Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 22.08.2014
 
Miljøvernforbundet arbeider for tiden med en høringsuttalelse til kystsoneplanen for Storfjord, Lyngen og Kåfjord. En umiddelbar reaksjon på kystsoneplanen: Tette og flytende anlegg eneste fremtid for oppdrettsnæringen.
Les mer...
Publisert: 21.08.2014
 
100 000 tonn fiskefôr til norsk oppdrettslaks som hadde ulovlig høyt innhold av kreftfremkallende stoff har blitt brukt som fôr til norsk oppdrettslaks. Alle de 3 store fôrprodusentene, Ewos (27000 tonn) , Skretting og Biomar har brukt fiskemelet. Fiskemelet har blitt brukt i 100 000 tonn fiskefôr. Fiskemelet deres har høyere enn tillatt verdi av Heksaklorbenzen (HCB) som er flyktig, fettløselig og anrikes i næringskjeden. HCB absorberes lett. Dyrestudier har vist at HCB kan føre til kreft i en rekke organer og at det kan ha effekt på immunsystemet. I tilstrekkelig høy konsentrasjon kan det både forårsake kreft og skade sentralnervesystemet hos mennesker. De uansvarlige fiskefôrprodusentene har søkt mattilsynet om å få bruke det som de har igjen på lager av dette helseskadelige fiskefôret.
 
Les mer...
Publisert: 21.08.2014

Norsk fauna står overfor store utfordringer om den fremmede arten mårhund etablerer seg her i landet. Mårhunden som opprinnelig kommer fra Sør-øst Asia, sprer seg med stor hastighet i Nord-Europa, og Norge er snart det eneste landet hvor arten ennå ikke har fått etablere seg. Arten er kjent for å være altetende og vil kunne gjøre stor skade spesielt hos bakkehekkende fugler og amfibier.
 
Les mer...
Publisert: 18.08.2014
 
– Kystsoneplanen for Balsfjord er ikke engang sendt ut på høring, påpekte regionleder Ørjan Holm i intervju til Nye Troms. Det er klart at enhver miljømessig forbedring i forhold til dagens produksjon er en miljø-forbedring. Det er imidlertid ingen som har gitt oss definisjon på hva en grønn konsesjon er, sier Ørjan Holm.
 
Les mer...
Publisert: 12.08.2014
 
På Miljøverndepartementets hjemmeside er miljøvernministeren sitert på at skattepolitikk og offentlige anskaffelser er viktige virkemidler for et grønt næringsliv. Med hensyn på de offentlige innkjøpene er det stor forskjell på ord og handling. Regjeringen har gått inn for å fjerne lovbestemmelsen om at det skal tas hensyn til miljø og livssykluskostnader i lov om offentlige anskaffelser (§ 6 i lov om offentlige anskaffelser). Det offentlige gjør innkjøp for over 300 milliarder kroner i året. Et regelverk som lovfester miljøkrav og følger opp brudd på disse ville derfor kunne gitt betydelige miljøforbedringer. 
Les mer...
Publisert: 11.08.2014
 
Sprøytemiddelet Roundup fra Monsanto er verdens mest brukte sprøytemiddel. Miljøvernforbundet har i alle år jobbet aktivt mot bruk av denne giften. Langs veier har vi tidligere fått gjennomslag for mekanisk klipping istedet. Men bruken ser ut til å ha tatt seg opp i senere år. Nå ser heldigvis Statens vegvesen ut til å igjen kutte ut denne unødvendige giftbruken. 
Les mer...
Publisert: 11.08.2014
 
En brunsnegl kan legge 400 egg i løpet av august/september. For å hindre snegleplage til neste år er det derfor viktig å hindre at voksne snegl får lagt egg i de nærmeste ukene framover. 
Les mer...
Publisert: 11.08.2014
 
For få år siden avslørte Miljvøvernforbundet at oppdrettstorsk ble solgt som skrei. Elendig smak, lukt og konsistens gjorde avsløringen enkel. I senere tid har det blitt avslørt at norsk oppdrettslaks har blitt solgt som skotsk villaks i Skottland. Det er alvorlig når syk, sminket og mishandlet oppdrettslaks blir solgt som villaks. Heldigvis ble svindelen avslørt og denne villedingen opphører som følge av dette.
Les mer...
Publisert: 08.08.2014
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) krevde av fylkesmannen at Firda Sjøfarmer AS sin nye utslippstillatelse for ny lokalitet Hyseneset med tillatt biomasse på 3120 tonn i Gulen kommune skulle omgjøres til avslag på søknad. NMF krever at det ikke tillates utvidet fiskeoppdrett i åpne merder verken i Gulen kommune eller andre steder. “Fylkesmannen skrev i sin begrunnelse at en skal bruke best mulige tilgjengelige teknikker”. Dette er uforenlig med å gi tillatelse til å drive fiskeoppdrett i dagens åpne nøter hvor alt som er av sykdommer, parasitter og fiskeavføring flyter gjennom nøtene.
Les mer...
 
Maishybriden Bt11xMIR604 har blitt genetisk modifisert for å bli giftig mot to typer insekter; biller som corn rootworm (Coleoptera: Chrysomelidae Diabrotica virgifera virgifera) og møll og sommerfugl (Lepidoptera). i tillegg er den modifisert til å tåle høyere forbruk av giftstoff med glufosinat-ammonium som finnes som virkestoff i plante drepende midler som Liberty.
 
Western corn root worm (Diabrotica virgifera virgifera) er en bille med larver som spiser røttene til maisen. GMO mais eller genetiske modifisert mais med den innsatte gensekvensen Cry3A-gen produserer et delta-endotoksin som er laget for å drepe disse larvene spesifikt. Der den samme typen GMO mais brukes år etter år har det utviklet seg resistente biller som er i stand til å redusere produksjon og avkastning på gårdsbruk med mais som MIR604 med det modifiserte Cry3A fra en bakterie, (Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis).
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 9521 05 71982
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :