Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 07.07.2015
 
Disse 120 meter høye industrianleggene vil ødelegge utsikten ved å være synlig på 50 kilometers avstand. Vi setter derfor stor pris på at et enstemmig formannskap har stemt nei til vindindustrianlegget i dette mye brukte naturområdet som er viktig for hubro og området er også utenfor den også demokratisk vedtatte fylkesplanen for vindkraft. I nattemørket med regn og tåke vil turbinbladene ufravikelig drepe truede fuglearter som Hubro som vi ikke har råd til å miste flere i form av ødelagte leveområder og ihjelslåtte fugler. All erfaring fra våre naboland viser at ingen andre kraftverk legges ned når vindindustri utbygges. 


 
Les mer...
Publisert: 07.07.2015
 
Miljødirektoratet har publisert en undersøkelse av spredningen fra nervegiftene azametiphos og cypermethrin som er blant avlusingsmidlene som dessverre tillates brukt i norsk fiskeoppdrett. Til tross for at nervegiftene ikke er blant de verste avlusingsmidlene så bidrar de sammen med andre avlusingsmidler, enorme utslipp av kobber fra impregnering samt næringssaltutslipp til å utrydde naturlig liv i norske fjorder. 
Les mer...
Publisert: 01.07.2015
 
Fylkesmannen har kommet med en sterk fraråding om å gjøre om lokaliteten Floteneset i Vadheim fra oppdrett av torsk til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure. Aller Aqua Norway AS og Nordfjord Forsøksstasjon AS har søkt om tillatelse til å gjøre om oppdrettslokaliteten Floteneset i Høyanger kommune, fra oppdrett av torsk, til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Det ble også søkt om å flytte anlegget 350 meter lengre inn i Vadheimsfjorden.
 
 
 
Les mer...
Publisert: 23.06.2015
 
Miljøvernforbundet har i høringsuttalelser gitt vår fulle støtte til opprettelsen av verneplan for områdene Tangvolla i Klæbu og Selbu kommuner samt Homla i Malvik kommune. Naturreservatetene blir i så måte gode tiltak siden det innbefatter viktige rødlistede arter. I en verden som har store menneskeskapte arealinngrep og global oppvarming så er slike tiltak svært viktige. 
Les mer...
Publisert: 22.06.2015
 
I Vest-Agder er det lagt fram forslag om å opprette naturreservatene Kile, Kyrkjevatna, Hægbostad og Geislafoss. 
Les mer...
Publisert: 16.06.2015
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) har krevd avslag på søknaden om endret utslippsløyve. Miljøvernforbundet påklaget utslippstillatelsen da den ble gitt. Selv om det her legges til grunn å holde seg innenfor gjeldende årsverdier så vil oppmykningen av utslippsgrenser på kortere tidshorisont gjøre det vesentlig lettere for firmaet å slippe ut mer kjemikalier på årsbasis. Miljøvernforbundet vil også påpeke at omsøkte utslippsmengde på aldehyd fra total årsmengde på 3000 kg til en grense på 1 gram per sekund innebærer at det vil bli lov å slippe ut mer enn 10 ganger så mye på årsbasis. Aldehyder omfatter blant annet formaldehyd/formalin som er bakteriedrepende, allergifremkallede og sist men ikke minst kreftfremkallende.  
Les mer...
Publisert: 16.06.2015
 
Den genmodifiserte maisen 59122 har fått innsatt gensekvensene Cry34Ab1 og Cry35Ab1 som begge stammer fra bakterium (Bacillus thuringiensis strain PS149B1). Disse genene gir maiskoden egenskapen til å kunne produsere delta-endotoksiner. Disse genmodifiserte sekvensene stammer fra Bt-bakterium (Bacillus thuringiensis). Disse endotoksinene er satt inn i maisen 59122 for å gi denne maisen resistens mot enkelte typer insekter. Mais 59122 har resistens mot biller (Coleoptera) som har larver som spiser røttene eller andre plantedeler. Målinsekter for denne genmodifikasjonen er Western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera), Northern corn rootworm  (D. barberi), Mexican corn rootworm (D. virgifera zeae) og Southern corn rootworm (D. undecimpunctata howardi). Resistensutvikling mot Cry34Ab1 og Cry35Ab1 kan oppstå for western corn rootworm.
Les mer...
Publisert: 04.06.2015
 
Fylkesmannen i Rogaland har nå pålagt Statens Vegvesen å samle opp plastikkforurensning etter at de ikke har overholdt krav med hensyn på utslippstillatelser. Miljøvernforbundet har meldt fra om den grove forurensningen og er glad for at fylkesmannen nå setter krav som forhindrer videre utslipp. Bildet til høyre viser plastikkforurensning fra ifjor.
Les mer...
Publisert: 04.06.2015
 
I høringsuttalelser har Miljøvernforbundet bedt om avslag på disse søknadene om unødvendige vindindustrianlegg. Statkraft har nå valgt å avstå fra å bygge ut pga dårlig økonomi. Noe som også NMF har påpekt. Til tross for store subsidier så er de alikevel ikke lønnsomme. 
Les mer...
Publisert: 04.06.2015
 
Den genmodifiserte soyaplanten, soya (Glycine max) MON 87705 X MON 89788, har tilsammen seks sentrale innsatte sekvenser. Det er ett gen fra en bakterium (Agrobacterium sp. strain CP4) satt inn i MON 87705 for å danne toleranse mot glyfosat. I dette tilfellet ble en genetisk modifikasjon for glyfosat toleranse også brukt som selekterbar markør. Plantene som overlevde den første behandlingen med glyfosat hadde trolig også fått innsatt genkoder for å undertrykke enzymene som prosesserer linolsyre og palmitinsyre. Det er innsatt fire delsekvenser for å danne en såkalt undertrykkelseskassett. Denne kassetten er satt sammen av flere sammensatte sekvenser for å kunne fungere. Alle disse innebærer en risiko av genetisk art. Funksjonen til kassetten er å kunne produsere delsekvenser som vil binde seg til gen-FAD2-1A og gen-FATB1-A og hindre at de blir produktiv i denne GMO soyaen.
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 9521 05 71982
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :