AMS-problemer ? – hva gjør jeg?

Mange opplever problemer fra nettselskapene når de tvinger huseiere til å installere AMS målerne og tvang om gebyrer. Her noen tips du kan benytte mot nettselskapene.

Her lister vi opp noen av de urimelige kravene og pressmidlene fra nettselskapene, og kommer med forslag om hvordan du kan respondere på dem. Mange strømkunder opplever nærmest lovløse tilstander, der nettselskapene tar seg til rette uten hjemmel i lov og forskrift. I henhold til Standard nettleieavtale, Kontrollforskriften, Avregningsforskriften, og Forbrukerkjøpsloven, ser det ut for oss som at du er i din fulle rett til å nekte AMS-måler med aktiv kommunikasjonsdel, og at nettselskapene ikke har rett til å kreve gebyr av deg for manuell måleravlesning.

 

Av: Ragna Heffermehl og Odd-Erik Helgesen, Norges Miljøvernforbund

Anmeld Skagerak og andre nett- og energiselskaper for trusler!!!

 

På bloggen Stopp smartmålerne finnes det nyttige tips og opplysninger fra aksjonsgruppa til Miljøvernforbundet. De legger ut mye interessant om det rettslige ved AMS og aksjoner.

 

AMS uten aktiv kommunikasjonsdel

Det er også godt mulig at tvangsinstallering av strømmåler uten aktiv kommunikasjonsdel er forbudt. Dersom den samler inn informasjon om ditt fortløpende strømforbruk, kommer dette inn under norsk personvernlov, som forbyr innhenting av informasjon om deg som kan brukes til «monitorering og profilering». I dette tilfelle kan det brukes til profilering, og loven sier at de da skal ha ditt uttrykkelige, informerte samtykke. Det kan selvfølgelig diskuteres i hvor stor grad de kan bruke det når opplysningene ligger inne i måleren i ditt hjem. Men i prinsippet kan de komme og hente dem ut når som helst, siden de skal ha tilgang på utstyret, og måleren er deres eiendom. Videre, hva med andres tilgang, f.eks. hvis du flytter, og noen nye flytter inn?

Advokatene i Eksterngransking har opprettet en pressgruppe for å ta spørsmålene om personvern inn for EFTA. De mener at AMS strider mot personvernloven, og at EFTA sannsynligvis vil bedømme det slik at nettselskapene ikke følger gjeldende lover og regler når de påtvinger deg måleren uten ditt samtykke. Vi vet foreløpig ikke om deres vinkling på personvernloven, også gjelder AMS uten aktiv kommunikasjonsdel – men får vi saken inn for EFTA, går det nok an å få en vurdering på begge deler. Hvis du ikke alt har gjort det, gå inn og meld deg på pressgruppen her! (det koster 125 kr.)
https://www.eksterngransking.no/innmelding

 

Skillet mellom smartmåler/AMS og strømmåler!

Dette er en forskjell som både nettselskap og NVE ofte roter med. Det står i Standard nettleieavtale §5-1 at «Nettselskapet bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette.»

Imidlertid gjelder jo dette måleutstyr for strøm. Strømmåleren er bare en liten del av AMS, forkortelse for «Automatisk Måle- og Styringssystem», som omfatter «all maskinvare og programvare som trengs for å lese, og regulere smartmålere og annen maskinvare, direkte eller indirekte, tilknyttet disse i et strømnett.(…) AMS skal hente måledata fra smartmålerne og samtidig overvåke systemet.» (Definisjon i masteroppgaven til Sverre Andreas Larsen, 2011).

Dette vil si at AMS-måleren er noe mye mer enn en strømmåler som omfattes av §5-1, og nettselskapet kan ikke pålegge deg å installere slikt utstyr.
Denne tolkningen av nettleieavtalen støttes av en dom fra Kristiansand Tingrett høsten 2018, da et nettselskap ønsket rett til å få bytte måleren til en kunde. Retten fant ikke noe sted i nettleieavtalen hvor det står at kunden er forpliktet til å installere AMS, og nettselskapet fikk ikke medhold. Retten forsto altså forskjellen på en smartmåler og en strømmåler.

 

Hvordan komme seg forbi kundeservice – forslag:

Merk at de som sitter i kundeservice, ikke er jurister, de gjentar bare det de har fått beskjed av noen om å si. Det kan være en fordel å komme seg forbi kundeservice, og få snakket med noen som kan jussen, så du ikke sliter deg ut på å få tullete svar av kundeservice. Jo høyere opp du kommer, jo bedre vil de forstå om det er begått saksbehandlingsfeil og lovbrudd fra nettselskapets side.

Be alltid om navn på dem du snakker med. Det burde være en selvfølge, men mange i kundeservice vil ikke oppgi navn.
Hvis du sender spørsmål om dine rettigheter i forhold til AMS, og kundeservice ikke svarer på det du spør om, så klag til administrerende direktør. Svarer vedkommende ikke, klag til bedriftsforsamlingen. Får du ikke svar der, klag til eierne av nettselskapet. Dette vil ofte være en kommune. I løpet av den prosessen er det nok mange som vil forstå at de er på tynn is.

 

Trusler om stengning av strøm:

Nettselskapet har ikke anledning til å kutte strømmen så lenge du har betalt strøm og nettleie, og dette er det flere jurister som støtter oss i. Truer de med å kutte strømmen fordi du ikke vil ha AMS med aktiv kommunikasjonsdel, så bryter de med:

Leveringsplikten, § 3-3 i Energiloven:
«Den som gis områdekonsesjon etter § 3-2 skal levere elektrisk energi til abonnentene innenfor det geografiske området konsesjonen gjelder for.»
Og:
Forbrukerkjøpsloven §48a:
«§48 – Stenging på grunn av forbrukerens kontraktsbrudd ved avtaler om overføring av elektrisk energi.
Nettselskapet kan avbryte (stenge) overføringen av elektrisk energi dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra forbrukerens side i en avtale som nevnt i §2 første ledd bokstav d. Stengning kan likevel ikke skje hvis
a. Det er fare for liv, helse eller betydelig tingskade
b. Forbrukeren har innsigelser mot grunnlaget for stengningen, som ikke er åpenbart grunnløse.

Før stengning kan skje, skal nettselskapet sende forbruken et skriftlig varsel om stenging. Varselet skal angi
a) At stenging ikke vil skje dersom forbrukeren betaler innen fire uker regnet fra den dato varselet ble sendt,..»

Så i denne paragrafen går det fram at det er to ting som kan medføre at strømmen blir stengt: manglende betaling, eller vesentlig kontraktsbrudd. Om nekt av AMS kan anses som «vesentlig kontraktsbrudd», er lite relevant i denne sammenhengen, og må til syvende og sist avgjøres i retten. Det som uansett er åpenbart, er at dine innsigelser mot AMS ikke er «åpenbart grunnløse», siden det allerede har vært en sak hvor kunden har fått medhold i Kristiansand Tingrett om at han ikke hadde plikt til å installere AMS.

Denne paragrafen om vesentlig kontraktsbrudd, §48 a-b, har for øvrig omtrent samme formulering i standard nettleieavtale, §7-1, dvs. at nettselskapet bryter med både forbrukerkjøpsloven og standard nettleieavtale hvis de stenger strømmen:

Standard nettleieavtale, §7-1:
«Nettselskapet kan stenge kundens anlegg dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side, eksempelvis vesentlig mislighold av forpliktelsen til å betale skyldig nettleie. (…)
Stengning kan ikke skje dersom:
Kunden har innsigelser mot grunnlaget for stengingen, som ikke er åpenbart grunnløse.
Det er fare for liv, helse eller betydelig tingskade. Kunden har selv et ansvar for å dokumentere dette.»

For å sikre at du får etterrettelige svar i kommunikasjon med nettselskapet, still gjerne konkrete spørsmål, som f.eks. hvilken lovhjemmel de har for å stenge strømmen hos deg. Hvis de kaller det «vesentlig kontraktsbrudd» at du ikke vil ha AMS, spør hvordan de kan være så sikre på det, når en kunde fikk medhold i Kristiansand Tingrett om at han ikke hadde plikt til å la dem installere AMS. Hvis de mener de har rett i at du begår «vesentlig kontraktsbrudd», så får de gå til sak – men de kan ikke i mellomtiden stenge strømmen din, for du har innsigelser som ikke er åpenbart grunnløse.

 

Gebyr for ikke å ha AMS:

Måleravlesning er en såkalt «kundespesifikk» kostnad, som skal inngå i fastleddet, ifølge disse to paragrafene i Kontrollforskriften:

Ǥ1-3 РDefinisjoner
«I denne forskrift menes med:
Kundespesifikke kostnader: Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn m.v.»

§14-2. a) «Fastleddet dekker kundespesifikke kostnader og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet.»
Måleravlesning kan altså ikke anses som en særskilt tjeneste, fordi du betaler for det i fastleddet. Dersom det kreves inn på din faktura, er det fakturasvindel, fordi du blir avkrevd betaling for samme tjeneste to ganger.
Definisjonen av hva som skal dekkes inn under fastleddet, gjelder uansett om du har AMS eller ikke. Kontrollforskriften vi viser til over, ble utgitt i 1999 og gjelder alle typer strømmålere.

Dersom nettselskapet viser til at måleravlesning er en «særskilt tjeneste», som går inn under § 17-6 i Kontrollforskriften, så spør dem hvordan det kan være en særskilt tjeneste når det er definert som en del av fastleddet? Og hvordan de kan fakturere for samme tjeneste to ganger, det kalles fakturasvindel?

 

Din plikt til måleravlesning:

Alle målepunkter skal avleses minst en gang i året. Dette står i Avregningsforskriften, § 3-3. Og du har overfor nettselskapet plikter du følgende:

Standard nettleieavtale §5-2:
«Ved selvavlesning skal kunden så vidt mulig foreta avlesning og underrette nettselskapet i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet.»
Gjør du dette, og betaler, har du oppfylt din plikt som kunde.
Dersom nettselskapet ønsker å rykke ut og måle din strømmåler, så er dette en kostnad som er utløst av nettselskapet selv. Det fremgår av § 5-3 i Standard Nettleieavtale at: «Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen.»

Det samme framgår av § 17-4 i Kontrollforskriften:
§ 17-4. Betaling for andre nettjenester
Nettselskapet skal fastsette og kreve inn betaling som dekker
a) Kostnadene ved endring av eksisterende nettanlegg som utløses av andre enn nettselskapet,
b) Kostnadene når kunden ber om tjenester som normalt ikke kan forventes levert

Ingen av kriteriene i paragrafene over, er oppfylt når det gjelder gebyr for manuell avlesning, enten det utføres av deg som kunde, eller av nettselskapet.
Til punkt a) er det å si at AMS-utrullingen er en endring av nettanlegget som er utløst av nettselskapet selv, og eventuelle kostnader skal betales av dem – om det er å dra til ditt hjem og lese av måleren manuelt, eller om de mener det er en «kostnad» å ta imot dine manuelle avlesninger.

Man kan heller ikke kalle ordinære, manuelle måleravlesninger for en kostnad, saken er jo at nettselskapene mener AMS-kundenes måleravlesninger er billigere for dem, men manuelle avlesninger har jo ikke blitt noe dyrere siden AMS ble rullet ut. Dessuten er de dekket inn i fastleddet. At nettselskapet må opprettholde to systemer, pga at noen ikke vil ha AMS, er en situasjon som er utløst av nettselskapet, og ikke av kunden.

 

Inkasso

Dersom et nettselskap krever deg for gebyr, du har bestridt kravet, og de likevel går til inkasso, så kan du klage dem inn for Finanstilsynet. Du kan evt. fortelle dem dette på forhånd, så går de kanskje ikke til inkasso i det hele tatt.
Får du inkasso på deg, så gjør inkassobyrået oppmerksom på at kravet er bestridt – da skal de legge inkassoen på vent.

 

Legeattest

Det står ingenting i standard nettleieavtale om at de har krav på dine helseopplysninger.

 

Montering av ekstra antenne m.m.

Dersom AMS monteres og det ikke er dekning, vil gjerne nettselskapet bore seg inn en vegg og montere en ekstra antenne. Det har du lov til å nekte, huset er din private eiendom.

 

Husk å påpeke:

Husk alltid å påpeke i brev til nettselskapet, at de plikter å følge alle lover og forskrifter, og forholde seg til gjeldende rettspraksis, uansett pålegg fra NVE. Dette er godt å ha med til senere saksgang, da er de advart.

Comments are closed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com