Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Fiskeriressursene langs kysten og i havområdene rundt er felleskapets ressurser. Fisken har vært grunnlag for arbeid og bosetting langs kysten fra tidenes morgen. Fisken har alltid hatt stor verdi for kystbefolkningen. I dag er fiskekvotene for torsk fordelt mellom trålerflåten og kystflåten. Trålerflåten har leveringsforpliktelser til konkrete fiskemottak langs kysten som sikrer mottak og foredling på land. Dette sikrer også bosettinga i fiskeværene. Kystsamfunn er gjennom reguleringer sikret tilgang til fiskeriressursene og dermed også arbeidsplasser og bosetting. Etter år 2000 begynte myndighetene å gi etter for storkapitalen innen trålerflåten. Omsettelige kvoter er innført og trålerflåtens leveringsforpliktelser diskuteres. Felleskapets eierskap av fiskeriressursene er hjemlet i Havressursloven. Hvordan kan da myndighetene gi bort felleskapets ressurser? Dette er et ressurstyveri fra deg og meg og må stanses.
Les mer...
Publisert: 21.09.2016
 
 
MS Miljødronningen har undersøkt taretrålingsfelt like ved Horta naturreservat i Leka kommune. Undervannskamera på ROV dokumenterer total rasering av sjøbunnen. Taretrålingen har skrellet bort alt planteliv og koraller, ingen fisk eller krepsdyr på bunnen, ingen vegetasjon. Se hvordan taretrålingen har ført til en steinørken på sjøbunnen, og se en livskraftig tareskog.
 
Les mer...
Publisert: 20.09.2016


Den genmodifiserte maisplanten VCO-Ø1981-5 (Zea mays) har en sentral innsatt sekvens som kan gi hele planten en økt toleranse mot glyfosat. Det er innsatt et epsps grg23ace5-gen for å prosessere EPSPS ACE5 protein. Dette innsatte genet er en modifikasjon av grg23 epsps-genet som stammer fra en bakterie (Arthrobacter globiformis). Glyfosat hemmer naturlig EPSPS-enzym og dette fører til stans av produksjon av aromatiske aminosyrer i planter som; fenylanin, tyrosin og tryptofan. Dette fører videre til mangel av essensiell proteinproduksjon og mange sekundære metabolitter viktige for plantevekst. Glyfosat vil på denne måten drepe alle planter det kommer i kontakt med, unntatt genmodifiserte planter med innsatt glyfosat toleranse.

Les mer...
Publisert: 19.09.2016

De regionale rovviltnemdene har vedtatt at det skal felles inntil 47 ulv i høst og vinter.

Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold og Akershus har vedtatt en kvote på «inntil 24 ulver, med den hensikt å ta ut alle individer i de 3 valgte revirene». De tre revirene ligger innenfor ulvesonen og er Slettås-flokken i Trysil, Vedkjenna-flokken nord i Hedmark og Kynna-flokken øst i Hedmark.

Som en del av lisensjakta skal det felles 5 ulv i områdene nord i Akershus og Hedmark. I tillegg til dette kommer lisensjakt andre steder i landet.

 
NMF kan ikke akseptere en slik massakre på ulv. Ulven lever i dag på et eksistensminimum. En nedskytning som det er vedtatt nå er fulllstendig uakseptabelt. Dette vil skade den norske ulvebestanden betydelig og vi Norge vil på nytt ha en ulvebestand som preget av innavl og sykdom. Norge har et nasjonalt og internasjonalt ansvar med å ha en levedyktig bestand av ulv.

NMF kommer til å påklage rovviltnemdenes vedtak.

Les mer...
Publisert: 19.09.2016

Norges Miljøvernforbund er positive til utviklingen av lukkede oppdrettsanlegg. De har ikke problemer med rømming, lakselus, medisinbruk eller forrester og fiskeskit. Avfallet fra det lukkede oppdrettsanlegget kan videreforedles til biogass, mat for mikroalger for produksjon av marin olje, jordforbedring etc. Dette er hva jeg vil se i norske fjorder i framtida, sier Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund.

Les mer...
Publisert: 13.09.2016
 
Soya MON 87708 har innsatt sekvenser for å gi planten toleranse mot plantevernmidler med dikamba. Det er innsatt dmo-genet som stammer fra en bakterie (Stenotrophomonas maltophilia). Denne genmodifikasjonen fører till at MON87708 kan prosessere produksjon av DMO-enzymet (dicamba monooksygenase) som kan spleise dikamba. Den fører også til at soya MON 87708 kan sprøytes over med dicamba ugressmiddel uten å drepe de avlingene til produsenten. Derimot nærliggende soya avlingene uten denne genmodifikasjonen kan bli drept av dicamba ugressmiddel drift.
Les mer...
Publisert: 08.09.2016
 
Regjeringens åpning for petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Mørekysten er et knefall for oljeselskapene.
 
 
Hav og kystområdene utenfor kysten av Lofoten (Nordland 6) og Møre er av de viktigste og verdifulle fiskeriområdene i verden. Havområdene er svært verdifulle for et stort antall fiskearter. Masse fisk betyr også et stort biologisk mangfold av sjøfugl og sjøpattedyr.
 
Når Regjeringen nå åpner for leteboring i disse områdene betyr det at de samtidig er villig til å ofre de marine ressursene i havområdene for oljeselskapene. Skjer det et oljeutslipp i havområdene vil konsekvensene være katastrofale for både fisk og sjøfugl. Fiskeriene vil selvsagt også rammes hardt.
 
Skal man virkelig ofre de marine ressursene, som regjeringen ellers snakker så varmt om, for en kortsiktig og miljøfiendtlig oljeproduksjon?
 
 
Publisert: 06.09.2016

Den genmodifiserte oljeraps (Brassica napus) MON88302 har et sentral innsatt sekvens som danner økt resistens mot plantevernmidler med glyfosat. MON88302 uttrykker cp4 epsps i alle celler tilsammen, også i pollen celler. Dette vil bidra til spredning av MON 88302 og bruk av plantevernmidler med glyfosat. Dette betyr at hele denne genmodifiserte rapsplanten kan tåle ugressmiddel med glyfosat. Det mannlige pollen og kvinnelige egget vil også ha innsatt et modifisert cp4 epsps gen. Dette betyr at denne genmodifiserte oljerapsplanten kan formere seg gjennom insektens pollinering. Potensial for etablering av denne GMO i naturen er vesentlig høy. Bruk av ugressmiddel med glyfosat i semi-natur kan skade alt annet enn disse oljerapsplantene som vil spre seg raskere hvis de får denne fordelen.
Les mer...
Publisert: 06.09.2016
 
Fiskeriressursene langs kysten og i havområdene rundt er felleskapets ressurser. Fisken har vært grunnlag for arbeid og bosetting langs kysten fra tidens morgen. For å sikre at fiskeressursene fortsatt skal ha den verdi den har hatt for kystbefolkningen, også i fremtiden, er det svært viktig at man opprettholder trålerflåtens leverings- og bearbeidingsforpliktelser overfor fiskemottakene langs kysten. De som unndrar seg forpliktelsene må også miste sine torskekvoter.
Les mer...
Publisert: 06.09.2016

Norges Miljøvernforbund (NMF) kan ikke akseptere ressurskriminalitet som avisa Kyst og Fjord har avdekket rundt ringnotfartøyet «Gardar». Rederi og fartøy har plikt til sikre seg at de kan levere landet fangst før fisket igangsettes. I dette tilfellet ble fangsten, 200 tonn sei, etter hvert levert til oppmaling ved sildoljefabrikken i Ålesund.

NMF politianmelder kapteinen på ringnotfartøyet «Gardar» og rederiet Gardar AS, for brudd på Havressursloven med gjeldende forskrifter. 

Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :