Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 23.01.2015
 
De fleste av dem etter stormen Nina. Reglementet er krystallklart på at anleggene skal tåle vind av denne størrelsen. En av rømningene er spesielt grov da fortøyningene ryker og anlegget driver anslagsvis 9 km i samme fjord som vi har Mongstad med landets største utskipningskai for olje. Slik ansvarsløshet er til stor fare for sikkerheten for både oljetankere og andre skip.
Les mer...
Publisert: 22.01.2015
 
Bt11xMIR162xGA21 er modifisert med fem forskjellige sentrale innsatte gener. Disse er tilført for å gi denne genmodifiserte maisplanten nye egenskaper som tilpasser seg til stor industriens krav for masseproduksjon av monokulturer. Denne genmodifiserte maishybriden har Bt11 med Cry1ab-genet satt inn, er skapt for å bli tolerant hovedsakelig mot maisengmott (Ostrinia nubilalis) men også mot corn stem borer (Sesamia nonagroides).
 
 
Les mer...
Publisert: 19.01.2015
 
Det finnes folk i landet som ikke skyr midler for å fremprovosere ulovlig ulvejakt. Hvis noen vet noe, må de ringe oss i Miljøvernforbundet eller Økokrim. Hvis ikke den ulovlige ulvejakten stopper, vil Norges Miljøvernforbund kreve full stans i all ulvejakt her i landet.
Les mer...
Publisert: 13.01.2015
 
Disse genmodifiserte mais GA21 plantene har satt inn en modifisert versjon av epsps genet (mepsps). Dette genet kan gi denne mais den egenskapen av å være tolerant mot herbicide glyfosat. GA21 ble utviklet gjennom å bombardere inntakt regenererbar mais (Zea mays) celler med DNA belagte mikroprosjektiler. En populasjon med transformerte celler ble identifisert eller selektert. En fruktbar transgenplante ble regenerert derfra. Denne transgene egenskapen for herbicid resistens ble overført ved en fullstendig livssyklus til dens avkom. Syngenta markedsfører denne maisen som Touchdown Ready Maize - Maize GA21. Denne genetisk modifiserte maisplanten er resistent mot glyfosat herbicider.
Les mer...
Publisert: 12.01.2015
 
Fiskeridirektoratet fraråder med veldig god grunn folk å spise oppdrettsfisken som har rømt i Osterfjorden og Hardangerfjorden i Hordaland. Fisken på anleggene Angelskår i Osterfjorden og Høysteinen i Hardangerfjorden har blitt foret i løpet av de siste 2 ukene med Slice som inneholder kitinhemmere som danner kreftfremkallende stoffer i magesekken.  
Les mer...
Publisert: 02.01.2015
 
GMO Mais (Zea mays) MON 89034 x MON 88017 har tilsammen fire sentrale innsatte sekvenser som tilsammen danner flere giftstoffer for å kunne være giftig mot larver som spiser mais. MON 89034 er produsert for å danne mais som er resistent mot maisengmott (Ostrinia nublilalis), corn earworm, bollworm (Helicoverpa zea) og fall armyworm (Spodoptera frugiperda) og stort jordfly (Agrotis ipsilon) samt andre typer møll. MON 88017 er produsert for å danne mais som er resistent mot larvene til corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera). Mais MON 89034 x MON 88017 skal ha alle disse egenskapene dvs. resistens mot disse typene møll og de corn root worm larvene. 
Les mer...
Publisert: 29.12.2014
 
De aller fleste bilene i rushtrafikken har kun en passasjer. Samtidig er det slik at bilen gjerne veier 20 ganger mer enn passasjeren. Å få flere til å reise i samme bil kan dermed redusere drivstoff forbruket og faktisk fjerne køene i rushtrafikken. Som et eksempel er det i Bergen omtrent 500 tusen ledige bilseter i Rushtrafikken. Det er mer enn det samlede innbyggertallet i både Bergen og alle nabokommunene tilsammen. Med dagens mobiltelefonteknologi kan man lett finne ledige biler og folk som trenger skyss. 
Les mer...
Publisert: 29.12.2014
 
Grunnlovens paragraf 110 c har vært grunnfjellet i naturforvaltningen. Nå er dette en del av paragraf 112 Der står det at «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.». I FN-kommisjonen for miljø- og utvikling forplikter Norge seg til å bevare og bruke naturressurser til beste for fremtidige generasjoner.   


Les mer...
Publisert: 23.12.2014

De var nesten utryddet, men de store rovdyrbestandene er gledelig nok økende i det nå overbefolkede Europa. De samlede resultatene viser at rovdyrbestandene er på vei tilbake over store deler av Europa, fra de historisk lave nivåene som ble registrert tidlig og på midten av 1900-tallet. Med unntak av jerven, som bare finnes i de mest villmarkspregete deler av de nordiskelandene, opptrer artene nå i tett befolkede områder og i landskap som er kraftig endret, oppstykket og utnyttet av mennesker. Deres leveområder har blitt oppstykket men rovdyrene ser ut til å ha tilpasset seg dette.
Les mer...
Publisert: 23.12.2014
 
Fylkesmannens kontroll av skipsverftene i Hordaland har vist en rekke regelbrudd. Blant disse verftene er Fitjar Mekaniske Verksted som Miljøvernforbundet politianmeldte i høst grunnet storstilt spredning av sandblåst skipsmaling. Bildet til siden viser hvordan store deler av havoverflaten var da Miljøvernforbundet anmeldte verftet for miljøkriminalitet.  
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 9521 05 71982
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :