Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 26.03.2015
 
Det lille kulturhus Tromsø er nå det store miljøhuset for Miljøvernforbundet i Tromsø. Bygget sto opprinnelig vis-à-vis Tromsø Kulturhus og i samme kvartal som Fokus kino og gamle-rådhuset. "Det lille kulturhus " måtte vike da Tromsø kommune skulle bygge nytt rådhus, flerkinoanlegg og hovedbibliotek. Det verneverdige bygget ble flyttet til Skansegata 2 der det nå er regionhovedkvarter for Miljøvernforbundet. 
Les mer...
Publisert: 26.03.2015
 
Fiskeoppdretterne har også i 2014 fortsatt den raskt voksende bruken av farlige avlusingskjemikalier. Bruken av flubenzuroner som er de farligste avlusingskjemikaliene har økt med hele 50% fra fjoråret som også var et rekordår. Det er med andre ord en ny dyster rekord. Bruken av nervegifter og etsende kjemikalier har også akselerert også. Det var rekordhøye utslipp i 2014 av nesten alle avlusingskjemikaliene. I sin griskhet etter penger driver nå fiskeoppdrettsbransjen storstilt utryddelse av marine arter langs norskekysten. For skalldyr som reker, hummer, kreps og krabber er konsekvensene spesielt ille. Det er helt nødvendig å vrake produksjonskonseptet med fiskeoppdrett i nettingbur for å stanse masseutryddelsen under havoverflaten.  
Les mer...
Publisert: 26.03.2015
 
Mais (Zea mays) LYO38 har to sentrale innsatte sekvenser som til sammen gir hele planten en økt oppsamling av aminosyren lysine. Cordap A-genet koder for DHDPS (dihydrodipicolinate syntase). Dette modifiserte genet stammer fra en gjær-type bakterie (Corynebacterium glutamicum). DHDPS-enzymet i planter er opptil hundre ganger mer følsomt for lysin hemming en det DHDPS-enzymet fra det innsatte cordapA-genet fra C. glutamicum. Dette betyr at cellene vil produsere mer lysine også i frø kjernene. Dette blir gjort fordi lite lysine i maisfrøkjernene kan overføre vekst begrensende mangel på lysin aminosyren i kostholdet. Denne aminosyren (lysin) er viktig i dietten for dyr fordi de ikke kan produsere det naturlig selv. Både lysin og metionin er essensielle aminosyrer som må tilføres gjennom kosthold. Effekten av DHDPS-enzymet er en økning av lysin nivåer i den genmodifiserte maiskorn LY038. DHDPS proteinet er hovedsakelig i kimen av kornet.
Les mer...
Publisert: 18.03.2015
 
Den genmodifiserte maisplanten MIR 604 har to sentrale innsatte sekvenser som gjør planten resistent mot Western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera). MIR 604 er også tolerant mot en kultur bestående av mannose typen sukker. Denne kulturen er brukt i utviklingen av MIR 604 for kunstig seleksjon av bare MIR 604 avlinger som er selektert for videre avl. Billearten som denne maisplanten MIR 604 er resistent mot er Western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera) ved å produsere delta-endotoksin som er giftig mot larvene til disse billene. Denne arten er ellers i stand til å desimere åkrene med den genmodifiserte maisen. 
Les mer...
Publisert: 12.03.2015
 
NVE – Norges Vassdrags- og Energidirektorat ga konsesjon til utbygging av Nedre Otta til tross for at det er en særdeles viktig elv. Den har minst 5 truede arter og er en del av storslått natur med Gudbrandsdalslågen, med sine 204 km, er et av Norges lengste og vakreste vassdrag med lange strekninger uten større tyngre tekniske inngrep. Den er omkranset av 5 nasjonalparker, deriblant Rondane Nasjonalpark. Elvestrekningene har en enestående vassdragsnatur.
Les mer...
Publisert: 12.03.2015
 
NVE mener at kriteriene i vannressursloven § 25; «Konsesjon kan bare gis hvis fordelene ved tiltaket overstiger skader og ulemper for allmenne og private interesser som blir berørt i vassdraget eller nedbørfeltet», ikke er oppfylt. NVE gir ikke tillatelse etter vannressursloven § 8 for bygging av Roksetbekken kraftverk. Konsekvensene for allmenne interesser er primært knyttet til naturmangfoldet. Ivaretakelse av elvemusling, ål, anadrom fisk og naturtypen gråor-heggeskog fremheves som spesielt viktig.   
 
 
Les mer...
Publisert: 05.03.2015
 
Den genmodifiserte maisplanten MON 810 har en innsatt sekvens som gir plantene toleranse mot enkelte arter i orden Lepidoptera. MON 810 har fått innsatt Cry1Ab-genet. Dette genet stammer fra en bakterie (Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki). Dette Cry1Ab-genet er satt inn i den genmodifiserte maisen MON 810 for å kunne produsere et delta endotoksin. Det genmodifiserte maisplanten MON 810 produserer et delta endotoksin som er høyst giftig mot European corn borer larver fra møll arten Ostrinia nubilalis. Dette Cry1Ab toksinet skader midttarmen til disse insektene når de spiser denne genmodifiserte maisen MON 810. Til vanlig har denne møllen overlevd på burot (Artemisia vulgaris). Der mais har blitt introdusert er det oppstått opportunistisk maisengmott larver som spiser denne maisen. Disse kan påføre mye skade på mais der de kan oppstå med epidemisk vekst i antallet.
Les mer...
Publisert: 04.03.2015
 
Miljøvernforbundet har fått gjennomslag i Olje- og energidepartementet (OED) på å forhindre konsesjon til Falesrassa vindindustrianlegg. Etter at NVE på særdeles tynt grunnlag innvilget konsesjon 11. januar 2013 omgjorde OED vedtaket etter klager fra blant annet Miljøvernforbundet. Miljøvernforbundet var tilstede da OED var på befaring 2. september 2014.
Les mer...
Publisert: 03.03.2015
 
Permanent utvinning av petroleum medfører tilhørende kjemikalieutslipp til havet, temperaturøkende og havforsurende utslipp til luft. Det er uforenlig med målsetninger for å begrense havforsuring og klimagassutslipp å tillate ytterligere utvinning av fossil olje og gass. Følgelig er Miljøvernforbundet mot å gi nye tillatelser til boreaktiviteter. Havets kjemi er i rask endring pga havforsuringen som er forårsaket av vesentlig økning over lang tid av karbondioksid i atmosfæren. Dette er i hovedsak forårsaket av brenning av kull og petroleumsprodukter som gass og olje.
 
Les mer...
Publisert: 03.03.2015
 
Høringen gjelder utmark som her er definert som land og innsjøområder som ikke er utbygd. Vår advarsel mot å gi kommunene for stor makt er en følge av at vår erfaring er at ivaretakelse av natur på vegne av fellesskapet, alle som bor både innenfor og utenfor kommunegrensene pleier å komme til kort ovenfor lokale utbyggere som ofte har nær kontakt med kommuneadministrasjonen. 
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 9521 05 71982
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :