Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 20.11.2014
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at all oppdrettsfisk på Wilsgård Fiskeoppdrett AS sin lokalitet 11353 Finnstein i Lenvik kommune i Troms nedslaktes ved påvisning av smitte av infeksiøs lakseanemi (ILA). Dette for å hindre smittespredning. Lokaliteten har tillatelse til å ha inntil 2700 tonn laks/ørret. Dette innebærer at det er minimum flere hundre tusen fisk innestengt i disse nettingburene som etter all sannsynlighet sprer ILA smitte fra Senja med påfølgende smittespredning til villfisk og andre anlegg.
Les mer...
Publisert: 20.11.2014
 
Samtidig som det er politisk vedtatt av miljø og plassmangel at trafikkveksten i byene skal tas med kollektivtrafikk og sykkel så investeres det ellevilt i nye veier. Bompengefinansiering har gjort det mulig å akselerere bilveiutbyggingen. Både i by og land investeres det storstilt i utbygging av nye veier til tross for at eksisterende veinett er i svært dårlig forfatning.
Les mer...
Publisert: 20.11.2014
 
Mais (Zea mays) T25 har blitt genetisk modifisert for å kunne tåle høyt forbruk av ugressmiddel med virkestoffet glufosinat-ammonium som Liberty og Basta. Ammonium er giftig for planter og glufosinat hindrer detoksifikasjon av ammonium. Planter (og dyr) som får disse plantevernmidlene på seg blir forgiftet. Forgiftning med glufosinat-ammonium fører til døden for de fleste planter. Mais T25 som er genetisk modifisert til å kunne tåle produsentens egne ugressmiddeler. Mais T25 ble godkjent av EU kommisjonen for å være på det europeiske markedet i 1998.
Les mer...
Publisert: 18.11.2014
 
Vindindustrianlegget er unødvendig, miljøskadelig og vil omgjøre et mye brukt friluftsområde til noe som med varsellys og støy fra turbinene til et utendørs diskotek imotsetning til hva den villedende meldingen fra Troms Kraft AS og Statskog framstiller. Drenering av myr vil medføre mer klimagasser og dermed kunne øke globaloppvarming imotsetning til hva tiltaker påstår. De 1,4 kvadratkilometerene med myr i det omsøkte området binder anslagsvis 112 millioner kg karbon. Prosjektet er derfor lite egnet som klimatiltak – snarere tvert imot. Hvis dette vindindustrianlegget blir bygget vil det øke mengden av drivhusgasser i atmosfæren og dermed forsterke global oppvarming!
Les mer...
Publisert: 18.11.2014
 
Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere at det åpnes for skadefelling av en ulv i Øvre-Pasvik i Sør-Varanger. Ulven er en sårbar og truet dyreart som må kunne få muligheten til å vandre sørover til sine artsfrender. Norge har et stort nasjonalt og internasjonalt ansvar for å ta vare på ulven og må ha en høyere terskel ved skade på tamrein. Innvaderende ulv er svært viktig for å bidra til styrke det genetiske mangfoldet i den Skandinaviske ulvebestanden.
Les mer...
Publisert: 11.11.2014
 
Oljeraps (Brassica napus oleifera) har en innsatt sekvens som heter pat fra bakterien Streptomyces viridochromogenes. Det syntetiske pat-genet er introdusert i T45 for å danne toleranse mot høyere nivåer av ugressmiddelet glufosinat-ammonium. Det modifiserte pat-genet i oljeraps T45 føre til dannelse av enzymet PAT (fosfinotricin-acetyltransferase) for å bryte ned glufosinat-ammonium. Glufosinat er det aktive stoffet i ugressmiddel som Liberty. Produsentene av T45 glufosinat-ammonium toleranse markedsfører det som LibertyLink trekk. Det er de samme produsentene som produserer oljerapsen LibertyLink med PAT protein og ugressmiddelet Liberty med glufosinat ammonium som aktivt virkestoff. 
Les mer...
Publisert: 04.11.2014
 
Miljøvernforbundet forventer at regjeringen tar faglige råd fra blant annet Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet til følge og dermed avslår søknaden til Nordic Mining om å forurense Førdefjorden med gruvedriftavfall. Det er flere truede arter som vil få ødelagt sitt leveområde om det tillates dumping av gruveavfall her. Arter som ål, blålange og pigghå. 
Les mer...
Publisert: 31.10.2014
 
Miljøvernforbundet politianmeldte 23. oktober Firda Sjøfarmer AS for utslipp av mange tusen oppdrettslaks fra minst en merd på anlegget Trellevika,- lokasjonsnr 10090 i Askvoll kommune. Selskapet er eid i sin helhet av Ola Braanaas. Av Firda Sjøfarmer AS sine  10 anlegg er dette det andre som det rømmer tusenvis av laks fra i år. Det er tragikomisk at selskapet opplyser at det kun var 3741 fisk som har rømt da de umulig kan vite hvor mange fisk de har hatt i anlegget. På et anlegg med konsesjon for 2340 tonn biomasse kan de umulig vite hvor mange fisk som har vært i merden og dermed heller ikke hvor mange som har rømt. En slik konsesjon tilsier at det kan være over en halv million fisk i anlegget. Vi vet at i gjennomsnitt dør omtrent hver 5. fisk før slaktevekt. Deler av den minste fisken klarer også å rømme like etter utsett gjennom nøtene. Det er et faktum at fiskeoppdrettere underrapporterer og unlater å innrapportere rømninger av oppdrettsfisk for å unngå bøter og annen straffeforfølgelse.  
Les mer...
Publisert: 30.10.2014
 
Nylig har Sørvestlandet opplevd den største flommen siden målinger av vannføring ble en realitet. Flere steder har vi hatt større vannføring enn hva som har skjedd mer enn 100 år tilbake i tid. Dette skjer kort tid etter at regjeringen har lagt fram et statsbudsjett med store utgiftsøkninger og skattelettelser samtidig. Men områder som kan begrense klimagassutslipp drar ikke nytte av denne storstilte pengebruken. Norge er ikke i nærheten av å oppfylle våre klimautslippsforpliktelser innen 2020.
Les mer...
Publisert: 30.10.2014
 
Regjeringen vil tillate de genmodifiserte maistypene NK603 fra Monsanto og T25 fra Bayer CropScience. Dette er mais som er genmodifisert for å kunne tåle ekstremt store mengder med sprøytemidlene glyfosat og glufosinat. Glufosinat-ammonium er forbudt i Norge og skal fases ut i EU innen 2017 på grunn av høy giftighet! Regjeringen er altså så uansvarlig at den vil tillate salg av matvarer som er sprøytet med midler som ville vært ulovlig i Norge. 
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 9521 05 71982
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :