke lagringstillatelse eller utslippstillatelse nå da det er nedlagt. De fire tankene ble oppført i perioden mellom år 1947 og 1950. De siste 20 årene er tankene ikke vedlikeholdt. Gjennomgående 3 og 4 millimeter tykke. Tankene er 1,53 millimeter på det minste og 8 millimeter er krav etter Norsk Standard sitt regelverk. Anlegget er derfor å regne som forurenset avfall. For nedgravde tanker med oppbevaring av oljeprodukter med flammepunkt over 23 °C og som omfattes av Forurensningsforskriften Kap. 1, skal nedgravde tanker som permanent tas ut av bruk fjernes fra grunnen. 
Ved sanering av tankanlegg skal tankene tømmes, rengjøres, avgasses og trykktestes. Gassertifikatet må ikke være eldre enn 24 timer. Oljeslam skal leveres til godkjent mottak. Meldeskjema og saneringsjournal skal sendes inn til kommunen. Ingen av tankene kan benyttes som de er. Det var åpenbart veldig stor sannsynlighet for at disse tankene ikke kunne bli benyttet i framtiden i henhold til gjeldende regler. Dette på grunnlag av at de oversendte målinger ikke tilfredsstiller minimums krav i Norsk Standard til platetykkelse. Under kontrollen av tank 2 i 2003, var det utvendige + innvendige tæringer som hadde tæret opp nesten 90 % av den opprinelige godstykkelsen på en av tankene. Da den opprinnelige godstykkelsen på tankene er under minste kravet i henhold til EN NS 12558--2, som er på 8 mm godstykkelse kunne ikke disse godkjennes. Alternativene var å oppgradere, eller fjerne tankene etter Forskrift om håndtering av farlig stoff § 10 Drift, vedlikehold og opphør.

Miljøvernforbundet konkluderte med følgende til Herøy kommune:
Anlegget har ikke lagringstillatelse eller utslippstillatelse nå da det er nedlagt. Det er åpenbart at gjeldende regler ikke har blitt fulgt på dette anlegget. Miljøvernforbundet vil vise til § 7 i forurensningsloven om plikt til å unngå forurensning: ”Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.”
Tankanlegget på Moltustranda er åpenbart ikke i forskriftsmessig stand til å lagre avfall som f.eks petroleumsprodukter. Tankene med avfallsrestene er i en slik stand at de er for forurenset avfall å regne. Det kan ikke aksepteres å la Welcon som eier anlegget få utsettelse om de påstår at anlegget skal oppgraderes da dette ikke er et realistisk scenario og som er dokumentert i vedlegg 2; ”Regelverks gjennomgang for tankanlegg på Moldtustranda”. Konklusjonen her er at det vil vere billigere å fjerne tankene og å sette opp nye, enn å utbedre de slik de står i dag. Som det også framgår så har eier klart forbrutt seg på forskrifter som er gjeldende for et slikt anlegg over mange år. Norges Miljøvernforbund krever derfor at Welcon som eier må fjerne anlegget i henhold til gjeldende regelverk.
 
 
Et år etter at NMF krevde anlegget fjernet har kommunen i tråd med lovverket pålagt eier å fjerne tankanleggene. Eiers plan om uforsvarlig lagring i disse tankene er dermed forhindret.  
 
Saken er tidligere omtalt her:
 
 
Av Øystein Bønes
 
Sunnmøre Transport AS har fått bot på 40 tusen kr etter anmeldelse av NMF
Publisert: 27.02.2014
 
Sunnmøre Transport har vedtatt en bot på 40.000 kr etter at Miljøvernforbundet anmeldte uforsvarlig rivningsarbeid av et drivhus med asbestholdig materiale i Fremmerholen i Ålesund. Reglement i  arbeidsmiljølovgivningen for sanering av asbest og annet farlig avfall var åpenbart brutt flere ganger på dette stedet. Lørdag 05.05.2012 snakket en av naboene til gartneritomten med latviske arbeidere som nettopp hadde startet rydding / riving av drivhusene. Arbeiderne sa da at de hadde fått beskjed av sjefen sin om å kaste alt trevirke sammen med øvrig restavfall. Bekymrede naboer varslet NMF om at firmaet, -ikke sorterte avfallet på forskriftsmessig vis. 
 
Da Arbeidstilsynet var på rivningsplassen den 08.05.2012 observerte de at arbeiderne gikk oppå langbordene som var dekt med eternittplater mens de arbeidet med å fjerne glass, uten åndedrettsvern eller verneklær. De fjernet med andre ord kontaminert sterkt forurenset materiale (bestående av f.eks: DDT, asbest og diverse sprøytemiddelrester). 14. mai 2012 sendte Miljøvernforbundet inn vår politianmeldelse og varslet også andre myndigheter om miljø og helsefarene ved den virksomheten som foregikk på stedet. Miljøvernforbundet håper at denne boten vil ha en preventiv effekt og på den måten redusere sannsynligheten for lignende overtramp på helse og miljølovgivning framover.
 
 
 
 
 Av Øystein Bønes
Krever uavhengig prøvetaking
Publisert: 27.11.2012
 
NMF Vats/Yrkje og Tysvær Fiskarlag nekter Klif tilgang til prøveresultat, og krever at en uavhengig tredjepart blir involvert. Lokallagene har i flere år tatt prøver av bunnsediment/fisk og skalldyr i Vatsfjorden, for å overvåke AF Decom sine utslipp. Ettersom lokallagenes troverdighet stadig blir angrepet, kreves det en uavhengig tredjepart i denne saken.
AF, NIVA og myndighetene har stilt spørsmål ved NMF Vats/Yrkje og Tysvær Fiskarlag sine resultater, og har forsøkt å fremstille disse resultatene som lite troverdige. Dette til tross for at deres egen troverdighet er stilt i dårlig lys. AF har blant annet sagt opp fiskeren de benyttet til egen prøvetaking, etter at han sa sin mening om AF i media.
 
NMF Vats har de siste årene jobbet tungt for at Vatsfjorden skal bli ren, og for å avsløre at AF Decom har brutt tillatelsen gjentatte ganger. I denne saken er det overliggende nasjonaløkonomiske hensyn som blir mest vektlagt, og da er forurensing påregnelig, i følge Klif.
 
Nærmiljøgruppen har i de siste årene møtt massiv motstand mot deres arbeid for å holde Vatsfjorden ren. Tidligere har aktive for NMF i Vats mottatt trusler i form av sprengt postkasse, anonyme brev og drapstrussel (les mer).
 
Klif ønsker tilgang til prøveresultatene fra lokallagene, men NMF Vats og fiskarlaget har, av grunner nevnt ovenfor, bestemt at Klif ikke får tilgang til dem. I stedet stilles følgende krav:

1. KLIF /Staten må få en fullstendig uavhengig tredjepart til å utføre prøvetakning/overvåkning.

2. NIVA er en part i saken betalt av bedriften, og har derfor liten troverdighet. Må derfor fases ut.
3. AF må faktureres av Staten for de kostnader en uavhengig tredjepart måtte ha for et slikt prosjekt/arbeide.
 
Miljøvernforbundet sentralt støtter disse kravene rettet mot Klif, og krever en uavhengig tredjepart til å utføre prøvetakningen.
Bisfenol A kan være farligere enn vi tror!
Publisert: 07.10.2012
Det østrogenlignende, kjemiske stoffet bisfenol A kan være farligere enn hittil antatt. Svenske forskere frykter nå at den dosen som er trygg å få i seg kan være tusenvis av ganger lavere enn det EU godkjente nivået. Bisfenol A er vanligvis funnet i blant annet plastleker til barn og hermetikk, og er primært brukt i produksjonen av polykarbonat (PC).
Bisfenol A påvirker det endokrine systemet og mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Både EU og Norge har forbudt stoffet i tåteflasker, men stoffet forekommer fortsatt i hard plast, hermetikk og beholdere for mat og drikke. Babyer som sutter på plastleker kan på den måten få i seg store doser bisfenol A. Norges Miljøvernforbund krever at stoffet forbys, i første rekke i alle produkter rettet mot barn og unge.

Forskning
EFSA sin grense for hvor mye bisfenol A som er trygt å konsumere, såkalt TDI, er 50 mikrogram pr kilogram kroppsvekt pr. dag gjennom et helt liv. Men flere studier har påvist at dyr som har fått i seg langt lavere doser, har økt mottakelighet for brystkreft og fedme. Dessuten så påvirket stoffet blant annet hjernens utvikling.

Forskere Annika Hanberg og Anna Beronius, fra Institute of Environmental Medicine ved Karolinska Institutet, har gjennomgått 90 studier hvor lave doser av bisfenol A er administrert forskjellige dyrearter for å se om stoffet påvirker hjerne, atferd, utvikling av melkekjertler, reproduktive organer og fettstoffskiftet.

Forskerne har valgt ut de studiene med minst forskningsfeil, og utfra disse har de beregnet at det trygge, daglige inntaket av BPA er et sted mellom 0,01 og 0,8 mikrogram BPA per kilo kroppsvekt per dag. Det er mellom 60 og 5000 ganger lavere enn EFSA sin anbefaling.

- Dette er fordi EFSA ikke benytter seg av disse lavdosestudiene. De tror at mer eller mindre alle studiene har svakheter som gjør at de kan ikke brukes som grunnlag for å regne ut TDI. Men selv om de enktelte studiene inneholder feil, så er resultatet sammenlagt ganske så overbevisende, sier Annika Hanberg.

Hun påpeker allikevel at deres funn ikke bør sees på som et forslag til ett nytt, akseptert TDI nivå for daglig inntak, men heller som en oppfordring til forskningsmiljøene til å utvikle bedre verktøy for å finne ut om bisfenol A kan ha helsemessige negative effekter selv ved lave doser. EFSA arbeider med en ny risikovurdering av bisfenol A, og sier at lavdosestudiene nå blir vurdert.

Unngå BPA produkter
For å unngå produkter med bisfenol A bør emballasjen leses. I tillegg kan det sees på selve produktet om det inneholder BPA; produktet skal i så fall være merket med en resirkuleringstrekant med et 7-tall i og bokstavene PC (se bilde ovenfor). Det er dog ikke alle produkter som har dette symbolet selv om de inneholder bisfenol A.

Særlig oppmerksom bør en være på drikkeflasker til både barn og voksne. Eldre slitte flasker og kopper avgir mer bisfenol A enn nye flasker. Når flaskene og koppene fylles med varm drikke, avgir plasten mer bisfenol A enn ved kald drikke. Ettersom stoffet først ble forbudt i tåteflasker i Norge fra 2011, er det viktig å sjekke gamle flasker/kopper for bisfenol A merket.

Norges Miljøvernforbund krever at norske myndigheter må benytte føre var-prinsippet og forby bisfenol A i produkter rettet mot barn og unge, samt i produkter ment for bruk til mat og drikke.
 
(Kilde: Nyteknik.se: http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3550736.ece#)
AF Decom får strengere krav
Publisert: 05.10.2012
Ny storseier til Miljøvernforbundet! Nye og strengere miljøkrav fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) lages på grunnlag av NMF sin over 14 år lange kampanje for skjerpede regler vedrørende opphugging av offshoreinstallasjoner. AF Decom er den første bedriften som er pålagt nye krav, etter at NMF sin nærmiljøgruppe i Vats har i flere år jobbet iherdig for å avdekke ulovlige utslipp.
(Foto: AF Decom Offshore)
Gjennom et svært vellykket samarbeid mellom NMF sentralt og lokalgruppen i Vats, har vi tvunget ansvaret for slike anlegg over fra fylkesmannen til Klif. Direktoratet har nå satt sammen et nytt, strengere regelverk, som er første av sitt slag i Norge til å omhandle opphugging av offshoreinstallasjoner. Tidligere har fylkesmannen gitt anleggene tillatelse til virksomhet; tillatelsene er av forskjellig dato og har forskjellig innhold. Klif overtok med målsetning om en mest mulig enhetlig kravstilling ovenfor alle anleggene for å sikre implementering av beste tilgjengelige teknikker (BAT). De nye miljøkravene vil dermed også ramme Kværner Stord, Scanmet AS og Lutelandet Offshore AS, da Klif er i gang med full revisjon.
 
Strengere utslippskrav
Alle anleggene vil blant annet få strenge utslippsgrenser til vann, og krav om tiltak for å redusere diffus spredning av forurensing til luft og vatn. Det blir stilt krav til mottak, lagring og håndtering av avfallet, og krav til støy. Det blir også stilt krav til måleprogram for utslippene og program for å overvåke effektene av utslippene i miljøet. Regelverket vil blant annet redusere luftutslipp fra skjærebrenning ved å kreve at maling, begroing og andre avleiringer fjernes i størst mulig grad før brenningen starter. Videre vil miljøovervåkningen formalisere krav til analyser av metallinnhold i mose, for å følge opp framtidige utslippstrender og for eventuelt å avdekke behov for ytterligere utslippsreduksjoner.
 
• Bedriften skal redusere utslippene til luft, ved å fjerne mest mulig maling før det blir brukt skjærebrenner på konstruksjonene
• Det skal tas jevnlige målinger av støvnedfallet i randsonen rundt bedriften sitt område.
• Klif innskjerper utslippsgrensene til sjø for bly og oljeholdig vann, og fastsetter nye og strenge utslippsgrenser for de prioriterte miljøgiftene arsen og krom.
• Klif stiller nye krav til finansiell trygghet for farlig avfall som blir lagret på bedriftsområdet.
• Bedriften kan vedlikeholde skip og borerigger som ligger til kai ved AF Miljøbase Vats. Vilkåret er at arbeidet kan utføres uten at det oppstår fare for forurensing eller støy ut over fastsatte grenser.
 
Årelang kampanje
NMF har siden 1997-98 krevd at det må stilles langt strengere krav til hvem og hvordan oljeinstallasjonene i Nordsjøen skal hugges opp. I over ti år har NMF engasjert seg sterkt i planene om opphugging av i overkant av 800 oljeinstallasjoner; installasjoner som er fulle av tekniske innretninger, kjemikalier, miljøgifter, tungmetaller og radioaktivt materiale, stoffer som vil skade miljøet dersom demonteringen ikke skjer på best mulig måte.
Nærmiljøgruppen på Vats har de siste årene først jobbet hardt mot for å avsløre at AF Decom sitt anlegg har brutt utslippstillatelsen gjentatte ganger, og de har kjempet for å få Vatsfjorden ren. Motstanden har ført til at representanter i nærmiljøgruppen i 2009 fikk sprengt postkassen, samt mottok drapstrussel i form av hvitt pulver i posten.
 
I slutten av august 2009 avslørte nærmiljøgruppen at giftige stoffer gikk rett i sjøen fra lektere, noe som er brudd på utslippstillatelsen. Utslippet kom fra plattformdeler fra Ekofisk som i over en måned har vært lagret på lektere ved kai i Vatsfjorden, uten at regnvannet har blitt samlet opp og renset før det har gått i sjøen. Fylkesmannen i Rogaland støttet Miljøvernforbundet og mente at AF Decom brøt utslippstillatelsene.
 
AF Decom ble politianmeldt i 2010 av NMF på bakgrunn av at selskapet behandler og lagrer radioaktivt avfall. Leder for Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, mener Statens Strålevern har latt seg presse av AF Decom til å få lagre radioaktivt avfall uten at saken har vært ute på offentlig høring.
 
Full revisjon i gang
AF Miljøbase Vats er først ut av bedriftene. For de andre anleggene i same bransje, Kværner Stord og Scanmet AS, er en full revisjon av løyvene i gang. Revisjonen blir ferdigstilt i løpet av høsten, og bedriftene vil bli pålagt skjerpede krav tilsvarende dem som blir stilt til AF Miljøbase Vats. Også Lutelandet Offshore AS, som har planer om etablering i Fjaler i Sogn og Fjordane, vil bli pålagt nye miljøkrav.
 
– Internasjonalt regelverk krever i utgangspunktet at slike installasjoner blir tatt til land etter bruk, og vi må håndtere avfallet fra offshorebransjen her i Norge. Vi står foran en periode med økende aktivitet på dette området, og derfor er Klif i ferd med å gjennomføre nye og strengere miljøkrav til alle bedriftene i bransjen, sier direktør Ellen Hambro, i en pressemelding fra Klif.
 
På norsk sokkel står det rundt 500 offshoreinstallasjoner, som til sammen inneholder flere millioner tonn stål og betong. Installasjonene inneholder også rikelige mengder farlig avfall. Nå går produksjonen mot slutten på flere felt langs kysten, og det betyr at mange installasjoner må hogges opp.
 
De skjerpede utslippskravene er en stor seier for miljøet, og dessuten høyst nødvendige for å beskytte mot miljøskader fra den stadig økende mengden opphuggingen av installasjoner.
 
Miljøvernforbundets krav om avliving av oljeskadd fugl får gjennomslag
Publisert: 24.09.2012
Norges Miljøvernforbund får gjennomslag for at oljeskadd sjøfugl skal avlives og ikke vaskes. I etterkant av Rocknes ulykken, 19. januar 2004, har NMF krevd at fugl skal bli avlivet utav dyrevelferdsmessige årsaker. I dag, 24 september 2012, vedtok Miljøverndepartemantet at avliving av oljeskadd sjøfugl blir hovedregelen etter oljesøl fra skip og andre oljeutslipp langs kysten.
 
Miljøvernforbundet er den eneste organisasjonen som har ført denne politikken. Dette på tross av motstand og samstemt kritikk fra miljø- og dyrevernsorganisasjonene Greenpeace, Noah, WWF, Naturvernforbudet, Natur og Ungdom og Bellona.

Etter Rocknes, Sever og Full City ble det satt i gang vasking av fugl i stor stil. Dette er faktisk uakseptabelt, ikke bare grunnet skader fra oljen, men også på grunn av at fangsten av til dels helt utmattede og døende fugler, er pinefull og påfører mer lidelse. NMF har selv gått ut fysisk og avlivd oljeskadde fugler i etterkant av ulykker.

”Det øyeblikket fuglene kommer i kontakt med oljen er de dødsdømte. Fuglene får i seg store mengder olje når redningsmannskapet forsøker å vaske fjærdrakten. Oljen er giftig og ødelegger fuglen innvending. Vasking er rett og slett dyremishandling” sier Kurt Oddekalv.

De eneste fuglene som skal rehabiliteres er truede arter. Miljøverndepartementet viser med dette til stellerand og dverggås, noe som er helt i tråd med Miljøvernforbundets krav om at rød listede arter er de eneste som bør vaskes.

En vurdering fra Mattilsynet og Landbruksdepartementet viser til at avliving av fugl ofte er det beste alternativet. ”Der andre organisasjoner sier vasking, vasking, vasking, sier vi dyremishandling, dyremishandling, dyremishandling”, vektlegger Oddekalv, som er lettet at en årelang kampanje endelig har ført fram.
Idrettslag rydder opp etter klage fra NMF
Publisert: 10.09.2012
Miljøvernforbundet avdekket ulovlig dumping av gummigranulater i Oselven fra kunstgressbanen på Søfteland, og klagen fikk gjennomslag hos fylkesmannen. Idrettslaget må nå rydde opp i deres svært forurensende praksis, hvor store mengder gummigranulater slippes ut i elva ved snømåking om vinteren.
Fylkesmannen dro på befaring etter at NMF dykket i Oselva og fant store mengder av miljøskadelige gummigranulater. Videre så fant fylkesmannen en stor oppsamling av gummigranulater på asfaltdekket, samt endel på marken utenfor asfaltdekket bak banen. Idrettslaget mener at dette kommer av snøbrøyting over flere år. De er nå pålagt å lage en prosedyre for snømåking, og de må rydde opp gummigranulatene som ligger rundt banen. Dette skal hindre ytterligere tilførsel av gummigranulater til Oselva, og granulatene som ligger igjen etter snømåking, skal bli tilbakeført til banen. 

Ifølge rapport fra befaringen var det ikke mulig å se gummigranulater i Oselva, men den 25.02.2011 og 26.03.2012 fant Norges Miljøvernforbund store mengder granulater etter et dykk i elva. Dessuten kan man se tydelig at gjerdet er åpnet og store mengder snø med betydelig innhold av gummigranulater fra oppmalte bildekk og lignende har blitt brøytet direkte ut i Oselven gjennom hele vintersesongen 2011-2012 og sannsynligvis over flere år tilbake.
 
Gummigranulatene inneholder flere stoffer som kan være miljøskadelige, men idrettslaget melder at det å bytte type granulat vil føre til store konsekvenser for idrettslaget ved økte kostnader. Leverandøren har et godt, miljøvennlig tilbud, men disse granulatene koster noe mer. Det er et lite lag drevet på dugnad, og økte driftskostnader vil føre til at de må senke aktivitetstilbudet til barn og unge i bygden.

Fylkesmannen minner både idrettslaget og andre om substitusjonsplikten. Virksomheter som bruker produkter med innhold av kjemisk stoff som kan føre til skadelige effekter på helse og miljø, skal vurdere om det finnes alternativer i form av mer miljøvennlige produkter. Der det finnes bedre alternativer, plikter virksomheten å bruke disse så langt det er mulig uten urimelig kostnad eller ulempe, jf. produktkontrolloven.

NMF er fornøyd med at klagen ble tatt på alvor og idrettslaget nå rydder opp. Samtidig vil vi fortsette å argumentere for at miljøvennlig granulat skal bli standard valg for idrettslag i fremtiden.
 
Krav til regjering om støybegrensning fra industri
Publisert: 19.06.2012
Regjeringens manglende oppnåelse på bl.a. støybegrensning rammer enkeltpersoner hardt – landets sannsynligvis mest støyutsatte mennesker er naboene til Aker Solutions i Moss. I brev til Miljødepartementet stiller NMF følgende krav til statsråd Bård Vegar Solhjell:
 1 Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at regjeringen tar skjeen i en annen hånd og innskjerper kraftig på støynormene med de konsekvenser det får for kildene til støy. Industri, trafikkstøy, støy fra vind turbiner er eksempler på støy som hver dag forringer livet til mange hundre tusen nordmenn.
2 Videre krever NMF at ministeren engasjerer seg direkte i saken vedrørende Aker Solutions på linje med det engasjement som forgjengeren utviste opp mot AF Decom Offshore i Vats på problem stilling kvikksølv og giftige gasser ved brenning.
3 Regjeringen må og nå gjennomgå Forurensningsloven sin ordlyd og legge til rette for mer hensyn til natur, mennesker og miljø og mindre til utbygger.

Bakgrunn
Etter det NMF erfarer klarer ikke den sittende regjering å oppnå sin målsetning om å beskytte flere mennesker fra støy. Det medfører at en justerer ned målsetningen istedet for å se på hva som hindrer en måloppnåelse. Dette er i NMF sine øyne en feil måte å jobbe og tenke på. Departementet må som overordnet KLIF som forvalter av støyforskriften sørge for at det sentralt jobbes for å oppnå de mål en satte seg for en del år siden. Videre må en og sørge for at kommunene ved sine reguleringsplaner legger opp til at det ved tyngre industriformål sørges for at denne typen virksomhet ikke blir lokalisert nær mennesker om det kan unngås. Det skjer ikke alltid idag, og både industribedrifter og omgivelsene blir tapere.

Eksempel fra Moss, Aker Solutions kabelproduksjon klint oppi et boligområde, nærmeste hus
7 meter unna
NMF har siden våren 2011 jobbet opp mot bedriften Aker Solutions Umbilical (ASU) i Moss, bl.a. sammen med plagede og berørte naboer. Samarbeidet med naboer har bestått i bistand til å danne en nærmiljøgruppe under NMF for å jobbe for å ivareta egne miljø og helseinteresser. ASU er leietaker på tomten som eies/forvaltes av Jeløy Strandpark/Merkantilbygg i Oslo. Tomten er regulert for industri via bestemmelser fra 2000 der de i bestemmelsene ikke er nevnt noe om hensynet til naboene. Bestemmelsene er mao ikke egnet i bruk slik NMF ser det til å regulere industrivirksomhet så lenge de ikke ivaretar omgivelsene. NMF er redd dette er tilfelle i mange kommuner i landet. Dette må gjennomgås av MD. ASU har den tid de har vært på tomten og spesielt de siste to årene utvidet virksomheten voldsomt,delvis ved bruk av ulovlige metoder dvs unnlater å søke om tiltak før etter at tiltaket er utbygget. Dette har skjedd med Fylkesmannen i Østfold(FMØ) ved miljøvernavdelingen sin velsignelse. Det er tidligere fra NMF sin side klaget på FMØ sin håndtering av denne saken i brev til Miljøverndepartementet(MD). Det som er skjedd nylig er at Moss kommune ved sin behandling av ASU sin søknad om utslippstillatelse i sin tilrådning til FMØ bruker retningslinjer som er mer lempelig for ASU enn de som forutsettes i regulerings bestemmelsene. Dette blir også feil, og NMF krever at departementet sørger for at det ikke gies mulighet til lemping på støykrav til ulempe for 3 part ved kommunal saksbehandling.
 
De mest plagede og eksponerte mennesker i Norge?
NMF har i hele sin eksistenstid på snart 20 år jobbet svært bredt på miljø og helsesaker,og med støysaker. NMF er en organisasjon som jobber med alle typer miljø og helsespørsmål, i sterk kontrast til andre miljøorganisasjoner. På denne bakgrunn som er ganske lang og tung faglig sett vil vi karakterisere saken med Aker Solutions Umbilical i Moss som en versting i Norge på støy og annen eksponering og vi mener det ikke finnes et lignende tilfelle der omgivelsene ved naboer mm på samme måte er eksponert på en slik måte at deres livsførsel blir vesentlig endret
og livskvalitet vesentlig forringet. NMF forventer derfor at departementet direkte engasjerer seg i denne saken og sørger for at FMØ gir en tillatelse som i sterk grad hensyntar naboene på en helt annen måte enn det som det ser ut til vil skje idag. Det anbefales departementet å se nærmere på NMF sin uttale til søknaden til ASU(vedlagt). Vi mener våre innspill er edruelige og vil hvis gjennomført kunne gjøre tilværelsen til naboene akseptabel mtp hva en skal utstå av eksponering.
 
Dagens situasjon i Moss
Idag driver ASU på en gammel reguleringsplan som ikke setter noen grenser for hva bedriften kan foreta seg. Slik har situasjonen vært siste to årene. Det betyr at de kan jobbe 24 timer i døgnet alle dager i uken, hele året. De kan kjøre truck kl 0300 om natten, de kan bruke kappeverktøyer like gjerne kl 0200 om natten som kl 14 på dagtid. Det betyr for naboene at de ikke har noen forutsigbarhet i fht hva de kan forvente seg av støy, lysforurensning og visuell forsøpling som bla. Inkluderer en ulovlig ankret lekter på 130 meter som ble omsøkt ca ett år etter at den ble ankret opp.
Ved anløp av skip som skal hente kabel kan disse ligge inne i flere uker med maskin gående kontinuerlig fordi det aldri har vært krav om å legge opp landstrøm. NMF vet ikke om noen annen industribedrift i Norge som har døgndrift 365 dager/netter i året der bedriften ikke trenger ta hensyn, og der bedriften er lokalisert så tett opp i et boligområde som har eksistert i over 100 år. Det er på denne bakgrunn at NMF mener naboene her er de mest eksponerte mennesker i landet.

KLIF svikter – departement må rydde opp for å unngå å legge til rette for industri på
sviktende premisser miljømessig sett
NMF mener KLIF( tidligere SFT) de senere årene har vært mer tilbøyelig til å la seg føye av industrien/tiltakshavere enn tidligere. Det er er mange eksempler på dette, og noen er riktig grove. Vi kan nevne tillatelser gitt i fht gruvevirksomhet i Syd-Varanger, tillatelser gitt i fht Malmøykalven og dumping der med påfølgende rettssaker, tillatelser gitt til AF Decom Offshore i Vats og den jobb KLIF gjorde i fht kjemikaliebruk ved prøveboringer i Barentshavet for en del år tilbake. For ikke å glemme Vest Tank saken i Gulen der NMF mener SFT i forkant av eksplosjonen grovt forsømte seg i fht kontroll av virksomheten. NMF mener KLIF i større grad enn i dag må settes til å veie natur og miljønteressene og skjele mindre til tiltakshaver/industrien sin side. NMF er på ingen måte motstander av industri men slik konsesjonssystemet fungerer idag tilrettelegges altfor mye miljøskadelig virksomhet uten at tiltakshaver blir pålagt å ta hensyn eller kutte utslippene optimalt. NMF er og av den oppfatning at Forurensningloven på sentrale punkter må revideres på ordlyd som blir ullen i fht vektlegging av hensyn som går på natur og miljø sett opp mot kostnader. De skjønnsmessige vurderinger som da ofte vil bli gjort medfører at tiltakshaver alt for ofte slipper unna krav da KLIF vurderer kostnadene som for store og som et hinder for virksomhet. NMF mener dette ofte skyldes at næringslivet og de konsern som står som tiltakshaver ikke har nok budsjetter for avbøtende tiltak da denne tankegang fremdeles ikke er utbredt i denne sektoren, heller ikke prioritert, etter nesten et halvt århundre med en organisert miljøforvaltning i Norge.
Udokumentert kjølevannutslipp fra Aker Solutions til Mossesundet
Publisert: 14.06.2012
NMF krever redegjørelse av stoffer, og evt. mengder av stoffene, i stort, udokumentert kjølevannutslipp fra Aker Solutions til Mossesund. NMF har en mistanke om at det brukes PVC i deler av kabelen og at dette kan være en del av kilden til stoffer i kjølevannet. NMF vil se seg tvunget til, på vegne av miljøsituasjonen i Mossesundet med omkringliggende områder, selv å inspisere utslipp til sjø fra Aker Solutions om det ikke mottas redegjørelse innen 14. dager.

Norges Miljøvernforbund(NMF) krever redegjørelse av hvilke plasttyper, herunder og det svært miljøskadelige PVC (Polyvinyl chlorid), kjølevannet er i kontakt med og data på målinger av innhold av eventuelle stoffer i kjølevannet som i en mengde oppgitt på 11000 til 12000 m3 årlig går ut i Mossesundet.
 
Utslipp av kjølevann i hht søknaden til Aker Solutions
Det fremgår ikke av den mangelfulle (udokumenterte) søknaden levert til Fylkesmannen i Østfold hvilke stoffer, og mengder, kjølevannet potensielt kan inneholde. Det fremgår heller ikke de typer plast som inngår i i produksjonen av kabel. NMF har en mistanke om at det brukes PVC i deler av kabelen og at dette kan være en del av kilden til stoffer i kjølevannet. Er det tilfelle, er det miljøskadelig sett i fht utslipp og må dokumenteres.
 
Miljøskadet resipient med begrenset tåleevne
Mossesundet er miljømessig sett påvirket i stor grad, historisk sett, fra utslipp både fra tidligere verftsindustri og celluloseutslipp av organisk avfall i store mengder. Pr. idag lekker det og forurensning fra land ut i sundet, utifra det NMF er informert om tidligere. Det er forurenset grunn i området tidligere beddingen som virker å være kilden. NMF er svært opptatt av hvilke ytterligere utslipp sundet er resipient til. Det er en nasjonal målsetning å bedre vannkvaliteten i norske fjorder, og sett i fht å redusere utslipp og eliminere kildene. Da søknaden var såpass svak, og burde ha kommet 18 måneder tidligere før virksomheten ble utvidet slik den er idag, samt det faktum at reguleringsplanen er utdatert, så vurderes virksomheten fra NMF sin side til å være et potensielt stort miljøproblem. Dette gjelder på både utslipp og støy.
 
Inspeksjon av utslipp
NMF krever redegjørelse av Aker Solutions Umbilical for de påpekte utslipp snarest, med en frist på 14 dager, da bedriften gir store negative virkninger for omgivelsene. Ettersom Fylkesmannen i Østfold ikke har vært tilstrekkelig istand til å ivareta miljøkrav knyttet til virksomheten over lang tid vil NMF se seg tvunget til, på vegne av miljøsituasjonen i Mossesundet med omkringliggende områder, å selv inspisere utslipp til sjø fra Aker Solutions om det ikke mottas fyllestgjørende redegjørelse innen den nevnte frist. Inspeksjonen vil ikke varsles.
 
 
Viken Skog BA har gitt etter for NMF sitt krav om å avstå fra roundup sprøyting av skog
Publisert: 01.02.2012
Viken Skog BA har i følge Østlandets blad trukket planene om å sprøyte 350 mål Follo-skog med Roundup. Norges Miljøvernforbund kommer til å følge denne saken tett. På 90-tallet fikk NMF presset igjennom manuell klipping/stussing av vegetasjon istedenfor sprøyting med Monsantos giftmiddel roundup. Tidligere ble vegetasjon som f.eks greiner som vokser inn mot veiene sprøytet med denne giften. Det fikk vi stoppet den gang på landsplan.
Viken Skog opplyser imidlertid om at de vil avvente saken i påvente av nye regler om skogsprøyting fra departementet. Saken er derfor ennå ikke slutt. Den selverklærte miljøkommunen Ski har imidlertid utmerket seg ved å signalisere at de ikke vil godta roundupsprøyting i kommunen. Denne kommunen har også vedtatt å utfase veisalting i løpet av 3 år, en annen sak som NMF har jobbet med i mange år . NMF er glade for at vi har fått en midlertidig seier i å få stanset forgiftningsplanene til Viken Skog. For å sikre giftfrie skoger trenger vi imidlertid støtte i denne saken.
 
 
Lenkene under går til Østlandets Blads omtale av saken:
 

Stripete pysjamas til Vest Tank sjefen
Publisert: 20.01.2012
-Ikke hør på han, han får stripete pysjamas!  sa leder av Norges Miljøvernforbund til NRK Vestlandsrevyen da de intervjuet Jostein Berland i 2007. Berland var den gang sjef for Vest Tank (nå Alexela) da ekslposjonen i Sløvåg rammet Gulen Kommune og dens innbyggere. Nå har høyesterett stadfestet dommen fra lagmannsretten, men skjerpet straffevilkårene. Jostein Berland får stripete pysjamas i 2 år!
Dette er en historisk dom i forbindelse med miljøkriminalitet. Dommen setter premissene for behandling av slike som Jostein og Vest Tank for fremtiden. Dette er en gledens dag for miljøet, og ikke minst Norges Miljøvernforbund som var de første til å belyse sakens omfang. Over 1 million kroner har gått med til arbeidet med saken hvor NMF jobbet tett med bla. Økokrim. Dette viser at de som behandler kjemi og petroleum på denne måten kan bli stilt til personlig ansvar, og ikke bare skjule seg bak et selskaps fasade.
 
 
Støtt Norges Miljøvernforbund i jakten på miljøsyndere, og kampen for naturen:
 
 
Nettlenker:
 
 
 
Aksjon- NMF stanset arbeidet i Solheimsviken
Publisert: 11.11.2011
Norges Miljøvernforbund aksjonerte i dag mot Rieber sin forurensende aktivitet i Solheimsviken. NMF stanset anleggsvirksomheten med kjetting, to semitrailere måtte ta tidlig helg. Miljøvernforbundet mener arbeidet bryter mot tillatelsen som er gitt av Klima og Forurensingsdirektoratet, men etter et timeslangt møte med Rieber konkluderte fylkesmannens seksjonssjef for forurensing, Kjell Kvingedal om at alt var i skjønneste orden. Det er utrolig hva man kan enes om i et møterom.. Les analyser og dokumenter fra saken i artikkelen.
Allerede da Kjell Kvingedal kom ut fra møtelokalene hos GC Rieber uttalte han at alt var i orden. -Vi har vært her nå i nesten en time, og alt er greit og i henhold til retningslinjene som er bestemt for virksomheten, sa seksjonssjefen. Dette uttalte Kvingedal før befaring på selve anlegget, og møtet varte selvfølgelig lenge nok til at sandbåten fikk tid til å forlate bukten. Partikkelsperren ble altså åpnet mens Rieber og Kvingedals kompani satt i et flott møterom. BT dekket saken, les saken her.
Kjell Kvingedal uttalte også at mengdene forurensing som lekker ut under og over presenningen er ubetydelige. Det kan virke som om fylkesmannen er mest opptatt av å beskytte sitt eget vedtak.
 
Solheimsvikens indre del, nærmest Gamle Nygårdsbro skal fylles igjen for å lage areal til et nytt hotell og messesenter. Norges Miljøvernforbund er sterkt kritisk til utfyllingen som vil spre gammelt, sterkt giftholdig slam fra tidligere verftsindustri (se analyse her -den verste NMF har sett i sin karriere). NMF mener at Rieber må tvinges til å slamsuge bunnen før tildekking, slik at giften taes ut av sirkulasjon for all fremtid. Les tidligere nettartikler fra NMF her.
Bergens Tidende skrev også en artikkel om saken i September 2011, klikk her for å gå til denne.
 
Norges Miljøvernforbund frykter sterkt at de farlige giftstoffene (TBT, PAH, PCB og Kvikksølv) som nå svever i vannmassene blir tatt opp i næringskjeden. Trykk her for å lese NMFs uavhengige analyse.
 
"Det vi kaster i sjøen i dag, spiser vi i morgen"
 
Alle dokumentene i saksgangen er tilgjengelig på fylkesmannen sine nettsider:
Miljøgifter frem i lyset
Publisert: 18.10.2011
MS Miljødronningen er på tokt! Damsgårdssundet er første destinasjon, der skal gamle synder dokumenteres. Miniubåten skal i vannet, og folket skal få se hva som skjuler seg der. Rieber vil bygge hotell og messehall oppå, med bare et lag sand imellom.
Utbyggingen i Solheimsviken vil være katastrofal for Pudefjordens fremtid. Mulighetene som nå ligger for oss, til å ta et endelig oppgjør med gamle synder er snart forbi. Derfor vil Miljødronningen i dag dokumentere galskapen i form av miljøgifter som med tillatelse kan overfylles med et lite lag sand. Tributyltinn (TBT), PAH og bly finnes det store forekomster av i Solheimsviken. Er det dette vil vil med økosystemet? At giftene ligger der i hundrevis av år fremover og gradvis slippes ut i næringskjeden?
Norges Miljøvernforbund har klaget inn saken for klima og forurensingdirektoratet KLIF, og delvis fått gjennomslag. Likevel blir det ikke krevd full opprensing, slik NMF mener er det eneste riktige. Følg med oss!
Utfylling i sjø stanset
Publisert: 12.09.2011
Etter at fylkesmannen i Hordaland ikke fant grunnlag for Norges Miljøvernforbunds klage, gikk saken videre til Miljøverndepartementet. Solheimsviken Næringspark AS har planer om å bygge hotell og messesenter i viken innerst i Solheimsviken. Området mellom Gamle Nygårdsbro og Sjøsettingspiren vil fylles igjen. Norges Miljøvernforbund mener at utbyggers løsning med å fylle masser direkte på eksisterende, sterkt forurenset sjøbunn er uholdbar.
 
Utbygger har valgt en løsning som innebærer å dekke bunnen med en halvmeter grus før utfylling. Slik bunnforholdene er mener NMF at grusen bare vil skyve forurensningen lenger ut i Puddefjorden. Utbygger vil også benytte en siltgardin i øvre vannskikt under arbeidet. Dette mener de skal hindre forurensingen i å spre seg. En siltgardin fanger kun opp større partikler. Tungmetaller og giftstoffer som PAH, PCB, TBT og Kobber vil ikke hindres av en slik løsning. Det blir som å bære vann i et dynetrekk!
 
Et slikt sterkt forurenset område må ryddes opp i. Å dekke over driten med grus og stein er helt uakseptabelt. En bedre løsning ville være å lage en mur som demmer opp området. Viken kan tørrlegges og forurensingen vil kunne fjernes en gang for alle. 
 
NMF krever at gamle miljøsynder rettes opp i ved utbygging. Det som i dag er et fellesareal hvor allemannsretten gjelder blir privat eiendom. NMF ser det slik at utbygger erverver seg privat eiendom fra fellesskapet, og at de derfor må gi mer enn fremtidige skatteinntekter tilbake. 9 september var to av Miljøvernforbundets ansatte i Solheimsviken for å ta egne prøver av sjøbunnen. Prøvene er sendt til analyse.
 
 
Video fra prøvetaking:
 
 
Stenger "nytt" komposteringsanlegg
Publisert: 21.02.2011
Fylkesmannen i Hedmark besluttet fredag å trekke tilbake tilatelsen til komposteringsselskapet Hera Vekst. Bakgrunnen er luktproblemene knyttet til produksjonsprosessen ved Hera Vekst, som siden oppstarten i 2005 har plaget naboene i store deler av Elverum.
 
 
Norges Miljøvernforbund har tidligere stilt krav om at luktproblematikken må opphøre, og at anlegget enten må driftes på en slik måte at det ikke skjennerer eller nedlegges.
 
Hera Vekst AS er et interkomunalt selskap som ble dannet for å kompostere organiskavfall i Elverumsregionen. Selskapet har i tillegg kompostert det organiskeavfallet til Drammensregionen. Selskapet baserte sin drift på en dansk teknologi som ikke var utprøvd tildigere i Norge.
 
Norges Miljøvernforbund har vært kritisk til at man på 5 år ikke har klart å løse de praktiske og mekaniske delene av produksjonen. Ved en inspeksjon på anlegget høsten 2010 luktet det sur kompost, noe som tydet på gal kompostering. Rankene hadde etter furbundets mening en for stor sprik i strøkvaliteten. Strøet som består av oppmalt trevirke, skal sikre tilstrekkelig luftgjennomstrømming slik at avfalle brytes ned uten lukt.
 
Hera Vekst AS har ikke klart å oppfylle Klima- og forurensningsdirektoratets vilkår for videre drift. Utslipp av lukt fra anlegget har blitt vesentlig større enn forutsatt da tillatelsen ble gitt. Tillatelsen trekkes derfor tilbake.
Fylkesmannen mener at Hera Vekst AS ikke har klart å oppfylle Klima- og forurensningsdirektoratets vilkår for videre drift, herunder å dokumentere at luktsituasjonen har blitt vesentlig forbedret. Utslipp av lukt fra anlegget har blitt vesentlig større enn forutsatt da tillatelsen ble gitt.

Tillatelse datert 30. november 2004 trekkes tilbake. Følgende forutsetninger gjelder:
  1. Mottak av våtorganisk avfall skal stanses senest innen 31. mars 2012.
  2. Innlevert avfall skal behandles og fjernes fra området innen 30. juni 2012. Dette gjelder også mellomlagret kompost som ligger til ettermodning.
  3. I avviklingsperioden skal bedriften arbeide for å minimalisere luktproblemene, og luktpanelet skal opprettholdes med månedlig rapportering.
  4. Inntak av avfall skal ikke overstige 20.000 tonn pr år.
  5. Rydding av området må gjennomføres etter nærmere avtale med grunneieren.
Fylkesmannen er klar over at en tilbaketrekking av tillatelsen får store økonomiske konsekvenser for bedriften og eierkommuner i SØIR. Bedriften har imidlertid, fram til dags dato, ikke klart å prosessere kompost med akseptabel kvalitet i forhold til luktutslipp. Fylkesmannen kan vanskelig se at ytterligere tiltak vil kunne bringe luktutslippene ned på et akseptabelt nivå. Fylkesmannen har også vurdert den positive siden ved at anlegget gjenvinner avfall til et nyttig produkt og slik sett oppfyller nasjonale mål om gjenvinning av avfall. Det kan imidlertid ikke oppveie for de ulemper bedriften medfører.
 
 

Strengere krav til opphugging
Publisert: 19.05.2010

Norge skal bli verdensmestre i miljømessig opphugging av oljeinstallasjoner, det er Erik Solheim sin klare målsetning. Norges Miljøvernforbund vinner med det frem med et over 12 år gammelt langt krav om at det må stilles svært strenge krav til opphugging av slike installasjoner.
- Dette er en betydelig miljøseier, det er bare synd at Vats-fjorden allerede har fått alvorlige miljøskade, sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet.

Norges Miljøvernforbund har siden 1997-98 krevd at det må stilles langt strengere krav til hvem og hvordan oljeinstallasjonene i Nordsjøen skal hugges opp. Frem til i dag er det Fylkesmennene som har hatt kontrollfunksjonen med slike anlegg, denne oppgaven flyttes nå til KLIF (Klima- og forurensningsdirektoratet).

- Vi skal ha de beste fagfolkene til å foreta kontroller for å sikre de beste standardene som er mulig innen opphugging av oljeinstallasjonene i Nordsjøen, er Miljøvernminister Erik Solheim sitt klare mål. Solheim mener Norge skal ha høye ambisjoner, og ­­- at noe annet vil være latterlig. Miljøvernministeren varsler at det vil bli langt tøffere regler og tøffere kontroller for de som i fremtiden skal demontere oljeinstallasjonene.

Miljøvernforbundet har i over ti år engasjert seg sterkt i planene om opphugging av i overkant av 800 oljeinstallasjoner; installasjoner som er fulle av tekniske innretninger, kjemikalier, miljøgifter, tungmetaller og radioaktivt materiale, stoffer som vil skade miljøet om demonteringen ikke skjer på best mulig måte.

AF Decom Vats er et av fire godkjente norske anlegg som de neste årene skal demontere utrangert installasjoner. Norges Miljøvernforbund sin nærmiljøgruppe på Vats, har de siste årene først jobbet tungt mot et miljøødeleggende anlegg og for at Vats-fjorden skal bli ren, så de siste årene for å avsløre at AF Decom sitt anlegg har brutt tillatelsen gjentatte ganger.

I slutten av august 2009 avslørte Miljøvernforbundets nærmiljøgruppe at giftige stoffer gikk rett i sjøen fra lektere, noe som er brudd på utslippstillatelsen. Utslippet kom fra plattformdeler fra Ekofisk som i over en måned har vært lagret på lektere ved kai i Vatsfjorden, uten at regnvannet har blitt samlet opp og renset før det har gått i sjøen. Fylkesmannen i Rogaland støtter Miljøvernforbundet og mener at AF Decom bryter utslippstillatelsene ved å la plattformdeler ligge på lektere, uten å samle opp og rense regnvannet før det havner i sjøen.

I februar i år ble AF Decom politianmeldt av Norges Miljøvernforbund på bakgrunn av at selskapet behandler og lagrer radioaktivt avfall. Leder for Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, mener Statens Strålevern har latt seg presse av AF Decom til å få lagre radioaktivt avfall uten at saken har vært ute på offentlig høring. 

Motstanden har ført til at lokale representanter i Miljøvernforbundets lokale nærmiljøgruppe i 2009 fikk sprengt postkassen, samt mottok drapstrussel i form av hvitt pulver i posten 

Les også:
Kravbrev om gjennomgang
Miljøtokt 2009 besøkte Vats

Linker til saken
Mottok hvitt pulver http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/haugaland/1.6770444

Mener AF Decom bryter tillatelsen http://www.h-avis.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090831/NYHETER/640102902/1284/KOMMUNE15 
Bryter tillatelsen http://www.h-avis.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090904/NYHETER/957705201/1284/KOMMUNE15


Bergen kommune stanset utkjøringen av forurensende kloakkslam
Publisert: 18.05.2010
Bergen kommune har etter krav fra Norges Miljøverforbund stanset utkjøringen av kloakkslam til skogsveiene i Totland-området. - Denne saken er et eksempel på at man ikke bør la kommunen få ha ansvar for kloakken, sier Oddekalv til Fanaposten.
Hygienisert kloakkslam har i en årrekke blitt brukt som gjødsel langs nye skogsveier i Bergen (bl.a. i Hordnesskogen i Fana, strekningen Totland – Bontveit samt pågående bygging Fjellbirkeland - Totland). Kloakkslammet som benyttes hygieniseres ved tilsetting av ulesket kalk som blandes inn i slammet. Rådgivende Biologer har beregnet at det vil bli benyttet omtrent 300 tonn slam pr. kilometer vei, inneholdende 0,5 kg kvikksølv, 0,7 kg bly og 0,15 kg kadmium. Dette kommer i tillegg til de betydelige mengder tungmetaller og hormonhermere og bakterier og parasitter som koliforme bakterier og Giardia som er inneholdt i treflisen.

Norges Miljøvernforbund (NMF) gjorde Bergen Kommune oppmerksom på forholdene ved å kreve bruken av slikt kloakk/avløpsslam stanset allerede i våre brev først til partigruppene i Bergen kommune 15.01.2004 og senere av 07.03.2005 til daværende byråd Trude Drevland. I tillegg til ovennevnte informasjon om slammets innhold ble det i brevet gjort oppmerksom på følgende:

”NMF frykter utlekking og avrenning av forurensninger til drikkevann med tilknytning til nedenforliggende bebyggelse.”

18.06.2009 politianmeldte NMF Bergen Kommune for dumping av forurensende kloakkslam, som kan være årsaken til at lokalt brønnvann blir ødelagt. Kalandsvannet er trolig også blitt forurenset pga bruk av kloakkslam på Totland. Nylig fikk leder i Orrtua veilag, Terje Håvardstun, en telefon fra leder i Bergen Vann KF, Geir Trengereid med beskjed om at slamkjøringen stopper inntil videre. Dermed vil også veibyggingen kunne stoppe opp på sikt. - Dette er et eksempel på at man ikke bør la kommunen få ha ansvar for kloakken, sier Oddekalv til Fanaposten.

Statens Vegvesen må ta ansvar for AutoPASS-brikkeretur
I løpet av våren blir 600 000 AutoPASS-brikker til 30 000 kilo EE- (elektro-elektronisk) avfall. Statens Vegvesen, som har ansvaret for AutoPASS-ordninga, sender i disse dager ut nye brikker og oppfordrer kundene til å levere den gamle brikken til butikker som tar imot elektronisk avfall, eller til avfallstasjoner som tar imot EE-avfall.

Norges Miljøvernforbund (NMF) mener det er en uakseptabel løsning at 600 000 abonnenter skal måtte levere brikken på denne måten.

I løpet av våren blir 600 000 AutoPASS-brikker til 30 000 kilo EE- (elektro-elektronisk) avfall. Statens Vegvesen, som har ansvaret for AutoPASS-ordninga, sender i disse dager ut nye brikker og oppfordrer kundene til å levere den gamle brikken til butikker som tar imot elektronisk avfall, eller til avfallstasjoner som tar imot EE-avfall.

Norges Miljøvernforbund (NMF) mener det er en uakseptabel løsning at 600 000 abonnenter skal måtte levere brikken på denne måten.

- Dette er å si ifra seg ansvaret for det miljøfarlige EE-avfallet, sier Snorre Sletvold, nestleder i Norges Miljøvernforbund.

Hver Autopass-brikke veier ca. 50 gram. Inne i brikken er det et lite datakort med batteri og datachip. Det vil si at det høyst sannsynlig er både bromerte flammehemmere, kvikksølv og bly i denne typen brikke. Dette er avfall som skal returneres på lik linje med annet elektronisk avfall, noe AutoPASS riktignok opplyser om, men som man ikke tar noe ansvar for.

AutoPASS/Statens Vegvesen har ikke et fullgodt retursystem for brikkene, og NMF frykter nå at flere tonn med miljøfarlig elektronisk avfall havner på avveie. Bombrikker er småelektronikk, og erfaring tilsier at småelektronikk har en tendens til å havne i søpla fordi forbrukeren slurver.

Returordninga kunne vært gjennomført på flere måter:
- returkonvolutt
- innsamlingsbeholdere ved bomstasjon

Bombrikken eies av Statens Vegvesen, og dermed er det Statens Vegvesen som må ta ansvaret for at brikkene kommer i retur. Brukere av AutoPASS er abonnenter, de låner kun brikken og betaler etter bruk. For å kunne bli abonnent betales det et depositum ved inngåelse av kontrakt. Statens Vegvesen har dermed ansvaret for det elektroniske søplet. De kunne løst dette ved at abonnenten må betale ekstra dersom den gamle ikke leveres inn, det ville motivere til retur.

Norges Miljøvernforbund krever at Statens Vegvesen stopper utsendelsen av nye bombrikker inntil en god returordning er på plass. De som har fått brikken, må tydelig opplyses om at denne må leveres tilbake.

Plastgjenvinning ER miljøvennlig
Publisert: 03.03.2010
F orskningsleder Annegrete Bruvoll fra Statistisk Sentralbyrå påstår at klimanytten i å materialgjenvinne plastemballasje er minimal, og at det er like greit å bare brenne plastenl. Dette vitner om sneversyn og er en feilvurdering fra Bruvoll's side, mener Miljøvernforbundet. Materialgjenvinning av plastemballasje er optimalisert utnytting av en ikke-fornybar ressurs, og det reduserer klimautslippene.
Det går med ca to kilo olje til å lage en kilo plast, og med tanke på at ca 6 % av verdens olje og gassproduksjon går med til plastproduksjon er nok de fleste enige i at det er lurt både økonomisk og miljømessig å gjenvinne plast. Forskningsleder Annegrete Bruvoll fra Statistisk Sentralbyrå mener at potensialet for kutt i klimautslippene er størst innen oljeutvinningen, hvilket er helt riktig. Imidlertid argumenterer Bruvoll for at selv om alt norsk plastavfall gjenvinnes, vil dette kun tilsvare rundt 0,3 prosent av det norske oljeuttaket. Norges Miljøvernforbund mener at tall som dette gir en feilaktig indikasjon på at plastgjenvinning er bortkastet. Tallene vitner mer om hvor enormt mye olje Norge egentlig produserer, og burde istedenfor være en klar indikasjon på at oljeutvinningen må reduseres.
 
Plastemballasjen som kildesorteres i Norge kommer enten fra næringsliv eller husholdninger. En god del av den plastemballasjen som samles inn fra næringslivet er nå så verdifull at den representerer en etterspurt handelsvare som kjøpes og selges over hele verden for å brukes i nye produkter. Når det gjelder plastemballasje fra husholdningene er det litt mer komplisert siden man med unntak av panteflasker da samler inn alle typer plastemballasje. Denne plastemballasjen må sorteres i forskjellige kvaliteter før den kan gjenvinnes, og dette fordyrer prosessen. I et snevert økonomisk perspektiv er det derfor selvsagt billigere å brenne plasten, men i et økologisk perspektiv er det like selvsagt at kildesortering er det beste. Materialgjenvinning av plastemballasje er optimalisert utnytting av en ikke-fornybar ressurs, og det reduserer klimautslippene.
 
I 2007 utførte instituttet Østlandsforskning en livssyklusanalyse for plastemballasje, hvor det kom fram at materialgjenvinning av plastemballasje er det miljømessig sett klart beste valget, også når man medregner frakten av plastemballasjen. Det er langt mer energikrevende å produsere ny plast fra olje eller gass enn å gjenvinne materialene. For hvert tonn plastemballasje som materialgjenvinnes sparer vi ca. 840 kg CO2-ekvivalenter. Når det gjelder energiforbruk viser analysen at også her gir materialgjenvinning det beste energiregnskap med en energibesparelse på 13 200 kWh/tonn. Norge har dessuten forpliktet seg til å følge EU-direktiver om innsamling og gjenvinning av avfall.

Grønt Punkt Norge melder at plastgjenvinningen i Norge er i ferd med å stige til nye høyder. I 2009 ble over 34 % av plastemballasjen som ble brukt i Norge materialgjenvunnet, noe som er over det nasjonale målet. I tillegg ble ca 50 % energiutnyttet. I rene tall betyr dette at så mye som 46 084 tonn ble materialgjenvunnet, men 67 003 tonn ble energiutnyttet. Til sammen ble 113 206 tonn plastemballasje gjenvunnet. Dette er særdeles gode tall, ikke minst med tanke på finanskrisen som oppsto i 2008, og hadde stor påvirkning på markedet frem til sommeren 2009. Kort sagt så sank etterspørselen etter bruk plastemballasje, ikke minst i Kina. For å sikre gjenvinningen og innsamlingssystemene innførte Grønt Punkt Norge et midlertidig krisetillegg for innsamling av plastemballasje fra næringsliv i desember 2008. Krisetillegget varte frem til sommeren 2009 og bidro sterkt til at hjulene ble holdt i gang.

Til sammen ble det i 2009 brukt nesten 135 000 tonn plastemballasje i Norge. Da er EPS (Isopor®), og plastemballasje som har inneholdt farlige stoffer holdt utenfor. Totalt ble det materialgjenvunnet 6 336 tonn mer plastemballasje i 2009 enn 2008. Målet for 2010 er å kommer opp i 75% materialgjenvinning av innsamlet mengde. Ved utgangen av 2009 begynte også Oslo kommune med innsamling av plastemballasje fra husholdningene, noe som i løpet av kort tid vil medføre økte volumer.

Anmelder AF Decom Miljøbase Vats og Statens Strålevern
Publisert: 18.02.2010
Norges Miljøvernforbund anmelder både Statens Strålevern og AF Decom til politiet for brudd på regler ved opphogging av oljeplattformer i Vats.
 
AF Decom, som hugger opp gamle oljeplattformer og andre offshoreinstallasjoner på sitt anlegg på Vats i Vindafjord, er nå blitt politianmeldt av Norges Miljøvernforbund på bakgrunn av at selskapet behandler og lagrer radioaktivt avfall. Leder for Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, mener Statens strålevern har latt seg presse av AF Decom til å få lagre radioaktivt avfall uten at saken har vært på offentlig høring.
Behandlingsmetoden som benyttes ved AF Decom's anlegg i Vats er skjærebrenning og kutting, og begge prosessene frigjør radioaktivitet. -Boring på havdypet trekker opp radioaktive stoffer som fester seg i blant annet rør på oljeplattformene som hogges opp. Når dette skjæres opp, frigis radioaktive isotoper til luft, og videre til mennesker i nærheten, sier NMF-leder Kurt Oddekalv. Dette er således et grovt brudd på forurensingsloven.
 
Oddekalv mener Statens Strålevern har latt seg presse av AF Decom til å få lagre radioaktivt avfall uten at saken har vært på offentlig høring. Dette kan dreie seg om avfallsmengder fra 5 til 50 tonn. Derfor politianmeldes også Statens Strålevern, for grove brudd på forvaltningsloven, for tjenesteforsømmelse og uforstand i tjenesten ved å unnlate å legge AF Decoms søknad om utvidelse av lagring av radioaktivt avfall ut på offentlig høring. Både Statens Strålevern og AF Decom sier til NRK at de tar saken til etterretning.

Elektronikkbransjen tar "grønne" grep
Publisert: 09.02.2010
De siste årene har mange av verdens ledende produsenter av datamaskiner, mobiltelefoner, fjernsynsapparater og spillkonsoller gjort forbedringer når det gjelder kjemikaliepolitikk, grad av resirkulering, energieffektivitet  og klimautslipp.

Etter hvert som elektronikkbransjen produserer og lanserer såkalte ”grønne produkter”, har miljøorganisasjonen Greenpeace fulgt opp med kvartalsmessige ”Green Products Survey”. Disse rapportene har i vesentlig grad bidratt til å motivere mange elektronikkprodusenter til å ta et større miljøansvar. I tillegg er det tydelig at konkurransen om å produsere de mest miljøvennlige produktene tetner til - en slags "race-to-the-top"-effekt. I den siste rapporten av desember 2009 går Sony Ericsson og Nokia til topps som de grønneste produsentene, med Philips og Apple like bak. Samsung, Dell, Lenovo og LGE får dårligst score i denne undersøkelsen.

Sony Ericsson har gradvis faset ut bruken av de fleste farlige materialer, og mobiltelefonene i GreenHeart-serien deres er tilnærmelsesvis helt frie for PVC, ftalater, beryllium, bromerte flammehemmere og antimoner. Mobiltelefonene inneholder minst 50% resirkulert plast og er lakkert med vannbasert lakk, dette reduserer eksponeringen for flyktige organiske forbindelser (VOC). Telefonene leveres i optimalisert emballasje som inneholder mindre papir, og en elektronisk brukerhåndbok i telefonen erstatter papirversjonen. Sony Ericsson satser på å redusere sine CO2-utslipp med 20 prosent innen 2015. 

Les mer om Green Products Survey her

Anmeldte Bergen Kommune for dumping av kloakkslam
Publisert: 22.12.2009
Norges Miljøvernforbund (NMF) anmeldte 18.06.2009 Bergen Kommune for dumping av kloakkslam i samme område som Bergen kommune nå er anmeldt for dumping av kreftfremkallende kunstgressmatter, og NMF blir svært fortvilet og opprørt over at kommunen benytter slike miljøskadelige masser som bunndekke for skogsveier i Bergens vakre naturområder.

Flere av de nyeste skogsbil/tur veiene i Bergen (bl.a. i Hordnesskogen i Fana, strekningen Totland – Bontveit samt pågående bygging Fjellbirkeland - Totland) er bygget ved bruk av kloakk/avløpsslam som bl.a. inneholder tungmetaller, hormonhermere og bakterier og parasitter som koliforme bakterier og Giardia. Dette er uomtvistelig miljøgifter og smittefarlige bakterier som utgjør et forurensnings/helse problem og som rammes av forurensingsloven og forskrift om miljørettet helsevern.

NMF minner også om påvisningen av parasitten Giardia i Svartediket med påfølgende epidemi og finner derfor sterke grunner til å stille spørsmål om bruken av kloakkslam ved bygging av skogsbilveier i nedslagsfeltet til drikkevann i Bergensområdet.

Norges Miljøvernforbund har ved selvsyn og gjennom lokal informasjon opplysninger som tilsier at akkurat dette nå skjer i området Totland. Avrenningen skjer til bekker og små elver på begge sider av ”vannskillet”. Spesielt ille blir dette ettersom nesten all bebyggelse i området er avhengige av egne brønn som drikkevannskilde.

Norges Miljøvernforbund gjorde Bergen Kommune oppmerksom på forholdene ved å kreve bruken av slikt kloakk/avløpsslam stanset allerede i våre brev først til partigruppene i Bergen kommune 15.01.2004 og senere av 07.03.2005 til daværende byråd Trude Drevland. I tillegg til ovennevnte informasjon om slammets innhold ble det i brevet gjort oppmerksom på følgende:

”NMF frykter utlekking og avrenning av forurensninger til drikkevann med tilknytning til nedenforliggende bebyggelse.”

Rådgivende Biologer har beregnet at det vil bli benyttet omtrent 300 tonn slam pr. kilometer vei, inneholdende 0,5 kg kvikksølv, 0,7 kg bly og 0,15 kg kadmium. Videre har Norsk Forskningsråd (Forskningsprogram om Økotoksologi) har også funnet at bl.a. fisk som eksponeres for utslipp fra kloakkrenseanlegg får hormonforstyrrelser på grunn av dette.
Norges Miljøvernforbund krever at Bergen kommune foretar en opprydning i området omgående, - med oppgraving og destruering av kunstgressmattene og kloakkslammet på en miljømessig forsvarlig måte.

Miljøseier: tankanlegg ved boligstrøk stenges.
Publisert: 25.02.2010
Norske Shell/Nynæs har besluttet å stenge og demontere butimen-tankanlegget som ligger kloss opptil et boligstrøk i Larvik. I et brev til SFT høsten 2009 krevde Norges Miljøvernforbund (NMF) en umiddelbar stenging og opprydding av butimen-tankanlegget. -Vi er svært fornøyde med vedtaket, dette anlegget har ingen tilhørighet rett ved et boligområde, og anlegget er svært nedslitt, sier Kurt Oddekalv, leder i NMF.
Norske Shell/Nynæs har besluttet å stenge og demontere butimen-tankanlegget som ligger kloss opptil et boligstrøk i Larvik. I et brev til SFT høsten 2009 krevde Norges Miljøvernforbund (NMF) en umiddelbar stenging og opprydding av butimen-tankanlegget. Bakgrunnen er utslipp over grenseverdiene av helseskadelige stoffer svært nær boligbebyggelse, samt mangler som er avdekket ved anleggets drift.
 
-Vi er svært fornøyde med vedtaket, dette anlegget har ingen tilhørighet rett ved et boligområde, og anlegget er svært nedslitt. Sammen med naboene i området har vi jobbet i fire med denne saken, og er nå omsider er kronet med seier, sier Kurt Oddekalv, leder i NMF. Miljøvernforbundet Larvik og Nabogruppen var av den oppfatning at anlegget til Norske Shell/Nynæs drives ulovlig. Larvik Kommune manglet ROS-analyse og beredskapsplaner, noe som gjorde at driften etter NMF sitt syn var i strid med Internkontrollforskriften.
 
Det ble utarbeidet en helserapport fra Skien Telemark Sykehus basert på de forhold som foreligger som stadfester altfor høye verdier av utslipp, samt helseplager som følge av det samme. Noen av naboene har vært inne til undersøkelse, grunnet langvarige helseproblemer. Nevrolog Kloster ved Sykehuset i Tønsberg understøtter også sannsynligheten for helseplager grunnet utslippene.
”Anlegget har ifølge rapporter alt for høyt utslipp av en rekke helsefarlige stoffer, og vi viser i den sammenheng til tidligere innsendt målerapport fra Hjelp24 og Molab as. Denne viser at så og si alle målinger ligger langt over grenseverdiene, og da kun fra 1-2 tanker. Dette er den første målingen som er utført ved anlegget noen gang gjennom 60 år. Denne målingen kom som følge av krav om informasjon fra Yrkeshygenisk avd. Skien-Telemark Sykehus.” heter det i kravet til SFT. Naboer i området er lei av å være syke, med kvalme og ekstrem hodepine, generelt dårlig allmenntilstand hver eneste dag, samt belastningen med utrygghet både hva gjelder senskader og eventuelle ulykker grunnet manglende beredskap og dårlig vedlikehold, samt et gammelt anlegg som lekker over alt.
 
Arbeidet mot anlegget startet i 2006, i form av å kjempe mot at det skulle lagres tungolje på de nedslitte tankene til norske Shell. Dette var en delseier man vant frem med, og man valgte å kjøre på videre for å få anlegget fullstendig stengt, noe som man nå har vunnet frem med.

Kampanje Miljøgifter og avfall

Miljøgifter
Betydelige mengder miljøgifter har gjennom de siste 100 år blitt tilført naturen. Tilførselen til naturen har bl.a skjedd gjennom direkte utslipp fra industrien, ved bruk av bekjempingsmidler mot skadeinsekter, lekkasjer fra avfallsdeponier og som biprodukter ved forbrenning av avfall. Norge er også nedfallsområde for en rekke miljøgifter som kommer fra andre deler av kloden via luft- og havstrømmer.

Organiske og uorganiske miljøgifter
Miljøgifter kan grovt deles i 2, organiske og uorganiske miljøgifter. Uorganiske miljøgifter omhandler tungmetaller som f.eks kvikksølv, kobber, arsen, bly og kadmium. Disse miljøgiftene er ikke fettløslige men kan oppkonsentreres i spesielle organ i kroppen på dyr og mennesker. Miljøgiftene er farlige for økosystemene ved høye konsentrasjoner og kan føre til lokale miljøproblem. Organiske miljøgifter er eksempelsvis Polyklorerte bifenyler (PCB), Dioksiner, Brommerte flammehemmere (BF) og Tributyltinn (TBT). Organiske miljøgifter er fettløslige og brytes sakte ned i naturen. Miljøgiftene representerer et betydelig miljøproblem både nasjonalt og internasjonalt. Giftvirkninger relatert til klorerte organiske miljøgifter (organokloriner), blir ofte først oppdaget etter oppkonsentrering i toppen av næringskjeden. Slike effekter kan være reproduksjonsforstyrrelser, reduksjon av immunforsvar, reduksjon av tykkelse på eggskall hos fugler, sammenvoksing av livmor hos sel, økt abortering hos ulike pattedyr eller skader på skjelett hos fisk.

 

PCB - alvorlig miljøgift
Siden 1966, da PCB første gang ble oppdaget i naturen, har miljøgiften blitt funnet i nærmest alt biologisk materiale på jorden. Miljøgiftene transporteres fra industriområder nordover til Arktis med luft og havstrømmer, der Svalbard er et av hovednedfallsområdene. Det man før trodde var uberørt natur viser seg idag å være nedfallsområde for en av de mest alvorligste miljøgiftene man vet om, PCB. At PCB, sammen med de andre organokloriner, er fettløslige gjør at det arktiske dyrelivet er spesielt sårbart, da dyrene har mye spekk og fettvev. PCB og andre organokloriner akkumuleres derfor lett i spekk og fettvev hos dyrene

Hovedinntaket av organokloriner skjer via føden, noe som gjør at man idag finner urovekkende høye verdier av bl.a PCB hos dyr øverst i næringskjeden, som f.eks isbjørn, fjellrev og polarmåke. Hval som f.eks beiter på krill (krepsdyr) har et betydelig lavere inntak av organokloriner enn hval som beiter på sild. Nivået av PCB varierer også fra individ til individ avhengig av alder, kjønn, helsetilstand og fødevalg. Generelt vil nivået av PCB øke med alderen på dyret, samtidig som at hanner vil ha et høyere nivå enn hunner. Årsaken er at hunner skiller ut organokloriner, deriblandt PCB, gjennom placenta og morsmelk til kalven. Polarmåke og Svartbak som beiter på andre fugler og på egg hos disse, har høyere verdier av PCB enn individer som bare spiser fisk. Analyser av isbjørn viser et gjennomsnittlig nivå av PCB i spekk på nærmere 25 mg/kg (Skåre J.U.,1995). Dette gjør at man kan forvente reproduksjonsproblemer hos isbjørn i fremtiden. Til sammenligning blir avfall i Sverige, som inneholder PCB behandlet som spesialavfall, mens i Norge, Danmark, Finland og Island blir avfall som inneholder mer en 50 mg/kg PCB behandlet som spesialavfall. Landene, unntatt Danmark og Norge, har imidlertid grenseverdier for anbefalt daglig inntak av PCB-forurenset mat.

Tributyltinn
Tributyltinn(TBT)- og trifenyltinnforbindelser (TFT) er tinnorganiske forbindelser som brukes som bunnstoff til båter for å hindre begroing av skroget. TBT/TFT tilføres miljøet ved gradvis utlekking fra bunnstoff på skipsskrog, samt ved utslipp fra bunnstoff i forbindelse med ulike dokkaktiviteter på skipsverft, eksempelvis sandblåsing og ny påføring av bunnstoff på skip.

Stoffene er klassifisert som miljøskadelige og er meget giftige for vannlevende organismer. Stoffene er også veldig giftige for varmblodige dyr. I tillegg kan de forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet fordi de er tungt nedbrytbare og hoper seg opp i organismen.

FNs maritime organisasjon IMO har vedtatt forbud mot bruk av tinnorganiske forbindelser fra år 2003. Fra år 2005 er det ikke tillatt å ha bunnstoff på båter, inneholdende tinnorganiske forbindelser. Tiltross for dette vil det skje en ytterligere spredning av disse miljøgiftene i naturen. Bakgrunnen for dette er at sedimenter på og omkring skipsverft langs hele kysten er forurenset med tinnorganiske forbindelser. Så lenge disse sedimentene ikke fjernes vil disse fortsatt være en kilde til fortsatt spredning av miljøgiftene. En rekke av landets skipsverft har ikke forsvarlig behandling av blåsesand fra virksomheten. Tinnorganiske forbindelser vil derfor fortsatt tilføres naturen.

Dioksiner
Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og polyklorerte dibenzofuraner eller dioksiner er et biprodukt av menneskapte termiske prosesser, det vil si forbrenningsprosesser der klor og karbon er tilstede. Branner, industriprosesser og forbrenningsanlegg er alle mulige kilder til dioksinutslipp. Forbindelsene er giftige, lite biologisk nedbrytbare og akkumuleres i næringskjeden. Eksponering av dioksiner kan føre til hudutslett og redusert immunforsvar hos mennesker og dyr. Langvarig eksponering har vist seg å kunne føre økt hyppighet av kreft. Det finnes ingen nedre grense for helseskader ved dioksinforurensing. Mennesker eksponeres hovedsakelig for dioksiner via fet fisk og meieriprodukter. Mange fjorder som er forurenset med dioksiner har derfor kostholdsrestriksjoner. Det er direkte helseskadelig å spise fisk eller krabbe som er forurenset med dioksiner. I enkelte områder er det også funnet dioksiner i morsmelk.

Mastrevik: Nok en utbygging planlegges på forurenset grunn
Publisert: 13.04.2012
Etter en inspeksjon i området, samt gjennomgang av omsøkt reguleringsplan, finner vi en rekke alvorlige mangler som ikke er tatt hensyn til i planen. Her var tidligere et skipsverft, Mastrevik Mekaniske as, som var blant de mest forurensende virksomhetene i området.  Skipsverftet som var eid av samme person som i dag eier tomten, har sluppet ut store mengder gift rett i havet. Under befaringen kunne NMF se at området var utfylt med blåsesand i deler av området, som vi vet inneholder farlige miljøgifter! Det var urovekkende lite vekst i strandsonen utenfor. (Se beskrivelse av giftstoffer)
Norges Miljøvernforbund (NMF) krever slamsuging av havbunnen i Mastrevik og forsvarlig håndtering av dette på land. I tillegg krever NMF at områdets kystlandskap ivaretas. Det innebærer krav om en atskillig mer skånsom utbygging.
 
Norges Miljøvernforbund frykter sterkt at farlige giftstoffer som TBT, PAH, PCB og Kvikksølv nå svever i vannmassene og blir tatt opp i næringskjeden. Dette pga av industrivirksomheten som har foregått her tidligere. Det er derfor helt nødvendig at det gjøres en full opprenskning i bukten før noen som helst utbygging. Det er også helt nødvendig å gjøre dette på en korrekt måte for å hindre videre forurensing under arbeidet. Hele bukten,  som markert som område D og E i dokument fra Sivilingeniør Vidar Mjøs datert 18/11-2011 må slamsuges for giftstoffer. Byggefelt D må ryddes opp for miljøgifter (på land). To områder er her allerede delvis utfylt, mye skjuler seg mest sannsynlig i massene. Derfor krever vi også at dette ryddes opp i. Se oppslag i lokalavisen Strilen.

Hele knausen i område B i samme dokument, må bevares av hensyn til kystlandskapet. Hele utbygningsprosjektet vil i dette landskapet bli altfor dominerende dersom knausen som skjermer for innsyn mot industriområdet fjernes. Som en følge av dette må felt B5 tas helt ut av bygningsplanen av visuelle hensyn. 

Vi vil på de neste sidene gi en kort beskrivelse av konsekvensene av disse antatte giftstoffene, som ved utbygging uten opprydding, vil fortsette å forurense sjøen og dermed spre gift som både vil ramme mennesker og dyr;

PCB (polyklorerte bisfenyler), www.snl.no/polyklorerte_bifenyler
PCB er en gruppe syntetiske klorforbindelser. De er giftige og tungt nedbrytbare. PCB brytes langsomt ned i naturen og har derfor lang oppholdstid i miljøet. PCB bedømmes som en av verdens farligste miljøgifter, og i Norge står stoffet på listen over prioriterte miljøgifter der utslippene skulle stanses innen år 2005. Forbindelsen er tungt løselig i vann men løselig i fett og går derfor lett inn i næringskjeden hvor den oppkonsentreres i organismer høyt oppe i næringspyramiden, f.eks. rovdyr, rovfugler og mennesker. PCB antas å ha kroniske giftvirkninger på både vann og landlevende organismer, selv i små konsentrasjoner. Reproduksjonsforstyrrelser er dokumentert hos sjøpattedyr. Adferdsforstyrrelser, nedsatt immunforsvar og skader på arvestoffet er blant dokumenterte virkninger hos andre dyr. PCB brytes i dyr ned til forbindelser som har høy østrogen-aktivitet. Hos mennesker virker forbindelsen irriterende på huden og kan gi skader på denne, øyne og indre organer. Dyreforsøk har vist at PCB er kreftfremkallende.
PCB-molekylet kan fraktes gjennom vann og luft, men det binder seg først og fremst til fettvev. Ettersom PCB binder seg til fett, vil konsentrasjonen i et levende individ være større enn i dets omgivelser. En fisk inneholder altså mer PCB enn vannet den svømmer i. Følgelig er det uakseptabelt å ikke kreve slamsuging av området.

TBT (tributyltin)
TBT, er en giftig, kjemisk forbindelse som siden 1960-årene har vært brukt i begroingshemmende midler (bunnstoff) på båter.  www.snl.no/tributyltinn TBT er en miljøgift med hormonforstyrrende egenskaper. Det er dokumentert sterilitet, dvergvekst og redusert formeringsevne hos marine livsformer som snegler og muslinger, som følge av TBT-forurensning.
Bare avrenningen av TBT fra skip i trafikk i Nordsjøen gjør at man bare finner hunnsnegler av purpursneglen i de mest benyttede seilingsledene ! TBT er noe av det minste og letteste støvet i sjøen. Det er et stoff som NMF vet at det vil være umulig å forhindre at lekker, også om man tildekker dette. Dekkes et lettere stoff med et tyngre stoff så vil det letteste stige opp over tid. Bevegelsene i havet gjør at det vil være umulig å hindre TBT i å fortsette å lekke. NMF anser TBT for å være et av de aller farligste stoffene vi utsettes for !

Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) har litt forskjellige kjemisk-fysiske egenskaper avhengig av den kjemiske strukturen. Den minste av alle PAH, naftalen, kan til en viss grad løses i vann og fordamper lettest av alle PAH. Større PAH-forbindelser har veldig lav vannløselighet og mindre flyktighet. Derfor finnes PAH som oftest ikke i store mengder i vannmassene, men de kan knytte seg (sorberes) til større organiske partikler (som for eksempel plankton). I denne
formen vil PAH som regel enten være spist av marine organismer eller begravd i sedimenter. Alle PAH er lipofile (løses bra i fett), og kan derfor bioakkumuleres, dvs. lagres i fettholdige kroppsorganer, som lever hos fisk. Enkelte PAH kan metaboliseres av noen marine organismer og fjernes dermed effektivt fra kroppen, mens andre samles opp i leveren i løpet av livet. Det kan føre til forskjellige skader, siden mange PAH er toksiske (giftige) og kreftfremkallende, som for eksempel benzo[a]pyren. PAH kan nedbrytes av bakteria, men dette skjer sakte, og mindre effektivt i arktiske områder enn i sør. I sedimenter blir PAH derfor bevart i lang tid og man kan studere trendene i tilførsel av PAH ved å analysere dype underjordiske sedimenter.

Kvikksølv  www.snl.no/kvikksølv
Det har vist seg at mikroorganismer i bunnslam kan overføre metallisk kvikksølv særlig til metylkvikksølv som blir tatt opp av plante- og dyreorganismer. Slike metallorganiske forbindelser er meget giftige, og man vet at de skader hjerneceller. Minamata var en typisk fiskerby da en kjemisk fabrikk (Chisso) ble etablert. Fabrikken slapp ut store mengder kvikksølv som forurenset hovedmatkilden for byens befolkning: fisk og skalldyr. I perioden 1953–60 ble det registrert 43 døde og hundrevis med alvorlige misdannelser etter kvikksølvforgiftning i sentralnervesystemet. Forgiftningen fikk senere navnet Minamata-sykdom og var bakgrunnen for at det ble satt strenge restriksjoner på kvikksølvutslipp etter denne ulykken. Kvikksølv er et veldig mobilt giftstoff som ikke vil binde seg til andre stoffer i bunnslammet. Derfor er det nødvendig å få det trygt lagret på land.

Konklusjon
Reguleringsplanen må anses som et forsøk på tilbakeholdelse av informasjon og/eller direkte villeding av allmennheten. Utbygger Arnt Brandtun og Austrheim kommune har såpass mye bakgrunnskunnskap at de vet at området er sterkt forurenset og vi finner det betenkelig at opprydding ikke er nevnt med ett ord.
NMF krever med dette følgende:
1) NMF krever slamsuging samt fjerning av forurensede masser i område B og E i reguleringsplanen, eventuelt innstøpning av disse i reguleringsområdet. Dette for å stoppe giftlekkasjene for godt.
2) Opprydning på land med masseutskfitelse på område D samt foran den stor skipsbyggehallen.
3) Knausen på felt B5 må bestå og de 6 enhetene med lavblokker tas ut av planen.
For å løse giftproblemet må bunnen slamsuges og massene lagres forsvarlig i et deponi på land. Det ideelle vil være å sile av vannet og rense det slik at volumet blir redusert og dermed krever mindre lagringsvolum. Den gjenværende massen kan da deponeres, fortrinnsvis i et lukket deponi. Det er også særdeles viktig at sjøvannet som siles av ikke slippes ut i havet igjen, uten at det er testet at giftstoffene er så godt som fjernet. Slamsuginen utenfor Håkonsvern var et eksempel på hvordan dette bør gjøres. Vi vil også minne om at massene i Mastrevik utgjør marginale deler av det som der ble slamsuget og også er det på grunnere vann. Noe som skulle tilsi at dette kan gjøres til uten problem til overkommelige kostnader. Eneste forsvarlige alternativ til landdeponi er en innblanding med betong som på denne måten binder slammet. Dette har blitt benyttet i Finland.
Miljøvernforbundet avdekker ulovlig dumping på Søfteland
Publisert: 12.04.2012
Den 25.02.2011 og 26.03.2012 fant Norges Miljøvernforbund store mengder gummigranulater på avveie og tydelige spor etter det som må kunne kalles en svært forurensende praksis ( Se bilder i artikkelen).  På stedet ser man tydelig at gjerdet er åpnet og store mengder snø med betydelig innhold av gummigranulater fra oppmalte bildekk og lignende har blitt brøytet direkte ut i Oselven gjennom hele vintersesongen 2011-2012 og sannsynligvis over flere år tilbake.
Gummigranulater benyttes i denne typen kunstgress for og øke dempningen mot underlaget, og benyttes som innfyll i ”gresset” for å gi dette ønsket struktur og konsistens. Gummigranulater produsert av oppmalte bildekk som det her er snakk om inneholder som kjent blant annet PCB, PAH, ftalater og alkylfenoler, granulatene synker til bunn i elver og vassdrag og blir i dette tilfellet liggende og migrere direkte i og til nedstrøms gytefelter i Oselven. Dette er giftstoffer man i en årrekke har lagt seg i selen for å begrense spredningen av, mens man på denne og andre idrettsbaner tillater disse stoffene å ligge eksponert for vær og vind med den avrenningen dette medfører. I tillegg benytter Stilvoll idrettsplass en særdeles dårlig praksis når de dumper store mengder med granulater direkte ut i et varig vernet vassdrag.                                          
Et annet moment som også bør vurderes er innånding, svelgning og hudeksponering ved idrett, lek og opphold på og ved baner hvor det er benyttet kunstgress med denne typen innfyll. Ved labratoriemålinger gjort i Manglerudhallen ble det funnet 234 forskjellige kjemiske forbindelser i ulike konsentrasjoner. Disse stoffene er blant annet 4-metyl-2-pentnon, benzothiazol, isomere av xylen, toluen, oktenal, aceton, styren og dodekan. Hovedkilden til disse funnene ble oppgitt å være gummigranulat av samme type som ved Stilvoll idrettsanlegg. Målingene det vises til over er riktig nok gjort i et innvendig miljø men det bekrefter at alle tenkelige kjemiske stoffer migrerer fra granulatene og ut i omgivelsene. Skal man la barn og unge utsettes for denne kjemiske hverdagen vi ikke kjenner konsekvensene av bare for at idrettslaget skal spare penger på våre barns bekostning? Og hva så med Oselven og dennes allerede hardt pressede elvefauna? Er kunstgress uansett type fyll den riktige veien og gå for slike anlegg?
 
Problemstillingen kunne enkelt vert unngått ved endrede brøyteprosedyrer og overgang til et alternativt granulat. Et alternativ er et produkt som heter InfillPro Geo, som leveres fra samme leverandør som Stilvoll idrettsbane benytter i dag. InfillPro Geo er et granulat fremstilt av en kombinasjon av syntetiske fibre og organisk materiale og sies å være det eneste innfyllet på markedet som er 100% miljøvennlig og totalt fritt for giftstoffer. Det opplyses at dette stoffet koster noe mer, men er et fullgodt alternativ når det kommer til tekniske egenskaper. Den økonomiske ballansen vi likevel slå positivt ut dersom man regner med den samfunnsmessige gevinsten ved bedre helsemessige forhold for både barn og miljø. Det må presiseres at granulater uansett type ikke på noen måte skal kunne havne i elven da det uansett vil påvirke elvens naturlige fauna og bunnforhold.

Norges Miljøvernforbund krever overgang til bruk av miljøvennlig granulat for resten av gressmattens levetid, samt sikring mot elven for å forhindre videre utslipp og deretter overgang til grusbane eller lignende, som ikke medfører så store konsekvenser for barn og miljø. I tillegg til endring av praksis vinterstid siden man selvsagt ikke kan benytte seg av Oselven som snødeponi uansett innhold av granulater eller ikke, da det uansett vil være fremmedstoffer i snøen som ikke har noe i Oselven og gjøre.
KLIF tilrår utsetting av fjorddeponi i Førdefjorden
Publisert: 19.03.2012

Direktør Ellen Hambro uttalte på en pressekonferanse i dag tidlig at Klima og Forurensingsdirektoratet tilrår utsetting av fjorddeponisaken i Førdefjorden i ett år. Rådet til Miljøverndepartementet kommer ifølge Hambro som følge av store kunnskapsmangler hos tiltakssøker, samt mangelfullt datagrunnlag for å fatte en god avgjørelse. Norges Miljøvernforbund er sterkt i mot det planlagte deponiet som vil føre til store ødeleggelser av det marine økosystem, samt støy og støvforurensing til landmiljøet rundt fjorden. 
Miljøverndepartementet bør følge rådet fra KLIF, og starte en utredning som NMF mener at kommer til å ende opp i et endelig avslag i saken. Saken er viktig for alle fjorder i Norge, fordi det pågår flere lignende saker om fjorddeponier. Kravene til fyllinger på land blir strengere og strengere, og hvorfor skal det være annerledes i sjøen -vårt livsgrunnlag?
 
Norges Miljøvernforbund støtter KLIF sitt råd til departementet, og er glad for utviklingen i saken. 
 
KLIF anbefaler bla. strømningsmålinger i hele vannsøylen i fjorden for å kartlegge hvordan giftstoffer eventuelt vil spre seg fra deponiet. Kartleggingen bør i følge KLIF pågå i et helt år for å fange opp årstidsvariasjoner.
 
 
 
 
 
 

Må pålegges strengere krav
Publisert: 06.09.2010
Sterkt forurenset og delvis livløst Mossesund blandt annet etter årelang dumping av organisk avfall gjør at Norges Miljøvernforbund (NMF) krever tiltak må gjøres ved cellulosebedriften Peterson Linerboard. Klima og forurensnings direktoratet (KLIF) må si nei til ytterligere utsettelser og fastsette strenge utslipskrav til bedriften.
NMF mener at saken med utslipp fra Peterson er for dårlig belyst fra KLIF sin side og bør sendes ut på ny, med mer oppdatert miljødokumentasjon på Mossesundet, og da spesielt områdene ved utslippspunktet.
 
Peterson har over lang tid ligget etter med å innføre ny teknologi mht å få ned sine utslipp av såkalt organisk avfall, også omtalt som KOF. Dette har under flere år medført gradvis ødeleggelse av Mossesundet. Med myndighetenes og bedriftens viten. Bedriften har tidligere bedt om flerårig utsettelse av nye krav bla pga svak økonomi. Bedriften har vært nær ved å gå inn ved flere anledninger de siste årene.

Bedriften oppleves som en plage for deler av befolkningen i Moss pga svært illeluktende utslipp til luft og en kan stille spørsmål ved om lokaliseringen av bedriften er den rette i dagens bysamfunn og sett i fht til de krav en stiller til et rent miljø.

NMF kan ikke se at argumentasjonen rundt en eventuell lokalisering av en fremtidig skinnegang for jernbane skal kunne stanse fremdriften i å få ned utslippene fra bedriften. Dette blir et altfor billig og vikarierende argument og må kunne sees adskilt fra bedriftens utvikling.

NMF mener bedriften er tjent med å allerede nå pålegges nye krav og ikke bli til del faktisk en slakkere utslippsgrense som bedriften også ber om i sin søknad. Det er grunn til å merke seg at bedriften i hele 2000 har skjøvet foran seg og beredt grunnen for stadig nye utsettelser av innføring av strengere krav til rensing.Det er derfor nå på høytid med tiltak.

NMF har forståelse for at det kan være usikkerhet knyttet til teknologier på rensing, men mener samtidig at bedrifter som nevnte, selv må være bidragsyter for å få til utvikling av disse.

Norges Miljøvernforbund krever i et brev til KLIF at Peterson Linerboard må pålegges strengere krav. 
Sterkt forurenset og delvis livløst Mossesund bla pga årelang dumping av organisk avfall krever at tiltak må gjøres ved Peterson Linerboard. Norges Miljøvernforbund krever at KLIF sier nei til ytterligere utsettelser og fastsetter strengere utslippskrav til bedriften. Saken er videre for dårlig belyst fra KLIF sin side og bør sendes ut på ny med mer oppdatert miljødokumentasjon på Mossesundet spesielt områdene ved utslippspunktet.

Miljøskurker for retten!
Publisert: 01.11.2009
Den 2. november startet en av de to rettsakene i  norgeshistoriens største miljørettsskandaler - begge som følge av anmeldelser fra Norges Miljøvernforbund: Saken etter giftdumpingen i Oslofjorden og saken etter Vest Tank-eksplosjonen. Begge sakene er omfattende saker som retteb vil bruke lang tid på.
 
I deler av november og desember må altså de ansvarlige i Vest Tank og mange av de ansvarlige for giftdumpingen i Oslofjorden sitte på tiltalebenken. Det er satt av henholdsvis seks og sju uker til disse sakene, noe som er svært omfattende i miljøsammenheng.

Vest Tank-ulykken i Sløvåg medførte at et ukjent antall kubikk særdeles giftig ulovlig importert avfall eksploderte, noe som resulterte i omfattende giftspredning via luft til befolkningen i Gulen. En rekke personer i Gulen sliter fortsatt med til dels alvorlige helseproblemer som følge av eksplosjonen.

”Prosjekt Ren Oslofjord” alias giftdumpingen i Oslofjorden medførte at store mengder svært giftige havnesedimenter som inneholdt et bredt spekter av de aller giftigste miljøgiftene, ble virvlet opp og spredt med vannmassene i Indre Oslofjord. Som følge av dette, må det statlige entreprenørselskapet Secora, Oslo Havn og NGI møte i retten for brudd på forurensningsloven, brudd på konsesjonsvilkårene og for falsk forklaring.

-Det er en stor glede at miljøskandalene med ansvarlige miljøskurker nå kommer for retten. Vest Tank-katastrofen var en ren gift- og helsemessig skandale, ”Prosjekt Ren Oslofjord” er Norges største miljøbløff. I begge sakene har miljøskurkene påført miljøet alvorlig skade, som i neste omgang påfører mennesker og dyr skader, sier Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund.

-Prosjekt Ren Oslofjord gikk ut på å grave opp giftige havnesedimenter etter mange års industrihistorie i Oslo og deponere de ved Malmøykalven. Det som kunne gått galt, gikk galt i dette prosjektet. De kunne like gjerne ha brukt en stor hjulvisp og latt danskebåten ta med driten utover fjorden. Eneste trøsten etter denne "erfaringen" er at 70 andre norske havner så langt er berget fra samme skandalen , sier Snorre Sletvold, regionsleder Østlandet i Norges Miljøvernforbund.

-Vest Tank-katastrofen oppsto som følge av at Vest Tank mottok en ulovlig kjemisk last fra kjemikalieskipet Probo Emu fra Trafigura. Søster Probo Quala fraktet deler av den samme lasten til Elfenbenskysten, hvor giften ble dumpet i dagen og førte til at 14 afrikanere døde og 60-80 000 ble alvorlig syke. En milliard kroner ble tilkjent Elfenbenskysten i erstatning. Vest Tank forsøkte å rense den farlige lasten, noe som medførte varmgang og eksplosjon, sier Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund.

 Published: 01.11.2009


Farlig avfall: ulovlig dumping av kunstgressmatter
Publisert: 22.12.2009

Norges Miljøvernforbund har anmeldt Bergen kommune for ulovlig dumping av farlig avfall i form av gamle kunstgressmatter langs skogsveier, inneholdende kreftfremkallende stoffer. Gummikulene som benyttes i underlaget på disse mattene stammer ofte fra oppmalte gamle lastebildekk, som inneholder kreftfremkallendestoffer som PAH-oljer og tungmetaller. En undersøkelse for Kulturdepartementet har påvist funn av om lag 50 ulike stoffer i disse mattene.
Den svenske Kemikalieinspeksjonen (KEMI) har advart mot bruk av disse mattene etter funn av kreftfremkallende stoffer i kunstgressbaner. Gummikulene som benyttes i underlaget på disse mattene er ofte laget av oppmalte gamle lastebildekk, som inneholder PAH-oljer og tungmetaller som er påvist kreftfremkallende. En undersøkelse i samarbeid med Kulturdepartementet har påvist funn av om lag 50 ulike stoffer i disse mattene.

Kunstgressmattene er bygget opp av ulike polymere, der stråene er laget av polyetylen, PP eller polyamid, mens matten har vært laget av granulat av styrengummi fra gamle bildekk. Bindingsmaterialet som binder stråene sammen består av slagfast polystyren/polyuretan. Granulat av oppmalte resirkulerte bildekk inneholder og lekker ut en større mengde miljøgifter enn fabrikknytt granulat.

Kunstgressmatter som blir dumpet i naturen vil forårsake lokal forurensning til nærliggende vassdrag med utlekking av store forekomster av miljøgiftene oktylfenol, nonylfenol og sink.

Nonyl- og oktylfenoler er miljøgifter som omfattes av nasjonale mål med formål om å stanse utslipp av enkelte særlig prioriterte kjemikalier; stoffer som kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet da de er tungt nedbrytbare og i tillegg er svært giftige for vannlevende organismer. Stoffene har også en hormonforstyrrende effekt på fisk.

I følge den svenske rapporten til KEMI vil det være en økt fare for miljøskader når kulene løser seg opp i vann. Vestlandet har dermed en økt miljøfare gå grunn av landsdelens nedbørsmengder, og som en følge av klimaendringer også vil øke i fremtiden. Skogsveien Totland-Bontveit ligger i tillegg på en åsrygg, med fare for avrenning til nedstrøms vassdrag.

Kunstgressmatter kan ikke leveres som restavfall.

Ulike forbrenningsanlegg (bl.a Klemetsrud i Oslo) har nektet å ta imot brukt kunstgress til forbrenning med den begrunnelse at mattene avgir for store utslippsmengder av nitrogenoksid, hvilket påvirker utslippsrestriksjonene i forhold til konsesjonene i en negativ retning.

Alternativet er å levere kunstgresset som farlig avfall ved spesialdeponier, med de avgifter som da medfølger. Dette kan bli en kostbar affære i forhold til størrelsen på avfallsmengden som leveres.

Dersom disse mattene forsøkes destruert ved åpen forbrenning, vil oppvarming av polyuretan frigjøre svært farlige stoffer – isocyanater. Disse er sterkt helsefarlige og kan medføre skader på luftveiene og forårsake livsvarig astma. I etterkant vil astmaanfall kunne utløses hver gang man utsettes for isocyanater, samt at luftveiene får en økt følsomhetsgrad for støv og lukter som parfyme, eksos eller løsemidler.

Kontakt med isocyanater kan videre medføre kontaktallergi, i form av eksem. 

Norges Miljøvernforbund krever at Bergen kommune foretar en opprydning i området omgående, - med oppgraving og destruering av kunstgressmattene på en miljømessig forsvarlig måte.

 
 

Krav om gjennomgang etter øket radioaktivitet
Publisert: 10.11.2009
Norges Miljøvernforbund krever total gjennomgang av AF Decoms anlegg for destruksjon av utrangerte oljeinstallasjoner i Vats, Vindafjord kommune, på bakgrunn av øket radioaktivitet på anlegget.
Norges Miljøvernforbund har i den senere tid mottatt flere bekymringsmeldinger fra arbeidere på og beboere omkring, AF Decoms anlegg i Vats. Det ble derfor, fra Norges Miljøvernforbunds side, foretatt en nattlig inspeksjon av anlegget 09.11.2009 og vi finner å måtte meddele at det ble funnet foruroligende store mengder radioaktivt avfall.

Det var helt tydelig for oss at det her brennes og kuttes – ”det drives varme arbeider” – i kontaminerte/forurensede rør uten nødvendig beskyttelsesutstyr og opplæring. Oppkuttede kontaminerte rørdeler, forsøkt ”plombert” med tynn plast, lå spredd på flere steder ut over kaianlegget. Små hauger med avleiringer fra oppkuttede deler lå tilsvarende spredd. På dagtid kan man med det blotte øye se spredningen av støv som kommer som en direkte følge av kuttingen og brenningen. Dette støvet er til fare for samtlige ansatte på anlegget, befolkningen omkring og drikkevannskilden ikke langt unna.

Norges Miljøvernforbund krever derfor at ansvarlige myndigheter snarest må gripe inn, stanse virksomheten og vurdere all videre behandling av slikt avfall. Forbundet mener det er påkrevd at alle rør av denne typen – altså rør for transport av olje, gass og produsert vann – behandles som radioaktivt avfall. Det er allment kjent at oljeproduksjon medfører radioaktive avleiringer i rørene og i enda større grad skjer dette ved gassproduksjon men også håndteringen av såkalt produsert vann forårsaker høy radioaktiv avleiring.

Norges Miljøvernforbund har i brev til Miljøverndepartementet datert 13.06 2009 rettet oppmerksomheten mot problemet. Jeg siterer følgende:

Det er likeledes heller ikke tatt hensyn til at store deler av det materiale som kommer inn

vil være radioaktivt. Det benyttes som kjent ”produsert vann” i enorme mengder på disse plattformene, spesielt på slutten av produksjonsperioden. I henhold til forslag til ”forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall”, som i disse dager er ute på høring, er slikt vann 1000 ganger mer radioaktivt enn normalt sjøvann. Avleiringer vil finnes i stort monn på gamle plattformer og plattformdeler som har vært involvert både i produksjon av olje/gass og produsert vann. Det er akkurat slike gamle og utrangerte plattformer som er tenk slept inn til Vats. De som har vært utsatt for den høyeste radioaktiviteten over lang tid.

Så vidt Norges Miljøvernforbund kjenner til, høytrykkspyles i dag alle disse rørene fulle av radioaktive avleiringer, ute i Nordsjøen og ja..... rett på havet. Årsaken til dette er så vidt vi kan forstå at radioaktiviteten ellers ville vært alt for høy til å kunne håndteres ”uoppdaget” og/eller lovlig på land. Ingen ansvarlig myndighet har så langt grepet fatt i denne problematikken og opphugging og videre destruering foregår uten nasjonalt regelverk og utenfor kontroll. Radioaktive rørdeler, med avleiringer av radioaktiv masse fra anlegget i Vats sendes f.eks til smelteverk i Mo i Rana for brenning og på denne måten spres forurensingen og ennå flere utsettes for radioaktiv påvirkning. Vi siterer igjen fra vårt brev til Miljødepartementet datert 13.06.2009:

Behandling av denne typen radioaktivt avfall er det så langt Norges Miljøvernforbund kjenner til, ikke kontroll på. Forbundet er kjent med at slikt avfall er håndtert av AF Decom’s samarbeidspartnere, uten at disse engang har vært informert om radioaktiviteten. Man har bare fått noe som ser ut til å være en svært ”lukrativ” kontrakt med AF Decom for videre destruering av deler fra opphuggingen av f.eks Kittywake.

Norges Miljøvernforbund unnlater med hensikt å benytte begrepet ”lavradioaktivt” i denne sammenheng, selv om dette til stadighet benyttes av, det etter vår mening, useriøse Statens Strålevern. Norge har på bakgrunn av strålevernets praksis, et foreldet regelverk på området og er snart eneste nasjon som praktiserer en slik differensiering av radioaktivitet. Radioaktivitet skader uansett og det finnes ingen nedre grense for skadevirkninger. Norges Miljøvernforbund mener at arbeiderne og befolkningen i Vats i dag utsettes for en utålelig helserisiko og kreftfare og at Arbeidstilsynet og Helsedirektoratet bør gripe inn umiddelbart.
 
På denne bakgrunn krever Norges Miljøvernforbund umiddelbart en total gjennomgang av AF Decoms anlegg for destruksjon av utrangerte oljeinstallasjoner i Vats i Vindafjord kommune på bakgrunn øket radioaktivitet.  

Anmelder Wergeland-Halsvik AS
Publisert: 02.03.2010
Norges Miljøvernforbund har politianmeldt Wergeland-Halsvik AS for gjentatte og grove brudd på loven om vern mot forurensning og avfall, samt overtredelse av konsesjonsvilkårene for deponering av farlig avfall i forbindelse med den allerede godt kjente Vest Tank-saken.
Det er kommet for en dag at en del av avfallet fra Alexela Sløvåg, var så seigt at det ikke lot seg gjøre å pumpe opp. Nabovirksomheten Wergeland Halsvik AS besluttet istedenfor å ta imot 50-60 tonn av svært tunge miljøgifter, og brenne det.  Det er også fremkommet opplysninger om at Wergeland Halsvik AS har ”håndtert” vesentlig større mengder avfall enn det selskapets tillatelse gir rett til fra oljeindustrien og selskaper som driver destruksjon av produksjonsutstyr fra Nordsjøen, ved å brenne dette. Dette er også en grov overtredelse av tillatelsen og denne type avfall vil ved slik håndtering også kunne spre radioaktivitet i området.
 
Dette stoffet anses som noe av det giftigste som noensinne er kommet til Norge, og Miljøvernforbundet opplyser om at det også oppstod problemer med de 2600 tonnene av stoffet som ble forsøkt fraktet til Bremen. Lossingen ble stoppet 2 ganger og det var både politi og miljøforkjempere involvert. Flere av lossearbeiderne ble også syke under arbeidet. Miljøvernforbundet ber i sin anmeldelse også om en full gransking av bedriften, og at denne skal utføres uanmeldt.  Videre krever organisasjonen at Wergeland-Halsvik AS ilegges en foretaksbot på minimum seks millionar kroner, og at de eventuelle ansvarlige som måtte fremkomme under politietterforskningen blir straffet.
 
Les anmeldelsen her

Det haster for MS Hamen!
Publisert: 02.11.2011
Det norske skipet MS Hamen ligger ille tilredt i Iddefjorden på svensk side. Stiftelsen MS Hamen som eier skipet har ikke infridd, fremdeles ligger skipet utsatt til for is. Forrige vinter var det nære på at båten gikk ned. Skipet skulle egentlig hugges før det ble fanget opp av ildsjeler som ville restaurere det. Stiftelsen MS Hamen har ikke satt fartøyet i stand og heller ikke fjernet det slik de har lovet en rekke ganger. Norges Miljøvernforbund frykter at skipet nok en gang vil få hard medfart av isen i Iddefjorden og at det kan synke med de miljøproblemene dette vil medføre.
 
 
 
 
      
                        
                                                                                                                 Foto: Rune Karlsson (C)
Stiftelsen MS Hamen har nått fått et ultimatum. Länstyrelsen i Sverige har gitt eierne av skipet seks uker på seg til å fjerne skipet, ellers tar de selv affære. Norges Miljøvernforbunds Jan Hugo Holten reagerer sterkt, og mener seks uker er alt for lang tid. -På seks uker kan det skje mye, båten kan synke på denne tiden, sier han. Flere ganger i forrige vinter holdt båten på å synke, -det er ingen grunn til å tro at dette ikke vil skje igjen, sier Kurt Oddekalv, leder av NMF. Norges Miljøvernforbund har sendt krav til Vestre Gøtaland Länsstyrelse om umiddelbar fortgang i saken. Les brevet her!

Hva er PCB?

Publisert: 07.04.2002
202
202

PCB Hva er PCB? PCB er et industrikjemikalie som ble utviklet på 20-tallet. På grunn av sine enestående egenskaper ble det brukt i en rekke produkter som skulle gjøre hverdagen enklere i velstandsøkningen etter siste verdenskrig. Disse produktene, som omfattet selvkopierende papir, elektronisk utstyr, byggprodukter og annet, avga PCB til omgivelsene mens de var i bruk. Når de ble kastet, utgjorde de en varig forurensningskilde.

 

(07.04.2002)  (Foto: Kim Borgen)

PCB er et industrikjemikalie som ble utviklet på 20-tallet. På grunn av sine enestående egenskaper ble det brukt i en rekke produkter som skulle gjøre hverdagen enklere i velstandsøkningen etter siste verdenskrig. Disse produktene, som omfattet selvkopierende papir, elektronisk utstyr, byggprodukter og annet, avga PCB til omgivelsene mens de var i bruk. Når de ble kastet, utgjorde de en varig forurensningskilde.

Skadevirkninger

På seksti- og syttitallet ble de første skadevirkningene synlige på dyr. Senere er det kartlagt alvorlige konsekvenser også for menneskers helse. Derfor bedømmes PCB som en av verdens farligste miljøgifter, og i Norge står stoffet på listen over prioriterte miljøgifter der utslippene skal stanses innen år 2005.

Egenskaper

PCB er i sin naturlige form et oljelignende stoff med god isolasjonsevne, lang holdbarhet, lav brennbarhet og god kjøleevne. PCB brytes langsomt ned, og har derfor meget lang oppholdstid i naturen. PCB-stoffene har følgende egenskaper:
Fettløselig:
PCB-molekylet kan fraktes gjennom vann og luft, men det binder seg først og fremst til fettvev.

Bioakkumulasjon:

Ettersom PCB binder seg til fett, vil konsentrasjonen i et levende individ være større enn i dets omgivelser. En fisk inneholder altså mer PCB enn vannet den svømmer i.

Lang oppholdstid:

PCB har stor motstandskraft mot biologisk eller kjemisk nedbrytning. Når miljøgiften er tilført omgivelsene, brytes den svært langsomt ned av naturlige prosesser.

Biomagnifikasjon:

PCB vandrer gjennom næringskjeden, ved at rovdyret "samler opp" PCB-innholdet fra byttedyrene sine. Selen får derfor høyere konsentrasjoner enn fisken den spiser. Inntak av animalsk fett kombinert med lang levetid (som hos mennesker og isbjørn) gir mulighet for oppkonsentrering av PCB.

Gjennomtrengende:

Inntak av animalsk fett er den viktigste PCB-kilden hos mennesker. I tillegg kan man få i seg PCB gjennom huden (ved berøring av PCB-holdig materiale) og via åndedrettet. Den som puster inn forurenset luft, virker som en luftrenser: Luften man puster ut igjen, er renset for PCB.
Konsekvens
Man regner med at det er produsert om lag 2 millioner tonn PCB i forrige århundre. En del av dette er forbrent på forsvarlig vis, en del er i produkter som omgir oss, mens resten har havnet i kretsløpet. Resultatet er at dyr og mennesker vil bli eksponert for disse stoffene i generasjoner fremover.

Mer info:
Miljøvernforbundets hjemmelekse til byggebransjen og avfallsbransjen for håntering av PCB
Hjemmelekse som presentasjonsfil
Hjemmelekse som PDF-fil

Kilde:
http://www.pcb.no
Norges Miljøvernforbund


Dom i Vest Tank-saken
Publisert: 26.03.2010
Tidligere daglig leder Jostein Berland og tidligere styreleder Trond Emblem i Vest-Tank er i Nordhordland tingrett dømt til halvannet års fengselstraff etter norgeshistoriens verste kjemikalieeksplosjon.
 
- Vi er fornøyd for at det nå foreligger en dom i saken, men vi skulle egentlig ønsket den var strengere. Dette er tross alt norgeshistoriens styggeste giftutslipp, uttaler Kurt Oddekalv.
 
Der var to tanker som eksploderte 24. mai 2007 ved Vest Tank sitt anlegg i Gulen kommune. Eksplosjonen var et resultat av et ulovlig og ukontrollert forsøk på å rense en del ukjent giftcocktail. Eksplosjonen førte til en giftsky som ble spredt utover et stort område, og mange av innbyggerne plages den dag i dag fortsatt med helseplager.
Norges Miljøvernforbund har vært en sentral aktør og leverte flere anmeldelser i Vest Tank-saken. Vest Tank mottok 7 måneder før eksplosjonen en ukjent giftlast fra kjemikalieskipet Probe Emu.
- Dessverre har ikke retten funnet mottak av denne ukjente kjemiske cocktaillasten som ulovlig, sier Kurt Oddekalv. 
 
Retten har konkludert med at Vest Tank ikke hadde lov til å motta og rense seks tankskipslaster med svært svovelholdig bensin, såkalt coker gasoline. Avfall fra denne rensingen ble lagret på tanker, og det var da avfallet ble forsøkt renset ved tilsetting av saltsyre at eksplosjonen oppsto.

I dommen heter det at retten ser alvorlig på den virksomheten med mottak av coker gasoline som Berland har drevet. Den ble drevet uten tillatelse, og den satte ansatte og andre som befant seg i nærheten i fare.

Retten kritiserer også daglige leder for å forsøke og skyve ansvaret over på de ansatte og andre.
Retten sier at Berland har handlet med forsett, og at motivet hans har vært profitt ved at han skulle få en andel av fortjenesten ved salg av anlegget.
 
 
Miljøvernforbundet fremsatte tidlig under etterforskningen krav om at eksplosjonen måtte etterforskes av Økokrim grunnet omfang, fagligkomplisert og alvorlighet, et krav som ble tatt til følge.
 
Aktor Hans Tore Høviskeland fra Økokrim ba etter hovedforhandlingene om fire års ubetinget fengsel for både Trond Emblem og Jostein Berland. Retten har kommet frem til at begge dømmes til halvannet års fengsel, en dom som er varslet å ville bli anket.

Rotenonutslipp fører til helseskader via brønnvann.
Publisert: 16.08.2011
Rotenon innebærer fare for å utvikle skader tilsvarende parkinsons syndrom. Tar helseministeren vår sjansen på å tillate forgiftning av drikkevann?
Norges Miljøvernforbund krever i alle fall stopp i rotenonutslipp I Vefsnregionen inntil myndighetene har oversikt og kontroll på  vannstrømmen til brønnene.
Det er nødvendig å ha oversikt over hvem som er tilkoblet til offentlig drikkevannsforsyning og hvem som får vann fra private brønner. I Vefsn synes det å være overvekt av private brønner, og det vil derfor være totalt uforsvarlig å sette igang rotenonutslipp uten at man har kontroll og oversikt over drikkevannsressursene.

Forskning viser at eksponering av rotenon dreper hjerneceller og utløser fysiske symptomer i hjernen tilsvarende parkinson´s syndrom;

I forskningsarbeider har rotter fått rotenon intravenøst i 1 til 5 uker. De fikk da skader i hjernen tilsvarende det en finner hos pasienter med parkinsons syndrom. Dette er skremmende da parkinsons er et veldig skadelig syndrom og er den mest vanlige nevrologiske skade som oppstår hos mennesker etter alzheimers.

I Norge er det anslagsvis ca 1% i gruppen 50-70 år, økende til drøye 3 % ved alder over 85 år som rammes av parkinsons symptomer. Hvorav gradvis redusert evne til å bevege alt fra armer og bein kontrollert til ansiktsmimikk er blant kjennetegnene.

Dette faremomentet kommer i tillegg til en rekke andre giftstoffer som inngår i rotenonblandingene. Rotenonblandinger er reelt sett petroleumsblandinger.

Det er villedende markedsføring å kalle blandingen for rotenon. Ved å se på hva disse såkalte rotenonblandingene inneholder går det tydelig fram at det er en petroleumscocktail tilsatt litt rotenon.

Innhold i såkalt rotenonblanding;
Rotenone 5 % ,
Naftalene 9,9 % ,
trimethylbenzen 1,7 % ,
Acetone inntil 7,5 %
Emulsifier 1: 1,5 % ,
Emulsifier 2: 4,5 % ,
Aromatisk petroleum solvent skal ikke overstige 80 %.

Når NMF går imot bruk av rotenon av hensyn til biomangfold er det på
bakgrunn av disse stoffenes skadevirkninger på miljøet. Vi vil derfor i det
påfølgende vise til skadevirkningene til noen av disse stoffene.


Rotenon

Giften spres i vannet og blokkerer fiskens oksygenopptak. Rotenon er et vegetabilsk insektmiddel som utvinnes fra røttene av planteslekten Derris. Ingen plantevernmidler som er tillatt brukt i det norske landbruket i dag, inneholder rotenon. Død fisk kan uten risiko spises av mennesker, men fisken vil ofte ha en ubehagelig lukt fra det dispergeringsmiddelet som brukes for å få rotenon til å løses i vann. I tillegg har mus som har fått rotenon fått symptomer ala parkinsons syndrom.

Trimethylebenzen
Er et hydrokarbon med formelen C6H3(CH3)3. Dette stoffet skader vannlevende organismer. Stoffet kan irritere huden, gjøre den irritabel og rød. Medfører smerte i øynene og kan forårsake at man blir trøtt og forvirret. Kan også føre til hodepine.
Muligens kan stoffet forårsake andre symptomer som angst, nervøsitet, astmatisk bronkitt og leverforandringer i følge handbook of green chemicals Trimethylbenzen brukes i impregnering av treverk, white spirit, pestisider
(sprøytemidler), avfettingsmidler, blekemidler, parfymer, skjerm rensemidler, sko impregnering.
Trimethylbenzen kan forårsake magesmerter, kvalme, diaré, nyrebetennelse, symptomer på løsemiddelskader, svette tokter, svimmelhet, irritasjon av slimhinner, hodepine, tretthet etc.

Naftalene
Er et aromatisk hydrokarbon C10H8, hvitt krystallinsk stoff. Naftalen er et viktig utgangsstoff i kjemisk industri, og har en karakteristisk lukt, er antiseptisk, blir bl.a. også brukt i skålene på pissoarer og som møllkuler. Møllballer laget med naftalen er giftige og høye nivåer av eksponering kan forårsake kvalme, oppkast, diaré, blod i urin og gulsott som er gulalktig utseende på huden. Naftalen dreper også røde blod celler. Naftalenforgiftning ødelegger de røde blodcellene slik at de ikke bliristand til å frakte oksygen i blodet.
Naftalen har også vært knyttet til nese kreft.

 
Aceton (CH3)2CO
Aceton er en gjennomsiktig brennbar væske. Brukes mye i rengjøringsmidler pga at det er godt oppløselig i vann. Årlig produseres det over 3 millioner tonn. Acetone produseres naturlig i kroppen.

Konklusjon

Norges Miljøvernforbund synes det er totalt uforsvarlig at myndighetene våre med vilje forurenser vassdrag med en blanding av kreftfremkallende stoffer som også kan forårsake parkinsons syndrom symptomer.  Helsemyndighetene må stoppe bruken av rotenon som miljømyndighetene ønsker å gjennomføre. Miljømyndighetene har ikke relevant og tilstrekkelig fagkompetanse på dette feltet. Miljømyndighetene har i år gått inn for å forgifte med rotenon i Vefsnvassdraget, Grønsanddammen i Buskerud og Nome i Telemark. Tidligere har en rekke andre vassdrag blitt forgiftet med rotenon. Allerede i 1998 var så mye som 25 vassdrag forgiftet med rotenonblandinger i Norge. Noe som blant annet ødela Lærdalselven som fiskeelv, og det er fremdeles gyrodactulus salaris i vassdraget. Mange arter har blitt utryddet i vassdrag som følge av slik forgiftning. NMF frykter at vi i tillegg har fått store helseskader på folk av disse forgiftningene. Derfor må det foretas en uavhengig granskning av om hyppigheten av diagnoser med parkinsons syndrom er høyere ved “rotenonbehandlede” vassdrag. Rotenon blandes ut i store mengder bensin/petroleum før det slippes ut i vassdrag. Dette ytterligere underbygger det faktum at det er totalt uforsvarlig og i strid med biomangfoldsloven å forurense norsk natur med rotenonblandinger. På grunnlag av alt dette krever vi at helseministeren griper inn ovenfor miljømyndighetene og stopper denne farlige og uforsvarlige forgiftningen av drikkevann.
U 864 må opp !
Publisert: 20.05.2014
 
Etter å ha laget alternativer bestående av heving av lasten i skipet og kun tildekking har nå kystverket igjen gått inn for kun tildekking. Her har Kystverket analysert 2 dårlige alternativer. De sier at mellom 25 og 45 % av kvikksølvet vil kunne tas opp ved heving av lasten. Dette imotsetning til en heving av hele U864. Først da vil en få opp det aller meste av den farlige lasten. Det er ikke første gang at tildekking påstås å være trygt lang tid framover, 3000 år sier Kystverket nå. Det samme har vi hørt før om områder som etter å ha blitt tildekket lekker giftstoffer kort tid etterpå. Som f.eks i Eitreimsvågen i Odda som ligger i en skjermet fjordarm imotsetning til U864 som ligger ute i havet som alltid er i bevegelse og hvor bunndyr også bidrar til å blande lag i havbunnen.
Det er dessverre typisk av norske myndigheter å bagatellisere miljø og helsefarer samt framstille Norge som en foregangsnasjon på miljø. Se på de økende kreftratene vi har her til lands! Ved å sammenligne oss med andre land ser vi påfallende ofte at Norge er en miljøversting og ikke den miljøpådriveren som våre myndigheter markedsfører oss som. Noe vi i Miljøvernforbundet dessverre fikk enda et bevis på idag. Miljøvernforbundet vil også vise til at vi har flere selskaper både innenlands og utenlands som sier at hevingsoperasjonen er helt kurant å gjennomføre. Slamsuging av forurenset havbunn og heving av vraket er fremdeles det eneste sikre for ettertiden. Vi har blitt fortalt at dette kan utføres for rundt regnet 400  millioner kroner tidligere. Dette er en operasjon som er langt mindre krevende enn å prøve å samle lasten opp uten å heve vraket. Miljøvernforbundet fastholder følgelig at heving av ubåtvraket er det eneste forsvarlige og akseptable.

Legg merke til hva nylig avdøde ubåtekspert Kjelstrup skriver om nødvendigheten av å heve vraket:
www.bt.no/meninger/debatt/Vi-vet-ikke-nok-om-vraket-3122037.html#.U3tIFSjhNWI

Hør intervju med leder Kurt Oddekalv i etterkant av kystverkets skandaløse presentasjon:
www.bt.no/tv/--Det-er-helt-latterlig-hele-greien-3122119.html#.U3tTkSjhNWI
Norsk oppdrettslaks er enda giftigere enn antatt.
Publisert: 21.08.2014
 
100 000 tonn fiskefôr til norsk oppdrettslaks som hadde ulovlig høyt innhold av kreftfremkallende stoff har blitt brukt som fôr til norsk oppdrettslaks. Alle de 3 store fôrprodusentene, Ewos (27000 tonn) , Skretting og Biomar har brukt fiskemelet. Fiskemelet har blitt brukt i 100 000 tonn fiskefôr. Fiskemelet deres har høyere enn tillatt verdi av Heksaklorbenzen (HCB) som er flyktig, fettløselig og anrikes i næringskjeden. HCB absorberes lett. Dyrestudier har vist at HCB kan føre til kreft i en rekke organer og at det kan ha effekt på immunsystemet. I tilstrekkelig høy konsentrasjon kan det både forårsake kreft og skade sentralnervesystemet hos mennesker. De uansvarlige fiskefôrprodusentene har søkt mattilsynet om å få bruke det som de har igjen på lager av dette helseskadelige fiskefôret.
 
Forsøk ved NIFES har vist at HCB overføres fra fôr til laksefilet4. I et langtids foringsforsøk med laks som vokste fra 0.3 til 4 kg, ble det vist at rundt 35% av HCB i fôret ble overført til fileten. Ta ansvar for egen helse og miljøet ved å unngå å spise norsk oppdrettslaks. Folk som spiser oppdrettslaks bør være klar over helsefaren og er dermed selv skyld i om de får kreft.
 
 
Innslag på Vestlandsrevyen om det ulovlige fiskefôret kan ses her:
Miljømagasinet TV 78 2016 NIFES reduserer gift i laks for matforskning
Publisert: 17.11.2016
 
 
NIFES har brukt spesialpreparert oppdrettslaks til sitt kostholdsforsøk for barneskoler og barnehager, der de har blitt foret med oppdrettslaks med lavt fettinnhold. Vill-laks inneholder 5-7% fett, mens oppdrettslaks inneholder 14-34 % fett. Giften følger fettet, og det er spesielt farlig for gravide og mødre som ammer, da 50% av miljøgiftene, som PCB og dioksiner overføres til barnet. Denne forskningen er svindel fra A til Å, sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet. NIFES har forsøkt å svekke vår troverdighet når vi sier at laksen er giftig, sier han.
Det haster for MS Hamen!
Publisert: 02.11.2011
Det norske skipet MS Hamen ligger ille tilredt i Iddefjorden på svensk side. Stiftelsen MS Hamen som eier skipet har ikke infridd, fremdeles ligger skipet utsatt til for is. Forrige vinter var det nære på at båten gikk ned. Skipet skulle egentlig hugges før det ble fanget opp av ildsjeler som ville restaurere det. Stiftelsen MS Hamen har ikke satt fartøyet i stand og heller ikke fjernet det slik de har lovet en rekke ganger. Norges Miljøvernforbund frykter at skipet nok en gang vil få hard medfart av isen i Iddefjorden og at det kan synke med de miljøproblemene dette vil medføre.
 
 
 
 
      
                        
                                                                                                                 Foto: Rune Karlsson (C)
Stiftelsen MS Hamen har nått fått et ultimatum. Länstyrelsen i Sverige har gitt eierne av skipet seks uker på seg til å fjerne skipet, ellers tar de selv affære. Norges Miljøvernforbunds Jan Hugo Holten reagerer sterkt, og mener seks uker er alt for lang tid. -På seks uker kan det skje mye, båten kan synke på denne tiden, sier han. Flere ganger i forrige vinter holdt båten på å synke, -det er ingen grunn til å tro at dette ikke vil skje igjen, sier Kurt Oddekalv, leder av NMF. Norges Miljøvernforbund har sendt krav til Vestre Gøtaland Länsstyrelse om umiddelbar fortgang i saken. Les brevet her!
ERAS ledere dømt for miljøkriminalitet
Publisert: 13.09.2011
Norges Miljøvernforbund kan med dette loggføre nok en seier. Eras metal er som selskap fra før av dømt for miljøkriminalitet, nå er også de ansvarlige for driften den gang dømt. De to tidligere lederne fikk henholdsvis 21 og 30 dagers ubetinget fengsel. Det var Norges Miljøvernforbund som først satte lys på saken, etter tips fra lokale medlemmer i forbundet. NMF leverte sin anmeldelse av virksomheten, samt daglig leder Gunnar Rudolf Esnali og styreleder Christian Alexander Landaas 9.3.2009. Virksomheten fikk for brudd på forurensingsloven en bot på kroner 1,5 millioner. Tidligere har virksomheten også fått bot på 300.000 kroner for ulovlig utslipp av bly til Høyangerfjorden.  Det er en seier at de ansvarlige ledere blir domfelt. Dette viser at det ikke er fritt frem lenger, og at det ikke lar seg gjøre å skjule seg bak et selskap.

Rio Doce Manganece Norway AS (RDMN) bøtelagt

Politiet på Helgeland har utstedt forelegg på kr 2.mill til RDMN på Mo i Rana. Dette som følge av en anmeldelse Miljøvernforbundet la inn i desember 2007, for miljølovbrudd.

Bedriften har en tillatelse til utslipp av 10 kg kvikksølv til luft i året, som etter Miljøvernforbundets mening i utgangspunktet er altfor høyt. RDMN har stått for utslipp av 50 kg kvikksølv noe som er helt uakseptabelt. I denne anledning anmeldte Miljøvernforbundet RDMN som ble ilagt et forelegg på to millioner kroner. RDMN har godtatt forelegget.

Ørjan Holm, politisk nestleder i Miljøvernforbundet, sier i en kommentar til saken at NMF er fornøyd med bøteleggelsen og håper at dette er et klart signal til RDMN og andre bedrifter om at miljøkriminalitet ikke lønner seg.


Bekrefter høye bakterieverdier

Analyseresultatene bekreftes av avdelingsleder ved vann- og avløpsetaten Hogne Hjelle.

Norges Miljøvernforbund forventer nå selvfølgelig en opprydning med fjerning av forurenset kloakkslam og forventer samtidig en beklagelse/unnskyldning fra Bergen Kommunes ansvarlige i denne saken Hogne Helle og Magne Sekse.
I vannprøver tatt mandag denne uken, er det funnet en konsentrasjon på rundt 25.000 såkalte termostabile koliforme bakterier (TKB) per 100 milliliter. Påvisning av slike bakterier viser at vannet nylig er tilført avføring fra mennesker eller varmblodige dyr.

- Ikke fra slammet
Prøvene ble tatt etter at Norges Miljøvernforbund fikk påvist tarmbakterier i en vannprøve tatt på Totland i forrige uke.

De nye prøvene, tatt av skogeierne på oppdrag fra vann- og avløpsetaten, bekrefter bakterieverdier på 25000 TKB per 100 milliliter. Vannprøven er tatt fra en vannpytt like ved en grøft som er fylt med kloakkslam.

Analyseresultatene bekreftes av avdelingsleder ved vann- og avløpsetaten Hogne Hjelle, som ikke tror bakteriene stammer fra kloakkslammet.

Vi skjønner ikke hvorfor det er bakterier der. Den prosessen vi bruker ved behandling av slammet gjør at massene får såpass høy både PH og temperatur at denne typen bakterier umulig kan overleve. Vi tror derfor fremdeles at det ikke er mulig at bakteriene kommer fra slammet, sier Hjelle.

Leter Det ble også tatt prøver fra en bekk med avrenning fra slamgrøftene. Disse vannprøvene er helt rene.

Hvorfor vi får så høye verdier nær slammet vet vi ikke. Det vi vet er at slammet var dokumentert bakteriefritt da det ble lagt ut. Vi registrerer i alle fall at slammet ikke representerer noen fare for forurensing av vassdrag i nærheten, sier Hjelle til Fanaposten.

Vann- og avløpsetaten vil fortsette å lete etter bakteriekilden, og Bergen Vann har varslet at det skal tas flere vannprøver i området.

Vi skal følge opp dette og forsikre oss om at slammet holder den kvaliteten som vi har dokumentert, forsikrer Hogne Hjelle.

- Må fjernes
Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund mener at de nye analysene underbygger mistanken om at kloakkslammet er forurenset.

Jeg tror de har generelle analyser av slammet, og at det dermed ikke er alt som blir analysert før det blir kjørt ut, mener Oddekalv.

Ikke PCB i plasten ved Andøya flystasjon.
- Det er ingenting som tyder på at det var PCB i plasten som brant opp ved Andøya flystasjon fredag kveld, sier Eirik Wærner, nestleder i Norges Miljøvernforbund. Det er helst PVC det er snakk om.

NTB har meldt om at det var PCB eller PCP i plasten.   - Hadde det vært PCB i plasten, ville dette vært en sensasjon.  PCB er en av de farligste miljøgiftene i verden, og har blitt brukt i isolerglassvinduer, transformatorer og kondensatorer, samt i hydraulikkolje og betongtilsetning.  Den eneste sammenhengen vi vet at PCB har blitt brukt i plast, er i visse kabeltyper, sier Wærner.   PVC er det som vanligvis blir kalt vinyl, og finnes i gulvbelegg og en rekke andre bruksområder.  Stabssjef Bjørn Berteussen ved Andøya flystasjon opplyser til Miljøvernforbundet at FFI har testet transportbeholderene som brant opp.  - Det utviklet seg saltsyre og blåsyre, sier Berteussen.  -Saltsyre utvikler seg fra PVC når denne brenner, sammen med de livsfarlige dioksiner og andre stoffer, sier Eirik Wærner, som dermed konkluderer at det var PVC det er snakk om.   Miljøvernforbundet gå rinn for boikott av PVC, som er en viktig kilde til utslipp av en rekke miljøgifter, som f.eks. hormonhermende og kreftfremkallende mykgjørere (ftalater) og tungmetallholdige stabilisatorer.

Kontakt: Eirik Wærner 95 86 52 72 eller 22 26 00 85


Høye PCB-verdier kan gi endetarmskreft
Forskere har nå påvist en klar sammenheng mellom for høye verdier av to spesielle PCB-forbindelser og endetarmskreft.
Pasientene med endetarmskreft hadde dobbelt så høye verdier av PCB-28 og PCB-118 enn kontrollgruppen, og det er således en klar sammenheng mellom disse stoffene og endetarmskreft. Les artikkelen i Medical News today her: her.

Professor i patologi støtter Miljøvernforbundets kamp mot oppdrettslaks med dioksiner.
Henrik Huitfeldt, professor i patologi ved Institutt for patologi ved Rikshospitalet, støtter NMF og andre miljøorganisasjoners kamp mot dioksiner i norsk oppdrettslaks. -Mange nordmenn spiser i dag for mye laks og annen fet fisk, og får i seg for mye dioksiner og andre miljøgifter, sier professoren. Spesielt spedbarn kan være hardt rammet, og professoren er ikke så opptatt av kreftfaren, som nevrologiske skader som spedbarn kan få.
Les mer på klassekampen.no her: her.

NMF anmelder Havforskningen for ulovlig rotenonbruk
Brukte hormonhermende rotenon uten tillatelse
I et brev til Hordaland Politikammer går Miljøvernforbundet til anmeldelse av ulovlige utslipp av gift i Parisvannet, øygarden kommune. Havforskningsinstituttet i Bergen anmeldes for brudd på forurensningsloven § 7: Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter $ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av 11. Norges Miljøvernforbund ble via media (jfr. TV2 nyheter 16/2 00 kl. 21) gjort oppmerksom på at Havforskningsinstituttet i Bergen siden 1987 har sluppet ut over 200 liter av giftblanding (såkalt rotenonblanding) i Parisvannet i øygarden kommune, uten tillatelse fra Statens Forurensningstilsyn eller andre ansvarlige forvaltningsorgan. Slike giftutslipp krever dispensasjon etter forurensingslovens § 11, samt godkjenning fra Statens Dyrehelsetilsyn. Hormonhermende NMF betrakter disse ulovlige utslippene som meget alvorlige, ikke minst fordi den rotenonblandingen som er blitt brukt frem til 1998 (da den gikk ut av produksjon grunnet forbud fra SFT) inneholdt store mengder av det hormonhermende og sterkt bioakkumulerende stoffet Nonofenyl. Det er påvist at dette stoffet fører til forstyrrelser i byssus (festetråd) produksjonen og skall-lukkingskapasiteten hos blåskjell, samt fører til nedsatt befruktning og forsinket larveutvikling. Redusert klekking er påvist hos krepsdyr. Hos fisk er det påvist redusert eggutvikling, tilvekst og reproduksjon. Nonofenyl er bioakkumulerende og brytes langsomt ned. Ikke løselig i vann Rotenon er ikke løselig i vann og det må derfor tilsettes diverse løsemidler. Den rotenonblandingen som er brukt i norske elver er produsert av et svensk firma og har inntill 1998 altså inneholdt nonofenyl. Da vi ikke kjenner til at det finnes andre produsenter av rotenonblandinger i Skandinavia har NMF grunn til å tro at det er den samme rotenonblandingen som er brukt av Havforskningsinstituttet. Opphoping i næringskjeden av denne type stoff har ført til nedsatt reproduksjon (spermproduksjon) også hos mennesker. Det er ekstra ille at dette stoffet ( sammen med andre giftstoff i rotenonblandingen med tilsvarende virkninger) er sluppet ut nær opp til et oppdrettsanlegg. Faren for at miljøgiftene har kommet inn i oppdrettsfisken og deretter inn i mennesker som har spist denne må anses som stor. Havforskningsinstituttet har heller ingen unnskyldning for ikke å kjenne skadevirkningene av utslipp av rotenonblandinger inneholdene denne type miljøgifter. Hormonhermere som miljøproblem var kjent allerede på 1980-tallet og har vært oppe på flere vitenskapelige konferanser, det er også havforskere som har forsket frem skade virkningene av å slippe stoff som nonofenyl ut i marine miljø. Representanter fra Havforskningsinstituttet i Bergen var også tilstede på Nordsjøkonferansen i 1995 da problem rundt disse miljøgiftene var oppe til behandling. Lovgivingen rundt utslipp av miljøgifter må også forventes å være kjent for en forskningsinstitusjon som arbeider med forvaltning av marine ressurser. Problemene med bruk av rotenonblandinger har også vært sterkt mediafokusert gjennom flere år. Norges Miljøvernforbund vil derfor anmelde Havforskningsinstituttet i Bergen for brudd på forurensningsloven § 7:Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11. Negativ belastning Havforskningsinstituttet har ved å medvirke til spredning av bioakkumulerende reproduksjonshemmende stoff som Nonofenyl gjennom mer enn 10 år, uten tillatelse, påført miljøet en stor ekstra negativ belastning. NMF anser det som skjerpende at instituttet må ha kjent til den negative virkningen av disse miljøgiftene samt at de ulovlige utslippene har pågått over meget lang tid. Vi vil derfor be om at bøtene blir satt høye og at ansvarlig person blir straffet etter maksimal straffen på 3 måneders fengsel (jfr. forurensningslovens Kap.10, $ 78).

Veisalt ødelegger matjord
Publisert: 28.01.2011
Veisalt gjør at spesielt leirholdig åkerjord blir dårligere, konkluderer forskning ved Sveriges landbruksuniversitet.Det gjør det vanskeligere å så, og vekstene får problemer med å trenge gjennom jorda og komme opp til overflaten.
- saltets innvirkning på naturen er ødeleggende, kutte saltet, sier Snorre Sletvold, nestleder i Norges Miljøvernforbund.
Veisalt gjør at spesielt leirholdig åkerjord blir dårligere, konkluderer forskning ved Sveriges landbruksuniversitet, ifølge A-magasinet. Leirholdig jord har en finkornet struktur, og saltet gjør at den tettes igjen og får en hard skorpe. Det gjør det vanskeligere å så, og vekstene får problemer med å trenge gjennom jorda og komme opp til overflaten. Det er spesielt under våronna dette merkes. Dersom problemene fortsetter, kan en løsning være å sette av åkerland nær vei til gressmark, foreslår SR Vetenskapsradioen.

- En mer logisk konsekvens ville være å kutte saltet, sier Snorre Sletvold, nestleder i Norges Miljøvernforbund. Her kjøper man seg ellers bare tid i forhold til saltets innvirkning på naturen.
Norges Miljøvernforbund (NMF) har tatt et prinsipielt standpunkt mot bruken av veisalt og mener den må opphøre på grunn av alle skadene saltingen påfører natur, miljø, dyr, mennesket, infrastruktur og materiell.
 
 
Fakta:
Norge ble det vinteren 2008/2009 brukt neste 200 000 tonn salt på riks- og fylkesveinettet, eller ca 14 tonn per kilometer som har ”bar vei” standard. De senere år er det brukt betydelig mer. Dette er derimot gjennomsnittstall, og saltmengden variere mye på forskjellige veistrekninger.

Hensikten med salting av veibanen er å oppnå bar vei og derved økt friksjon, noe som igjen skal gi færre ulykker. Men i motsetning til is og snø som smelter og forsvinner, forsvinner ikke saltet, og dette får klare miljøkonsekvenser.
Grovt sett er miljøkonsekvensene av veisalting omtrent like store for både natriumklorid og magnesiumklorid. Kloridene er drepende, de er lettløselig i vann med ionebinding og de tar med seg tungmetallene og andre forurensinger.

Det er tidligere dokumentert at veisalting forårsaker skader på vegetasjonen i minst 50 meter fra de saltede veiene. Skadene oppstår på grunn av oppvirvling av saltholdig vann som legger seg på vegetasjonen og påfører skade. Likevel trenger ikke Statens Vegvesen søke om tillatelse til å forurense vei, privat grunn eller statlig grunn utenfor veien ved salting.

Det er registrert mer enn 30 000 små innsjøer som ligger mindre enn 200 meter fra veier som saltes. En tredjedel av undersøkte innsjøer (18 av 59) er sterkt forurenset av veisalt, og har blitt eller er i ferd med å bli oksygen- og livløse brakvann.

Stoffer som inneholder klor akselererer korrosjon på jern og stål, og dette rammer både bilparken generelt, samt bremseskiver, stålbekledninger og armert betong som korroderer. Konsekvensene av utforkjøringer og andre trafikkulykker risikerer dermed å forverres når ”forsvarsverkene” svekkes.
Veisalting gir økt veislitasje, både fordi is og snø fjernes og asfalten blottlegges dermed for slitasje, men også fordi våt asfalt slites raskere enn tørr asfalt. Som følge av dette oppstår betydelig nedsmussing av veiens sidearealer, med støv som utgjør et alvorlig helseproblem for astmatikere og andre personer med luftveisproblemer.

Ikke nok med at saltet forurenser på veiene, men pga oppvirvling av saltgjørme øker bilistenes forbruk av vindusspylevæske, og dermed øker utslippet av kjemikalier også. Bilistene vasker bilene sine oftere, både for bevare bilens ytre estetikk men også for å forebygge rustskader. Her får man også økt utslipp av kjemikalier. Beregninger som tidligere er gjort anslår at den norske kjøretøyparken årlig påføres skader eller økt slitasje på om lag 3 milliarder kroner

Stadig flere norske biler har teknisk utstyr som ABS og antiskrens, utstyr som alene kraftig reduserer behovet for at norske veier saltes, det forutsettes at sjåfører igjen lærer seg å avpasser hastigheten etter forholdene.

Som et alternativ til veisalting, som har mange klare skadevirkninger, foreslår NMF at man i større grad benytter mekanisk brøyting, gjeninnfører tradisjonen med å strø veiene med sand og/eller oppvarmet sand, innfører variable fartsgrenser tilpasset forholdene.

(Kilde til inledning : A-magasinet, 28.januar 2011, Foto: Berit Roald/SCANPIX)

Krever 2 millioner i bot til Hydro i Porsgrunn

NORSK HYDRO PORSGRUNN OG DIOKSINER

I et brev til SFT av i går understreker Norges Miljøvernforbund(NMF) det viktige i at SFT sørger for at bedriften Hydro magnesium bøtelegges med en bot på 2 millioner kroner. NMF anmeldte bedriften allerede i april. Saken ligger nå i SFT, et organ som har stor faglig innflytelse ifht hvilke strafeutmåling det lokale politikammer evt utsteder.

SFT
8100 Dep.,
0030 Oslo

Norges Miljøvernforbund(NMF) vil påminne om og understreke opprettholdelsen av våre krav som skissert i brev av den 7 april i år.
Norges Miljøvernforbund(NMF) anmeldte i april i år(se vedlagt brev) i brev til Telemark Politidistrikt ovennevnte bedrift for overskridelse av den utslippstillatelse bedriften på forhånd skulle forholde seg til. NMF ble for over et halvt år siden bedt om å dokumentere lovbruddet. (se vedlagt kopi av brev). Overskridelsen av konsesjonen og innrømmelse av denne er dokumentasjon.
Etter det NMF erfarer idag ligger saken til behandling hos SFT som skal gi en faglig vurdering som skal oversendes det lokale politidistrikt som så skal ta stilling til våre krav.

SFTs saksbehandling
Dioksin, verdens farligste miljøgift uten nedre grenseverdi for når den skader immunsystem, fertilitet og er kreftfremkallende, og overskridelse av utslipp av disse er særdeles skjerpende og må resultere i straff i form av kraftig bøtelegging. Videre vil NMF benytte anledningen til å kommentere på pålegget SFT har gitt bedriften med frist innen 2007; NMF ser pålegget som en totalt skandaløs sanksjon fra SFT sin side, en sanksjon NMF vil bestride på alle mulige måter i tiden fremover.
I mai ble EPA i USA (environmental Protection Agency ) sin rapport Exposure and health assessment for 2,3,7,8 -Tetrachlorodibenzo-p-dioxin(TCDD) and related Compounds publisert. Denne grundige gjennomgangen av 5000 referanser utført over 8 år konkluderer bl.a. med at dikosiner er betraktelig mer farlig enn tidligere antatt.NMF går ut ifra at SFT har satt seg inn i den ovennevnte rapport, at dere tar konsekvensen av den dramatiske konklusjon rapporten trekker, at dere ser dette i sammenheng med den enorme belastningen lokaliteten Grenland idag er utsatt for mht forurensning , og at dere responderer i tråd med dette.


Sverige: Riksrevisionen anklager Naturvårdsvärket for dårlig kontroll av avfallsforbrenning.
Publisert: 01.03.2005
Riksrevisjonen i Sverige anklager Naturvårdsvärket for dårlig kontroll med avfallsforbrenningsanleggene. Ingen anlegg måler miljøgiftinnholdet i det avfallet som forbrennes, eller i asken. Heller ikke kontrollen med anleggene som tar i mot asken blir kontrollert godt nok, sier Riksrevisionen. Asken inneholder bl.a. kadmium, dikosiner og PAH. -Dette stemmer bra med vår magefølelse av hvordan avfallsanleggene drives i Norge, sier nestleder i Miljøvernforbundet, Eirik Wærner, i en kommentar.
Les mer på Halland nyheter her: her.
rating1rating2rating3rating4rating5rating6rating7rating8rating9rating10

SV vil ha lånepott for PCB-utskiftning
2004-02-10 14:36:00 SVs Hallgeir Langeland foreslår en statlig rentefri låneordning på 300 millioner kroner for utskiftning av PCB-armaturer.;Hensikten med ordningen er å få mer fortgang på utskiftningen av slike lysarmaturer, som går for tregt til å bli innfridd innen 31.12.2004.
Les artikkelen i Aftenbladet her.

Søppelskip i retur fra Sverige
Søppel - skip måtte returnere fra Sverige etter Greenpeace - aksjon.
Klockan 14.15 avseglade RMS Aries från Igelstaverkets kaj, eskorterat av kustbevakning. Fartyget är nu på väg tillbaka till Nederländerna med soporna, kan en lese på Greenpeace sverige sine hjemmesider. Skipet var lastet med 4000 tonn blandet avfal lsom etter planen skulle brennes i Igelstaverket, lokalisert i Sødertalje syd for Stockholm.

Myndighetene grep inn Både Holllandske og svenske myndigheter var involvert i beslutningen om at søppelet ikke kunne brennes i Sverige. Eksporten fra Nederland av avfall har økt kraftig senere tid, samtidig som gjenvinningen reduseres. Videre er den lave prisen for å brenne avfall i Sverige, 1/3 av Nederland, en faktor som forklarer hvorfor Sverige er attraktivt som dumpingplass for avfall som kunne vært gjenvunnet.


Slurver med farlig avfall
Publisert: 27.10.2004
Maskinentreprenørene i Tromsø slurver med farlig avfall. Dette avdekkes i en rapport fra Norges Miljøvernforbund Region Nord-Norge. Konklusjonen baserer seg på en undersøkelse av 73 bedrifter fra ulike næringer mht. til deklarering og levering av farlig avfall.

Kartlegging av bedrifters håndtering av farlig avfall i Tromsø kommune

Sammendrag
På oppdrag for Tromsø kommune har Norges Miljøvernforbund Region Nord-Norge gjennomført en undersøkelse for å kontrollere utvalgte næringers rutiner mht. deklarering og levering av farlig avfall til godkjent avfallsmottak.

Alle bedrifter har plikt til å deklarere og levere inn farlig avfall minst en gang i året.
Deklarasjonsskjema for innlevert farlig blir loggført i den nasjonale databasen over innlevert farlig avfall, NORBAS.
NORBAS gir bl.a en oversikt over hvilket avfall(stoffnummer/avfallstype) i hvilke mengder som er deklarert på gitte tidspunkt. Databasen gir en grei oversikt over bedrifters rutiner mht. deklarering og innlevering av farlig avfall.

Samlet er 73 bedrifter i Tromsø, bestående av maskinentreprenører, bilverksted, skipsverft, vaskeri og renseri og bilopphoggeri, kontrollert.
Bedriftene er sjekket for perioden januar 2001 til april 2004.

Bedriftene er fordelt slik:
Maskinentreprenører:  25 stk
Bilverksted:  39 stk
Skipsverft:    4 stk
Vaskeri og renseri   3 stk
Bilopphoggeri                      2 stk

Resultatene viser en klar tendens at maskinentreprenørene slurver med deklarering og innlevering av farlig avfall. Kun 5 av 25 kontrollerte bedrifter har etter NMFs vurdering gode rutiner mht. til deklarering av farlig avfall. Disse bedriftene har deklarert både spillolje og oljefilter, i tillegg til mindre mengder annet farlig avfall, regelmessig.
11 av bedriftene er ikke registrert i NORBAS. Farlig avfall fra disse bedriftene har enten ikke blitt deklarert ved levering til godkjent avfallsmottak, eller så har ikke bedriften levert avfallet til godkjent avfallsmottak. Et annet problem hos maskinentreprenørene er at farlig avfall blir lagret ved bedriftene over lengre tid.
Iflg. resultatene har 9 av bedriftene kun deklarert og levert farlig avfall 1 gang iløpet av perioden. Resultatene underbygger de observasjoner og tips NMF har fått om at maskinentreprenørene slurver mht. deklaring og behandling av farlig avfall.

Blant de kontrollerte bilverkstedene er det etter NMFs vurdering 25 av 39 kontrollerte bedrifter som har gode rutiner mht. deklarering og levering av farlig avfall. Disse bedriftene har deklarert både spillolje og oljefilter i tillegg til mindre mengder annet farlig avfall regelmessig. 9 av bedriftene er ikke registrert i NORBAS. Næringen kommer godt ut av denne undersøkelsen.

Renseribransjen i Tromsø bør undersøkes nærmere da det er funnet uregelmessigheter i hvilket avfall som er blitt deklarert og levert til godkjent avfallsmottak i forhold til det man kan forvente blir generert av avfall i bransjen.

Skipsverftindustrien i Tromsø har ikke deklarert og innlevert blåsesand ved godkjent avfallsmottak. Dette bekrefter de observasjoner og saker NMF har kjørt mot industrien som følge av mangelende oppsamling og innsamling av forurenset blåsesand og malingsrester. Bransjen er fortsatt en miljøversting i kommunen.

Blant bilopphoggeriene i kommunen var det kun 1 av 2 bedrifter som hadde deklarert og levert både spillolje og oljefilter i perioden. Begge bedriftene bør allikevel sjekkes da NMF mener det genereres flere typer farlig avfall enn det som er deklarert til godkjent avfallsmottak.

Prosjektet har vist at man ved å gjennomføre en slik miljøundersøkelse, ved bruk av NORBAS, enkelt kan få fram data som viser utvalgte bedrifters rutiner mht. deklarering og levering av farlig avfall til godkjent avfallsmottak.

Bakgrunn
Hvert år forsvinner nærmere 50 000 tonn farlig avfall i Norge. Bedrifter brenner, dumper eller graver ned farlig avfall. Farlig avfall, deriblant oljefilter, leveres som restavfall. Farlig avfall fra bedrifter leveres også udeklarert til avfallsmottak tiltross for at bedrifter er forpliktet til å deklarere alt innlevert farlig avfall. Alle bedrifter er iht. forskrift om farlig avfall, § 8, forpliktet til levere inn farlig avfall til godkjent mottak:
 "Virksomhet hvor det oppstår farlig avfall, skal levere dette til den som etter § 6 og
§ 7 kan håndtere avfallet. Det farlige avfallet skal leveres minst 1 gang pr. år. Leveringsplikt inntrer ikke før den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg."

På bakgrunn av tidligere undersøkelser ved enkeltbedrifter i Troms har det vært mistanke om at det også i Tromsø forsvinner farlig avfall fra bedrifter. Hvor mange bedrifter som håndterer farlig avfall på en rett måte, og hvor mye farlig avfall fra bedrifter i Tromsø som ikke blir deklarert og levert til godkjent mottak er det ingen som vet.

Alt farlig avfall deklarert og innlevert av bedrifter til godkjent avfallsmottak blir registrert og loggført i en den nasjonale databasen NORBAS.
Databasen eies av bl.a NORSAS, Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning og SFT. NORSAS har ansvaret for ajourføringen av databasen.
Databasen inneholder all relevant informasjon om innlevert avfall, bl.a avfallstype, mengde og tidspunkt for innlevering.

Formål
Formålet med prosjektet har vært å kartlegge et større antall bedrifters rutiner mht. til deklarering og levering av farlig avfall til godkjent avfallsmottak.
Har alle bedrifter, som med bakgrunn i egen virksomhet skal generere farlig avfall, deklarert avfallet til godkjent mottak ? Undersøkelsen vil gi svar på om alt farlig avfall fra bedriftene blir deklarert til godkjent mottak eller kun deler av dette. Undersøkelsen omhandler 73 bedrifter i Tromsø i et utvalg næringer: maskinentreprenører, bilverksted, vaskerier/renserier, bilopphoggeri og skipsverft. Dette er alle næringer som genererer farlig avfall. Tidligere miljøundersøkelser ved enkeltbedrifter i disse næringene har vist at det slurves med håndtering av farlig avfall. Denne undersøkelsen avdekker om den enkelte bedrift har deklarert generert farlig avfall til godkjent avfallsmottak eller ikke. Avdekkes det bedrifter som ikke er registrert i NORBAS, er ikke dette ensbetydende med at det har skjedd noe miljøkriminelt. Bedriften har i utgangspunktet kun unndratt seg leveringsplikten. Hvilke rutiner disse bedriftene ved behandling av farlig avfall må eventuelt undersøkes nærmere ved befaring. Har en bedrift deklarert og levert farlig avfall til godkjent avfallsmottak, vil denne også kunne fremvise deklarasjonsskjema som kvittering.

Gjennomføring
Den nasjonale databasen over innlevert farlig avfall, NORBAS, inneholder all relevant informasjon om innlevert avfall, bl.a avfallstype, mengde og tidspunkt for innlevering.
For å kunne få fremskaffe data som ønsket var det nødvendig med tilgang til databasen. I databasen ble data hentet ut ved å bruke bedriftens organisasjonsnummer.
Dette er data man finner i Brønnøysundregisteret.

73 bedrifter ble sjekket opp mot databasen etter følgende fordeling
Maskinentreprenører: 25 stk
Bilverksted: 39 stk
Skipsverft/båtslipper: 4 stk
Vaskerier: 3 stk
Bilopphoggeri: 2 stk

Alle bedrifter ble sjekket mot databasen for perioden januar 2001 til april 2004.
Data som ble innhentet for hver bedrift var avfallstype/stoffnummer angitt i kilo levert inn på gitt dato. Tidligere data fra databasen er ikke tatt med da de iflg. NORSAS ikke er tilstrekkelig kvalitetssikret. NMF har sjekket alle bedrifter opp mot Brønnøysunds-registeret og funnet at alle bedrifter i denne undersøkelsen er registrert i Brønnøysundsregisteret før januar 2001. Dette gjelder ikke bedriften Troms Bildelsenter, Kvaløya Bilservice ANS, JH Motor Nord AS, Moses Motor og
PL Motor. Disse er registrert etter den tid.

Resultater
Resultatet av undersøkelsen er oppsummert i tabeller på de neste sidene. For hver bedrift er det angitt med X hvilken avfallstype/stoffnummer bedriften har levert inn.
Tabeller som gir en oversikt over bedriftenes deklarering og levering av farlig avfall ligger som vedlegg 1 til rapporten.
Liste over avfallstype/stoffnummer fastsatt av NORSAS ligger som vedlegg 2.
Mer detaljert beskrivelse av mengde innlevert avfall ved den enkelte bedrift ligger som vedlegg 3.
Bedrifter som ikke er registrert i NORBAS er merket med uthevet skrift og har fått anmerkning. Det er også gitt  anmerkninger der bedriften ikke har levert avfall som den åpenbart har generert med bakgrunn i sin virksomhet. Det er f.eks merkverdig at et gitt bilverksted kun deklarerer refusjonsberettighet spillolje, men aldri oljefilter.

Maskinentreprenører
Av 25 kontrollerte maskinentreprenører var det 11 bedrifter som ikke var registrert i NORBAS. Det vil si at bedriftene ikke har deklarert farlig avfall til godkjent avfallsmottak. Utfra de kjennskaper NMF har til bedriftene er det meget sannsynlig at Tønsvik AS har levert det farlig avfallet via Tønsvik Maskin AS.
Øvrig data ble vurdert utfra at alle maskinentreprenører genererer både refusjonsberettiget spillolje (7011) og oljefilter (7024). Dette er spesielt merket i tabellen. Av de kontrollerte bedriftene var det kun 5 bedrifter som har levert både refusjonsberettighet spillolje og oljefilter. 4 bedrifter har bare levert refusjonsberettighet spillolje. Alle disse har levert spillolje kun 1 gang i den undersøkte perioden. Utfra de mengder som er innlevert av PAT og Einar Bræck AS skyldes dette nok at bedriftene ikke har rutiner for regelmessig levering av avfall. Tønsvik Maskin AS er oppløst og det må antas at den store leveringen har sin bakgrunn i opprydding ved bedriften.  Bedriftene Herbjørn Nilssen AS og Herolf
Hansen  & sønn bør sjekkes nærmere da de kun har levert mindre mengder spillolje.
Bedriftene har drevet store anleggsarbeider de siste årene og dataene stemmer ikke med den aktivitene som har vært ved bedriftene.
Kun 3 bedrifter har levert farlig avfall uten å ha levert spillolje. bedriftene bør undersøkes nærmere for å for å sjekke deres rutiner for behandling av farlig avfall.
Totalt er det 20 bedrifter som må sjekkes nærmere for å undersøke deres rutiner mht. deklarering og levering av farlig avfall.

Undersøkelsen støtter langt på vei NMFs observasjoner om at spillolje ofte blir stående over flere år hos maskinentreprenører før det blir levert til godkjent avfallsmottak. Konsekvensene er ofte at mye spillolje lekker ut i naturen som følge av uforsvarlig lagring. Det er ilfg. NORBAS kun et fåtall bedrifter i bransjen som har deklarert og levert oljefilter til godkjent avfallsmottak. Dette bekrefter de mistanker NMF har hatt om at oljefilter kan bli kastet og levert som restavfall.

Bilverksted
Av 39 kontrollerte bilverksted var det 9 bedrifter som ikke var registrert i NORBAS.
Det vil si at bedriftene ikke har deklarert farlig avfall til godkjent avfallsmottak. Disse bedriftene er uthevet i tabellen og bør undersøkes nærmere. Øvrig data ble vurdert utfra at alle bilverksted genererer både refusjonsberettiget spillolje (7011) og oljefilter (7024). Blant de kontrollerte bilverkstedene er det etter NMFs vurdering 25 av 39 bedrifter som har gode rutiner mht. deklarering og levering av farlig avfall. Disse bedriftene har deklarert både spillolje og oljefilter i tillegg til mindre mengder annet farlig avfall regelmessig.
Av de undersøkete bedriftene har 5 bedrifter har fått anmerkning fordi de ikke regelmessig deklarerer og leverer inn farlig avfall eller tydeligvis ikke deklarerer alt generert avfall.
Bedriften Ullsfjord bilservice, har ikke levert inn spillolje i perioden. Bedriften har kun levert 20 kg oljefilter i mai i år 2001.
Bedriften Skattøra Bil og Lakk AS har deklarert kun 590 kg ikke-refusjonsberettiget spillolje iløpet av perioden. Utfra bedriftsnavnet bør bedriften også generere farlig avfall iform av malings-/lakkrester. Bedriften har ikke deklarert og levert oljefilter.
Bedriften City Bil og Elektro AS har kun deklarert og levert refusjonsberettighet spillolje. Bedriften har ikke deklarert oljefilter som normalt genereres ved bilverksted.
Bedriften Olsen bil AS har fått anmerkning for manglende deklarering av farlig avfall. Bedriften bedriver reperasjon av biler og bør også generere annet farlig avfall enn spillolje.
Bedriften Auto Speed AS har deklarert 1700 kg spillolje og 200 kg oljefilter ved
2 anledninger over 2 år. Dette er store mengder og bedriften bør innskjerpe rutinene slik at farlig avfall deklareres og leveres oftere.
Alle disse bedriftene bør sjekkes nærmere for å undersøke deres rutiner mht. behandling av farlig avfall.

NMF har vurdert hele næringen under ett og har kommet fram til at den kommer relativt godt ut av undersøkelsen. De bedrifter som har fått anmerkninger er relativt små bedrifter.

Skipsverft
Av kommunens 4 skipsverft/båtslipper var det kun 3 bedrifter som ble funnet i NORBAS. Magne Pedersens slipp på Storelva er tydeligvis ikke registrert som bedrift. Aktiviteten på virksomheten bør sjekkes nærmere da det genereres avfall og farlig avfall ved bedriften. Bedriftene er vurdert utfra at næringen genrerer både refusjonsberettighet spillolje (7011), ikke-refusjonsberettighet spillolje (7012), oljeforurenset masse (7022) og blåsesand (7096).

Ingen av bedriftene har deklarert og levert inn blåsesand til godkjent avfallsmottak.
Dette er litt merkverdig da blåsesand blir/har blitt brukt ved alle bedriftene foruten Magne Pedersen. Ingen av bedriftene har etablert oppsamling av spylevann, malingsrester og blåsesand. Derfor finner man dette langs slippene og ut i det marine miljø. Slippområdet ved alle bedriftene må antas å være sterkt forurenset. Bedriftene må straks innskjerpe rutinene for oppsamling og innlevering av blåsesand og malingsrester.
Tiltross for relativ stor aktivitet ved Tomek AS har bedriften kun deklarert og levert regelmessig ikke-refusjonsberettiget spillolje til godkjent avfallsmottak. Bedriften bør sjekkes nærmere for å undersøke bedriftens rutiner mht. til øvrig farlig avfall, eks oljefilter, som det er forventet at bedriften genererer.
Både Tromsø skipsverft AS og Maritim slipp & dokk AS deklarerer og leverer spillolje regelmessig.

Vaskeri og renseri
Av bedriftene var det kun 2 av 3 bedrifter som ble funnet i NORBAS. Bedriften
Rens & Vask ANS i Tromsø er ikke registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret og det har derfor ikke vært mulig å finne data om bedriften i NORBAS. Om bedriften deklarer og leverer farlig avfall så kan det skje via morselskapet i Hammerfest.  Bedriften bør sjekkes nærmere.

Bedriftene er vurdert ut fra at næringen genererer både organisk avfall med halogen (7151) og KFK (7240).
Tromsø Rensesenter har deklarert og levert både organisk avfall med halogen og KFK. Imidlertid har ikke bedriften levert inn dette avfallet regelmessig. Bedriften bør innskjerpe rutinene for at avfallet skal bli levert regelmessig.
Perfekt Renseri regelmessig levert inn organisk avfall med halogen, men har i perioden ikke deklarert og levert KFK til godkjent avfallsmottak. Bedriften bør sjekkes nærmere for å undersøke hva bedriften gjør med dette avfallet.

Bilopphoggeri
Dataene viser at begge bedriftene har deklarert og levert spillolje regelmessig.
Troms Bildelsenter leverer i tillegg oljefilter. Tromsø bilopphoggeri har ikke deklarert oljefilter i perioden. Ingen av bedriftene har deklarert annet farlig avfall som man må regne med oppstår på et bilopphoggeri. Det mangler deklarering på bilbatteri, drivstoff, bremse- og frostvæske. Begge bedriftene bør derfor sjekkes nærmere.

Konklusjon
Av de kontrollerte bedriftene var det kun 31 av 73 kontrollerte bedrifter som etter NMFs mening hadde gode rutiner mht. til levering av farlig avfall. Dette på bakgrunn av data fra NORBAS.
Prosjektet har avdekt at 22 av 73 bedrifter innenfor maskinentreprenører, bilverksted, skipsverft, vaskeri- og renseri og bilopphoggeri ikke har deklarert og levert farlig avfall til godkjent avfallsmottak, noe de er forpliktet til iht. forskrift om farlig avfall.
Disse må sjekkes nærmere. Det er i tillegg nødvendig å befare 22 bedrifter da det er funnet at bedrifter ikke har deklarert alt farlig avfall som man vil kunne forvente skulle genereres ved den enkelte bedrift. I andre tilfeller viser dataene at bedrifter ikke deklarerer og leverer farlig hvert år, noe som fører til at relativt store mengder farlig avfall ofte blir stående lagret ved bedriften.

 


Sarpsborg kommune skifter ut 13.700 PCB-lys.
Publisert: 18.03.2005
Miljøvernforbundets langvarige innsats overfor byggebransjen når det gjelder avfall, og særlig farlig avfall, begynner å gi resultater: Som en oppfølgning av forskriften om PCB, skifter nå Sarpsborg kommune ut 13.700 lysarmaturer med PCB, og skal også i neste omgang bytte ut PCB-holdige isolerglassvinduer.
Egentlig skulle alle kondensatorer i lysarmaturer vært tatt ut av bruk innen 01.01.2005, men SFT endret forskriften på slutten av 2004 fordi de innså at det var umulig å få gjennomført pålegget - pga. at de fleste kommuner og andre byggeiere ikke kom i gang med kartlegging og aktivt arbeid før det i grunnen var for sent. Derfor heter det nå at man kan ha PCB-holdige kondensatorer i bruk i inntil 3 nye år, men forutsetninger er at de er kartlagt, at man har en plan for utskiftning, og at man har økonomisk ryggrad til å bære kostnadene. Les artikkelen i Sarpsborg Arbeiderblad: her.

Sande Paper Mill må stanses
Publisert: 12.09.2004
NMF har hatt tett kontakt med den lokale aksjonsgruppen som har jobbet mot forbrennings virksomheten. Det er lite sannsynlig at anlegget vil klare sine forpliktelser mht utslipp uten å investere i ny teknologi for rensing går det fram av en rapport aksjonsgruppen har fått utarbeidet på.
rating1rating2rating3rating4rating5rating6rating7rating8rating9rating10

Norges Miljøvernforbund går sterkt i mot nok en søknad om vannkraftutbygging
Publisert: 11.12.2017
 
Denne gangen er det Onarheimselva i Kvinnherad Kommune, Hordaland Fylke som skal bygges ned. Onarheimselva er fra før lagt i rør i et stort område, og nå ønsker Sunnhordaland Kraftlag å bygge nok et vannkraftanlegg i denne elva . Intet er hellig for kraftprodusentene. Finner man en urørt strekke elv  kan en være sikker på at en eller annen produsent har planene klare for hvordan dette strekket kan bygges videre ut. Dette er nå gått alt for langt.. Norge har knapt fritt rennende elver igjen. Men det ser ikke ut til å stoppe hungeren etter mer og mer kraft, som etter ferdigstilling av kraftanlegg KUN er tenkt for eksport av strøm til utlandet.. « Grønne « sertifikater er en vits . Hadde ikke disse anleggene blitt subsidiert over strømregningen til deg og meg, hadde aldri disse anleggene blitt bygget. Og taperen hver eneste gang er Norsk urørt natur.
 
Se nedbyggingen av Norsk natur over tid her:
 
 
Miljømagasinet TV 1 2017 Strandrydding plast på Gullo
Publisert: 27.04.2017

 
Bli med på strandrydding med MS Miljødronningen og Miljøvernforbundet med frivillige. Vi plukker tonnevis av plast i en liten vik på Gullo i Øygarden, Hordaland.
Initiativ til en internasjonal stordugnad angående plast i verdenshavene
Publisert: 04.01.2017

Norges Miljøvernforbund har startet en kampanje for å få ryddet verdenshavene for søppel, derfor har vi sendt et krav til Norske myndigheter om å sette i gang et internasjonalt prosjekt. De enorme mengdene av søppel i verdenshavene, hovedsakelig av plast, som det moderne samfunnet i felleskap har forsøplet, må ryddes vekk. Tiden er inne.

Den norske regjering må snarest ta initiativ til en internasjonal dugnad, bestående av alle berørte nasjoner for å starte tidenes største resirkuleringsprosjekt. Man må snarest bringe diskusjonen på banen og få vedtatt at plasten i verdenshavene er et felles problem, rydde alle uenigheter om rettigheter til ressursene av bordet og begynne å handle. Problemene de enorme plastmengdene  i verdenshavene er i ferd med å påføre vår eksistens er så alvorlige at ethvert land med kystlinje, og ethvert land som på noen som helst måte bidrar eller har bidratt til problemet, ved produksjon, forbruk eller avhending av plast må bidra.

Norge har en svært miljøvennlig havgående skipsflåte som med enkle grep kan benyttes til formålet. Norske rederier besitter all den nødvendige kompetanse og materiell i form av skip og utstyr til å kunne sette i gang med dette umiddelbart etter mindre tilpasninger. Deler av den havgående Norske flåten er også pr dags dato ledig for oppdrag, og vil kunne agere raskt dersom de ble forespurt om å bidra til denne svært viktige oppgaven. Norske rederier og sjøfolk er heller ikke alene om å kunne bidra til denne dugnaden, men har enda muligheten til å være i førersetet. Dette tiltaket vil være av enorm betydning for verdenshavene, miljøet og folkehelsen, samtidig som det vil skape både arbeidsplasser, stabilitet i shippingssektoren i dagens vanskelige situasjon, hente ressurser og ikke minst gi Norge den rollen som miljønasjon man så lenge har traktet etter å inneha. Verken Norge eller norske rederier kan eller bør ta ansvaret for dette alene og vi er heller ikke alene om å ha en skipsflåte og kompetanse til formålet. Men, både den Norske stat og Norske rederier kan nå gripe sjansen til å sitte i førersetet under den store dugnaden som uavhengig av diplomatiske prosesser må gjennomføres. 

- - -

Mengden av plastsøppel i verdenshavene er nå så enorm at verden aldri har sett lignende. Havstrømmene fører plastsøppelet med seg til enorme ”øyer” av avfall, de største rapporteres å ha nådd størrelser som er sammenlignbare med 4 ganger Norges landareal. Plast forsvinner som kjent ikke av seg selv, råtner ikke og er i menneskers perspektiv tilnærmet evigvarende i forskjellige former. Plast brytes derimot ned til stadig mindre partikler, noe som gjør at plasten, med alle sine kjemiske komponenter sprer seg i stadig større grad i næringskjedene. Det rapporteres at det årlig dør rundt regnet 1 million sjøfugl som følge av å ha spist eller viklet seg inn i plastkomponenter. Fugler, fisk og pattedyr i alle størrelser, til og med hvaler, forveksler biter av plast med vanlig føde og spiser dette, eller får dette i seg utilsiktet, med det som følge at magesekken gradvis fylles opp av ikke nedbrytbart materiale som dermed blant annet fører til at skapningene ikke klarer å ta til seg føde og sulter i hel. . ”Alle” har vel sett bilder av Sel, Skilpadder, Hvaler og andre dyr som har viklet seg inn i plastkomponenter og som får de forferdeligste skader som følge av at plasten ikke utvider seg i takt med at dyrene vokser og beveger seg, med det som resultat at dyrene gradvis og ubarmhjertig sakte skjæres opp til de til slutt kveles eller dør av skadene.

Plasten inneholder i seg selv store mengder kjemiske komponenter og mange av vår tids mest fryktede miljøgifter, miljøgifter verdenssamfunnet nå lenge har anstrengt seg for å fjerne fra næringskjeden. I tillegg har plasten også en evne til å binde til seg og ta opp miljøgifter fra omgivelsene, som dessverre også finnes i havet. Dette betyr at dyr, fisk og fugler som får i seg giften blir langsomt forgiftet, og, selv om disse muligens ikke dør av denne forgiftningen umiddelbart, medfører inntak og påvirkning fra plastsøppelet at miljøgiftene sprer seg oppover i næringskjeden og til slutt når mennesket i form av maten vi spiser. De flytende ”øyene” av plast ligger i havet og brytes sakte ned til mindre komponenter, kvernes sammen og bidrar til en forurensing av havene vi aldri før har sett maken til. 

Hver partikkeldimensjon av plastforurensingen har sin egen problemstilling med påfølgende negative effekt.I siste rekke er plasten brutt ned til mikroskopiske partikler som når alle ledd i næringskjeden, også til mennesker, vår mat og våre drikkevannskilder. Problemene mikroplast bringer med seg har i de siste årene blitt godt belyst, da under lupen som produserte mikroplastpartikler tilsatt kosmetikk, vaskemidler og lignende. I verdenshavene pågår nå en produksjon av mikroplastpartikler som over år kan få den prosesserte mikroplastens volum til å blekne ved sammenligning .

- - -

På NMF’s tegnebrett ligger flere tenkelige tekniske løsninger for hvordan vår skipsflåte faktisk kan gå frem for å løse oppgaven, og hvilke ombygninger som måtte være påkrevet. Våre rådgivere på skip og shipping forteller oss at det ikke er noen tekniske problemer ved oppgaven, og vi ser etter samtaler med disse at løsningene kommer tettere en utfordringene i denne prosessen. Det finnes selvsagt flere løsninger på oppgaven og de forskjellige fagmiljøene må også få si sitt. Derfor vil ikke vi gå nærmere inn på om man bør lande på en spesifikk løsning som ombygde tankskip med åpen baug og transportbånd inn i innebygde prosesseringsanlegg eller om man bør mate frakteskip ved å ringe inn flytende plastsøppel etter trålprinsippet for deretter å krane dette om bord og gjennom en ”kvern” for å optimalisere volum før man frakter ressursene til land for prosessering. Den endelige løsningen vil man nok kun få etter at alle de nødvendige fagmiljøene har fremlagt sine faglige behov for en optimal løsning på de forskjellige feltene.

Det er på tide å sette i gang en internasjonal stordugnad, plast i verdenshavene må ryddes vekk!

 
 
Vi har lånt denne korte filmen fra Project GreenBag:
 
 
 
 

---

 

Ønsker du å bli med oss videre i arbeidet for å redde verdenshavene?

 
 
 
Miljømagasinet TV 76 2016 Det er penger i restbetong
Publisert: 02.11.2016
 
 
Uthaug Sementstøperi er et grelt eksempel på dumping av giftig avfall i havnebasseng, i denne filmen får du se hvordan Ølen Betong på Laksevåg i Bergen renser sine utslipp og gjenbruker restbetong.
De tjener penger på slumpene.
Miljøvernforbundet har politianmeldt Uthaug Sementstøperi for sementdumpingen.
Miljømagasinet TV 31 2016 Deponisaken i Brevik: Mye om og men med Klima- og Miljøvernminister Helgesen
Publisert: 08.06.2016
 
Miljøvernforbundet v/Kurt Oddekalv i samarbeid med nærmiljøgruppen i Brevik fikk muligheten til å stille spørsmål til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen da han møtte Breviksfolket Tirsdag 7.juni 2016.  Miljøvernforbundet er svært kritisk til NOAH og Norcems planer om deponi for farlig avfall i Dalen Gruver som ligger under Breviks bebyggelse. I denne filmen viser vi bilder fra området som kollapset i 1976, bare 100 m fra bebyggelsen. 
 
 
Dalen gruver i Brevik, beste uaktuelle lokalitet for spesialavfallsdeponi.
Publisert: 30.05.2016

 
Dette er vårt høringsnotat til Klima- og miljødepartementet.
Ref.nr. 16/1286 

Norges Miljøvernforbund (NMF) har i lang tid fulgt diskusjonen rundt ny plassering av deponi for farlig avfall når deponiet på Langøya er fullt. Vi har imidlertid ikke vert så engasjerte rundt planene om Brevik da vi har sett på Brevik som et fullstendig uaktuelt alternativ grunnet at deponiet vil bli liggende midt i og under tett bebyggelse. Det er først den siste tiden det for alvor har gått opp for oss at ansvarlige myndigheter i Norge faktisk ser på Brevik som et reelt alternativ, og har derfor til vår overraskelse måtte engasjere oss.

Vårt arbeid med spørsmålet om deponi ledet oss først til NOAH Langøya for å undersøke hvordan de drev dagens deponi. Dette fordi vi mener dagens drift må og bør være representativ selv om deponerings metode og lokalitet er svært forskjellig på dagens anlegg på Langøya og hvordan det er planlagt drevet i Brevik. NMF har i en årrekke anbefalt Langøya som deponi for mange av våre forbindelser. Dette på tross av at vi aldri har vert fysisk på Langøya før nylig. Vi har ganske enkelt stolt på miljøstiftelsen Bellona og Frederic Hauge når de har gått gode for NOAH og deres drift av anlegget. NMF kan heretter garantere at vi aldri vil ta Bellona, eller Frederic Hauges ord for god fisk så lenge det er penger i bildet, for vi må dessverre innrømme at vi her har blitt grundig ført bak lyset. Om Bellonas ”blindhet” skyldes inkompetanse eller at 450 000,- fra NOAH til Bellona i året gjør sistnevnte litt svaksynt vil vi derimot ikke spekulere i, da begge deler er like kritisk i denne sammenheng.

Vårt besøk på Langøya begynte med gjennomgang av drift, rutiner, geologi etc. av dagens deponi, fulgt av en omvisning rundt på øya av NOAHs personell. Vi krevde i tillegg en ekstra rute hvor vi selv fikk bestemme hvor vi skulle og hva vi ville undersøke. Vårt besøk avdekket store brudd på miljø sikkerheten, så alvorlige at vi fant det nødvendig å politianmelde NOAH for drift i strid med gitte tillatelse. Dette dreier seg i hovedsak om deponering i et anlegg som lekker gift til omgivelsene, altså et anlegg som ikke har vert tett og heller ikke kommer til å bli tett. (se anmeldelse).

NMF er bedrøvet over å finne at Norges største og mest velrennomerte spesialavfallsmottak blir drevet på en slik måte at det kun tok oss en befaring på 30min og to timers beskrivelse av driften å finne flere punkter ved driften som var så lite tilfredsstillende og farlig på kort og særlig lang sikt at vi fant det nødvendig å politianmelde forholdene samt sende en ”anmeldelse” til både Direktoratet og Departementet.

Gruvene i Brevik har lenge vert pekt på som en mulig arvtager til deponiet på Langøya, men siden vi tok for gitt at myndighetene først og fremst ville vektlegge folks sikkerhet og ikke fokusere på et privateid firmas økonomi har vi som tidligere nevnt sittet på gjerdet i påvente av at Miljødirektoratet skulle finne noen alternativer som ikke gamblet med nærmiljøet til 15000 innbyggere som bor tett opptil, rundt og oppå det som man ubegripelig nok har pekt på som et egnet sted å deponere noe av det farligste avfallet man har i det moderne samfunn. Avfall som ved kun minimale avvik vil kunne danne store mengder gass, og som vil ligge under hjemmet til alle disse menneskene og forstyrre nattesøvn og troen på egen fremtid i 100vis av år. Hvem vil bo oppå et spesialavfallsdeponi?

Det må også tas i betraktning at Brevik i lang tid har vert tungt belastet med industri, til glede for det fåtall som har hatt arbeid i industrien og til desto større frustrasjon hos alle som kun har kjent på belastningen i form av alle tenkelige industrirelaterte plager. Flere av innbyggerne i Brevik har utrykt at de lenge har sett frem til at intensiteten i de industrirelaterte nabo plagene skulle reduseres og kanskje endelig byttes ut med en langt mer skånsom næringsdrift som ikke var til så stor sjenanse for Breviks innbyggere. Nå er det det motsatte som er i ferd med å skje, Brevik ligger an til å opprettholde alle industri plagene befolkningen så lenge har sett frem til og bli kvitt. Flere sier de gjerne skulle solgt husene sine og slått seg til et annet sted, dersom det hadde vert mulig å selge boliger liggende oppå det som ligger an til å bli Norges største mottak for spesialavfall, og et forsøksprosjekt for en ny type spesialavfallshandtering ingen i Norge har erfaring med i full skala og i et 10-50-100-500+ års perspektiv.

Hvordan kan Miljødirektoratet konkludere med at befolkningen må slå seg til ro med NOAHs forsikringer om at prosessen er trygg i alle ledd og i ”all” fremtid, når de ikke klarer å drive deponiet på Langøya etter forskriftene, og med lekkasjer og masseflukt fra anlegget. Driften på Langøya er langt mindre komplisert. Hvordan skal folk leve med tanken om hva, hvis og når går det galt. Langøya lekker, og man har flere eksempler på at mottak av spesialavfall både i inn og utland av forskjellige typer har hatt store ulykker med enorme konsekvenser. Hvem har ikke sett bildene fra eksplosjonen i Sløvåg, hvor det ”garantert” ufarlige vaskevannet eksploderte? Hvor det også ble gitt garantier både før og etter ulykken om at alt var trygt og ingenting kunne gå galt fordi man hadde så gode rutiner, rutiner som aldri er bedre en potensialet for menneskelig svikt. Vi vil også legge til at selv om avfallet som eksploderte hos Vest Tank i Sløvåg ikke skulle vert tatt imot og at anlegget gjorde flere feil i prosessen viser dette at man aldri kan forsikre seg helt mot feil mottak, innblanding av fremmede stoffer som kan gi kjemiske reaksjoner på kort eller lang sikt, snarveier, språkforviklinger, menneskelig behandlingssvikt etc. Heldigvis lå anlegget til Vest Tank i en av Norges mest grisgrendte kommuner med svært få innbyggere i umiddelbar nærhet av industriområdet. Hva om dette skjedde midt i Brevik? Eller under Brevik, eller…..

I de gamle gruvegangene i Brevik vil man dessuten ikke bare ha dagens menneskelige svikt å bekymre seg for, men også muligheten for gamle feilvurderinger og menneskelig svikt under drivingen av tunellene flere tiår tilbake. Noe også Statens Vegvesen var klare på da de utredet ny E18 og trasevalg for denne. Vegvesenet konkluderte med at det var tryggest å unngå tunell i området da det var usikkert hvor alle tunellene lå, hva de tålte av vekt, vibrasjoner og lignende.  Det er for oss helt uforståelig at Miljødirektoratet kan anbefale etablering av spesialavfallsdeponi i et område Vegvesenet anstrengte seg for å unngå av sikkerhetshensyn. Vi vil også vise til at det for kun noen tiår siden var en større kollaps i området hvor flere av gruvegangene kollapset og et stort område sank sammen opptil 10m. Hvordan skal man på en langsiktig sikker måte kunne deponere farlig avfall med potensiale til å danne eksplosive og giftige gasser i et gruvesystem som er så omfattende at man ikke kjenner til alle ganger, sprekker, sig og vannveier i den krakelerte kalksteinen. Det er også flere hold som betviler kalksteinens tetthet i området da denne er full av naturlige sprekker i tillegg til sprengte sprekker og svakheter, dette er jo også samme bergart som man ser lekke på Langøya, dog kan det nevnes at selve berget er relativt tett isolert sett ved at kalksteinen ikke slipper igjennom så mye vann i seg selv, men dette hjelper jo fint lite når hele berget er fullt av sprekker som slipper vann igjennom som en sil.

Kilder i Brevik forteller oss også at det renner store mengder vann igjennom gruvene i området, noe også NOAHs fagansvarlige bekreftet ved tidligere nevnte befaring og møte på Langøya. Det ble også snakket om å sette gruvegangene under vann etter endt deponering, noe vi absolutt ikke kan godta da å tillate vann med stadig inntrengning fra de overliggende gruvegangene vil danne overtrykk i de nedre delene slik at alt vann som kommer inn vil presse seg ut og bidra til en spredning av alle de stoffene man etterstreber å deponere. Hvordan de deponerte massene vil oppføre seg på lang sikt er det rimelig nok ingen som kan gå god for, og nettopp derfor kan vi ikke se noen som helst gode argumenter for å bevist bidra til spredning av deponiets giftige materialer.

Norges Miljøvernforbund fraråder med dette på det aller sterkeste å legge Norges største mottak for spesialavfall i et tett befolket område som Dalen  gruver i Brevik, hvor folk bor rundt og over selve deponiet, med alle de potensielle farer dette kan påføre en ikke ubetydelig andel private mennesker som høyst ufrivillig blir en integrert del av NOAHs anlegg for håndtering av Norges største giftdeponi.

 
 
Miljømagasinet TV 20 2016 Deponiet på NOAH Langøya lekker
Publisert: 26.04.2016

Miljøvernforbundet var på en inspeksjon på NOAH's anlegg på Langøya, Norges største deponi for farlig avfall. NMF konstaterer at deponiet som ligger i kalksteinsbruddet på Langøya ikke er forsvarlig tettet, og det er fare for utlekking av gift til sjøen rundt anlegget.  NMF har nå politianmeldt NOAH.  Les politianmeldelsen her

Miljømagasinet TV 9 2016 NMF går i mot avfallsdeponi i Brevik gruver
Publisert: 03.03.2016

Miljøvernforbundet er sterkt kritisk til Heidelberg/NORCEM sine planer om å deponere farlig avfall i de gamle kalkgruvene til NORCEM i Brevik.  Lokalbefolkningen vil bli utsatt for stor risiko ved transport og lagring av det farlige avfallet i gruvegangene under Brevik.  Allerede nå er befolkningen sterkt eksponert for sementstøv fra NORCEM, noe denne filmen viser. 

Nye beviser for fiskeoppdrettsnæringens utryddelse av marint liv i norske fjorder
Publisert: 07.07.2015
 
Miljødirektoratet har publisert en undersøkelse av spredningen fra nervegiftene azametiphos og cypermethrin som er blant avlusingsmidlene som dessverre tillates brukt i norsk fiskeoppdrett. Til tross for at nervegiftene ikke er blant de verste avlusingsmidlene, bidrar de sammen med andre avlusingsmidler til enorme utslipp av kobber fra impregnering samt næringssaltutslipp til å utrydde naturlig liv i norske fjorder. 
Nervegiften azametiphos ble funnet over en km unna oppdrettsanlegg som tidligere har brukt avlusingsgiften. Sammen med andre avlusingsmidler deriblant flubenzuroner som er de aller farligste er dette enda et bidrag til å utrydde skalldyr som krabbe, hummer og reke langs norskekysten. Enorme utslipp av næringssalter og kobberutslipp bidrar med andre miljøskader. Kobber i større mengder dreper alt liv på havbunnen. Næringssaltutslippene bidrar til overgjødsling og endrer dermed økosystemet. I tillegg kommer spredning av sykdom, parasitter og andre legemidler. Med anlegg som henter vann under fotosyntesesjiktet så vil hele lakselusproblemet forsvinne av seg selv som vist ved en rekke anlegg som er tette i de øverste 20 metrene opptil havoverflaten.
 
 
Miljødirektoratets rapport er å finne her: 
www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2015/Juli-2015/Lakselusmidler-sprer-seg-i-fjordene/
Omsider tar myndighetene tak i kobberforurensningen fra fiskeoppdretterne
Publisert: 02.12.2014
 
Fiskeoppdretterne slapp ut hele 1061 tonn med kobberholdig impregnering til havet i 2013. Denne næringen står bak ¾ deler av kobberutslippene i sjøen. Kobber er giftig for det marine miljøet. Kobberforurensning fører til at dyr og planter forsvinner når mengdene er store nok. Mindre mengder har også påvirkning da det varierer fra art til art hvor mye kobber de tåler. I november i år viste en gransking utført av fylkesmannen at sjøbunnen under et område nært et oppdrettsanlegg nesten ikke hadde liv på sjøbunnen. 
Dette er blant de mange grunnene til at det er nødvendig å gå over til tette oppdrettsanlegg som henter vann under fotosyntesesjiktet. Ved å gå vekk i fra nettinger forsvinner behovet for kobberimpregnering. Da kobber er et grunnstoff som ikke brytes ned, men bare kan tynnes ut er det viktig å få stanset disse enorme utslippene så tidlig som mulig.
 
Mer om saken: 
 
Miljøvernforbundet alene om å levere høringsuttalelser om økt olje og gassutvinning
Publisert: 05.09.2014
 
Miljøvernforbundet har som den eneste miljøorganisasjonen avgitt høringsuttalelse til de siste 3 søknadene om utslipp fra petroleumsnæringen. På Draugenfeltet har Norske Shell søkt om tillatelse til økte utslipp av de aller farligste kjemikaliene. Statoil har søkt om prøveboring midt mellom Bjørnøya og Svalbard. Et område som det vil være nesten umulig å drive oppsamling av oljeutslipp i. Klima og havforsuringsproblematikken er i seg selv argument til å avslå alle. Men i nevnte to saker er miljøskade og miljørisiko spesielt store.
Prøveboring er med ambisjon om permanent utvinning med tilhørende kjemikalieutslipp til havet, temperaturøkende og havforsurende utslipp til luft. Lang responstid og manglende mulighet til å samle opp oljeutslipp i vind og bølger som kan forventes i området mellom Bjørnøya og fastlandet gjør petroleumsvirksomhet der totalt uforsvarlig. Det er også uforenlig med målsetninger for å begrense havforsuring og klimagassutslipp. Med lav temperatur som medfører sen nedbrytning og fare for at oljeutslipp treffer og fester seg på is er arktiske områder særlig utsatt for oljesøl. Det er fremdeles ikke mulig å gjennomføre nevneverdig oljesøloppsamling i kaldt arktisk vær når vinden er sterk og bølgene høye.

Ytterligere utvinning av petroleum vil innenfor all rimelig tvil heller ikke bli motsvart av nevneverdig lavere utvinning andre steder. For oljeprodukter er dette helt åpenbart basert på det faktum at utvinningen av råolje globalt har lagt stabilt fra 2005 til 2014. Økt norsk petroleumsutvinning vil i beste fall bare delvis motsvares av mindre uttak andre steder. Det er derfor ingen tvil om at økt norsk utvinning betyr høyere klimagassutslipp. Det er et faktum at fortsatt uttak og brenning av fossilt brensel vil forårsake ytterligere havforsuring og med det utrydde skalldyrene. Dette er så alvorlig at det alene er tilstrekkelig til å stoppe ytterligere letevirksomhet etter petroleum.

Det er påvist store endringer i utvikling og arvestoff på torsk som utsettes for små mengder av såkalt produsert vann som våre aldrende felt slipper ut mer og mer av. Om myndighetene hadde bevilget penger til forskning på miljøpåvirkningen som petroleumsbransjen har i Nordsjøen så ville myten om at dette ikke fører til noen skade sprukket fullstendig. Mer enn 40 av de 137 proteinforandringene som ble funnet i plasma av ung torsk og torskeyngel etter å ha blitt eksponert for råolje og surrogatprodusert vann inntraff i de laveste nivåene av eksponering, 0,06 ppm (milliontedeler) råolje. Med andre ord, så lite som 1/16 milliontedel!
 
Miljøvernforbundet krevde avslag på utvidet utslippstillatelse på Draugenfeltet blant annet pga økte utslipp de aller farligste kjemikaliene (svartlistede). De aldrende plattformen er også blant dem som slipper ut mest "produsert vann" som vi vet at påfører skade på fisk. Det er kun 5 felt på norsk sokkel som slipper ut mer produsert vann enn Draugenfeltet idag.
Høringsuttalelsen kan i sin helhet leses her:
www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Soker-om-fornyet-tillatelse-pa-Draugenfeltet-i-Norskehavet-2013181/

Miljøvernforbundet krevde også avslag på leteboring i Barentshavet.
Prøveboring er med ambisjon om permanent utvinning med tilhørende kjemikalieutslipp til havet, temperaturøkende og havforsurende utslipp til luft. Lang responstid og manglende mulighet til å samle opp oljeutslipp i vind og bølger som kan forventes i dette området mellom Bjørnøya og fastlandet gjør petroleumsvirksomhet her totalt uforsvarlig. Det er også uforenlig med målsetninger for å begrense havforsuring og klimagassutslipp.Med lav temperatur som medfører sen nedbrytning og fare for at oljeutslipp treffer og fester seg på is er arktiske områder særlig utsatt for oljesøl. Det er fremdeles ikke mulig å gjennomføre nevneverdig oljesøloppsamling i kaldt arktisk vær når vinden er sterk og bølgene høye.
Høringsuttalelsen vår kan i sin helhet leses her:
www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Soker-om-tillatelse-til-leteboring-av-Isfjell-i-Barentshavet-20148035/

Miljøvernforbundet ønsker også avslag på Lundin sin søknad om leteboring på generelt grunnlag. Høringsuttalelsen vår kan i sin helhet leses her:
www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Lundin-soker-om-tillatelse-til-leteboring-i-Norskehavet-blokk-640512-1-Lindarormen-i-PL-584/


Årsaken til disse store utslippene er en ekstrem vilje til å tyne ut så mye som mulig av restene av et aldrende oljefelt for å tjene penger. Til tross for at dette også bidrar til å endre havets kjemi og forårsake farlige klimaforandringer
 

 

 

Rekemassakre av fiskeoppdrettsnæringen
Publisert: 05.09.2014
 
Miljøvernforbundet advarte i vår faktarapport i 2010 om at fiskeoppdrettsnæringen med avlusingsmidler utrydder skalldyrene langs norskekysten. Vi har fått mange vitnesbyrd om fiskere som opplever at fjorden raskt er tom for reker etter at oppdrettsnæringene har avlust med sine kjemiske giftblandinger. Det vi her ser på Sveio er etter all sannsynlighet nok et eksempel på massedrap av skalldyr fra en skruppelløs næring som setter egen fortjeneste over alt annet. Døde skalldyr som krabber og hummere  er dessverre vanlig der denne bransjen driver 
50 millioner kr på mislykket rotenonblandingsforgiftning av Ranavassdraget.
Publisert: 04.09.2014
 
For 10 år siden ble det brukt omtrent 50 millioner kr på rotenonblandingsforgiftning av Ranaelven. Da som nå var Miljøvernforbundet motstandere da vi vet at resistens naturlig dannes mot parasitten. Bestandene kan derfor ta seg opp igjen. Trusselen mot vill laks og ørret er i all hovedsak da som nå dagens driftsform i fiskeoppdrettsnæringen. Tilsammen var det brukt 669 millioner kroner på å forgifte norske vassdrag med løsemiddelblandinger iblandet litt rotenon fram til ifjor.
For nøyaktig 1 måned siden ble Miljøvernforbundet kritisert for vår motstand mot å forgifte elver med rotenonblandinger som er en petroleums cocktail. Sitat fra Rana blad 4. august 2014: 
Lederen i Rana jeger- og fiskerforening, Steinar Høgås, er enig i at rotenonbehandling er brutalt, men hevder det var helt nødvendig. – Hele hensikten er å drepe liv som kan være bærere av gyro. Rotenonbehandlingen i Rana har fungert etter sine forutsetninger. Alternativet var å la laksestammen langsomt dø ut. Å se død fisk flyte etter rotenonbehandling er ikke et vakkert syn, men alternativene var dårlige, sier han. For Ranelva ble friskmeldt i 2009, og i likhet med Beiarvassdraget har den nå en selvproduserende stamme av fisk. Arbeidet med å rotenonbehandler Vefsnavassdraget og Rana-vassdraget, Nordlands to største, var kjempestore prosesser.
 
Hele artikkelen kan leses her: 
 
Gyrodactylus Salaris tilbake i Ranavassdraget:
www.nrk.no/nordland/lakseparasitt-tilbake-i-ranelva-1.11913213
 
Etter at norgeshistoriens største plantegiftbehandling ble igangsatt i 2011 har 300.000 liter med giftblanding sørget for at millioner av fiskeliv gått tapt helt unødvendig i Vefsna. Fram til i fjor var 669 millioner kr sløst vekk på dette destruktive tiltaket:  www.nrk.no/nordland/rotenon-kamp-til-en-halv-milliard-1.10987741
 
Også Naturvernforbundet har kommet med usakelig støtte til elveforgiftning:
 
 
Krigserklæring
Publisert: 31.01.2013
 
Norges Miljøvernforbund(NMF) ser på det som en krigserklæring når programkomiteen i Arbeiderpartiet ønsker å iverksette konsekvensutredning for leting etter olje og gass i havområdet ved Lofoten, Vesterålen og Senja. Med konsekvensutredning følger lete- og borevirksomhet med de konsekvenser dette medfører. Vi vet at produsert vann fra plattformer i Nordsjøen skader torsken. I tillegg vil det alltid være en fare for oljeutslipp fra oljeplattformer. Den risikoen kan vi ikke ta her i nasjonens matfat. Klimatrusselen bidrar ytterligere til å gjøre dette uforsvarlig.
Havområdet ved Lofoten, Vesterålen og Senja er internasjonalt kjent for sine fantastiske rike og ikke minst reine naturressurser. Viden kjent er også Lofoten, Vesterålen og Senja og besøkes av turister fra hele verden.
 
Å åpne for petroleumsvirksomhet i dette havområdet vil være en risikosport uten mulighet til å snu om uhellet er ute. Kroniske og akutte utslipp fra eventuell petroleumsvirksomhet vil ødelegge de særdeles viktige fiskeressursene som finnes i havområdet. Skjer det et akutt utslipp i havområdet vil naturen være ødelagt for mange generasjoner framover. Den sjansen kan vi ikke ta.
 
Arbeiderpartiet ser på sysselsetting som et stort argument for å åpne for petroleumsvirksomhet i disse havområdene. De arbeidsplassene som kommer i kjølvannet av petroleumsvirksomhet vil komme på bekostning av arbeidsplasser tilknyttet fiskeri og turistvirksomhet. Dette er arbeidsplasser tilknyttet de fornybare og evigvarende ressursene i Lofoten, Vesterålen og Senja.
 
Arbeidsplassene tilknyttet petroleumsvirksomheten vil baseres på en ikke fornybar ressurs og vil være tidsbegrenset.
Miljønasjonen Norge kan ikke gå til det skritt å iverksette petroleumsvirksomhet i dette særdeles ressursrike og sårbare havområdet Lofoten, Vesterålen og Senja. I en tid der vi ser stadig tydeligere tegn på klimaendringer er det å gå baklengs inn i framtiden å åpne for ny petroleumsvirksomhet i et slikt ressursrikt og sårbart havområdet.
 
For nærmere informasjon: kontakt Miljøvernforbundet v/politisk nestleder Ørjan Holm
tlf: 91357125 / orjan@nmf.no

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :