Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 05.03.2015
 
Den genmodifiserte maisplanten MON 810 har en innsatt sekvens som gir plantene toleranse mot enkelte arter i orden Lepidoptera. MON 810 har fått innsatt Cry1Ab-genet. Dette genet stammer fra en bakterie (Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki). Dette Cry1Ab-genet er satt inn i den genmodifiserte maisen MON 810 for å kunne produsere et delta endotoksin. Det genmodifiserte maisplanten MON 810 produserer et delta endotoksin som er høyst giftig mot European corn borer larver fra møll arten Ostrinia nubilalis. Dette Cry1Ab toksinet skader midttarmen til disse insektene når de spiser denne genmodifiserte maisen MON 810. Til vanlig har denne møllen overlevd på burot (Artemisia vulgaris). Der mais har blitt introdusert er det oppstått opportunistisk maisengmott larver som spiser denne maisen. Disse kan påføre mye skade på mais der de kan oppstå med epidemisk vekst i antallet.
Les mer...
Publisert: 04.03.2015
 
Miljøvernforbundet har fått gjennomslag i Olje- og energidepartementet (OED) på å forhindre konsesjon til Falesrassa vindindustrianlegg. Etter at NVE på særdeles tynt grunnlag innvilget konsesjon 11. januar 2013 omgjorde OED vedtaket etter klager fra blant annet Miljøvernforbundet. Miljøvernforbundet var tilstede da OED var på befaring 2. september 2014.
Les mer...
Publisert: 03.03.2015
 
Permanent utvinning av petroleum medfører tilhørende kjemikalieutslipp til havet, temperaturøkende og havforsurende utslipp til luft. Det er uforenlig med målsetninger for å begrense havforsuring og klimagassutslipp å tillate ytterligere utvinning av fossil olje og gass. Følgelig er Miljøvernforbundet mot å gi nye tillatelser til boreaktiviteter. Havets kjemi er i rask endring pga havforsuringen som er forårsaket av vesentlig økning over lang tid av karbondioksid i atmosfæren. Dette er i hovedsak forårsaket av brenning av kull og petroleumsprodukter som gass og olje.
 
Les mer...
Publisert: 03.03.2015
 
Høringen gjelder utmark som her er definert som land og innsjøområder som ikke er utbygd. Vår advarsel mot å gi kommunene for stor makt er en følge av at vår erfaring er at ivaretakelse av natur på vegne av fellesskapet, alle som bor både innenfor og utenfor kommunegrensene pleier å komme til kort ovenfor lokale utbyggere som ofte har nær kontakt med kommuneadministrasjonen. 
Les mer...
Publisert: 03.03.2015
 
Den gen modifiserte maisplanten MIR604 x GA21 har innsatt mCry3A-genet og epsps-genet. Genet mcry3Aa2 stammer fra en bakterie (Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis) og er i den genmodifiserte forelderlinjen MIR604. Genet mepsps er også fra en bakterie (Agrobacterium tumefaciens) og er i den genmodifiserte forelderlinjen GA21. Tilsammen gir disse to forelderlinjene denne genmodifiserte maisplanten MIR604 x GA21 som har resistens mot western corn rootworm (Diabrotica virgifera) og northern corn rootworm (Diabrotica barberi) samt toleranse mot biocidet glyfosat.
 
Les mer...
Publisert: 26.02.2015
 
I fiskeoppdrettsnæringen har vi dessverre hatt nærmest lovløse tilstander over mange år. Våre fornybare fiskeriressurser er sterkt truet langs norskekysten av denne næringen som har kontroll over de som har som oppgave å kontrollere dem. Store kobberutslipp og svært giftige avlusingsmidler vil over tid gjøre norske fjorder til en biologisk ørken. For Miljøvernforbundet er det eneste akseptable at disse utslippene må opphøre. Løsningen på dette er igjen omlegging til tette anlegg. Hos våre myndigheter representert ved fiskeridirektoratet bryr man seg dessverre ikke mer enn å legge forsiktige begrensninger på kjemikalieutslippene. 
Les mer...
Publisert: 19.02.2015
 
Den genmodifiserte maisplanten 1507x59122xMON810xNK603 har innsatte sekvenser som kan gi planten resistens mot enkelte arter i orden Lepidoptera, Corn Rootworm, og toleranse i plantevernmidler med glyfosat  og glufosinat. Denne maisplanten har flere egenskaper fra flere ”hendelser”. Det er innsatt flere gener og genmodifikasjoner som er hendelser eller "events" fra foreldre linjene som vil gi toleranse på forskjellige måter mot flere sprøytemidler. Det er også satt inn flere forskjellige insekticider fra to forskjellige foreldrelinjer som vil gi resistens mot forskjellige arter insekter. Disse hendelsene danner toleranse i denne genmodifiserte maisen mot høyere konsentrasjoner med de herbicidene glyfosat og glufosinat-ammonium. Disse genmodifiserings hendelsene skaper også resistens mot en bred gruppe insekter der det er innsatt flere typer Cry-gener som koder for forskjellige endotoksiner som er giftig mot sommerfugl, møll og biller.

Les mer...
Publisert: 13.02.2015
 
Miljødirektoratet har avvist Miljøvernforbundets klage på fylkesmannens tillatelse etter forurensningsloven til Kobbevik og Furuholmens Oppdrett AS til økt produksjon av oppdrettsfisk. De har nå sørget for endelig innvilgelse av å øke biomassen med 2360 tonn. Her har de altså tillatt forurensere å slippe ut mer en 7 ganger mer næringssaltutslipp / avføring enn det hele kommunens befolkning forårsaker. Dette skjer i samme fylke like etter at det har vært en rekke rapporterte rømninger av syk, mishandlet oppdrettsfisk. På samme tid som vi har rekordhøye utslipp av svært giftige kjemikalier som utrydder skalldyrene. 
Les mer...
Publisert: 12.02.2015
 
Nellik (Dianthus caryophyllus) FLO-40685-1 har to sentrale innsatte sekvenser som gjør at disse genmodifiserte plantene produserer blått pigment, og en innsatt sekvens som kan gi denne nelliken resistens mot sulfonylurea-herbiciden klorsulfuron. Nellik FLO-40685-1 har de innsatte genene dfr  (kilde petunia-planten) og f3´5´h (kilde viola-planten) som koder for  to forskjellige nøkkel enzymer i anthocyanin biosyntese. Disse fremmer konvertering av pigmentene videre til delphinidin som er den blå fargen i kronbladene. Blomstene kan inneholde 1.8mg delphinidin per gram fersk vekt.
 
Les mer...
Publisert: 09.02.2015
 
Oppdretterne fortsetter å servere løgner om rømningene
Nå påstås det at ingen av 200 000 fisk har rømt til tross for at det var hull i nøtene. Videre nekter oppdretter for at fisken som rømte var svært syk. På toppen av det hele nekter Fiskeridirektoratet å ta innover seg at de fleste oppdrettsfisk som har rømt ikke er innrapportert. Dette til tross for at dette er ettertrykkelig dokumentert gjennom forskning. Mange har fisket oppdrettsfisk i fleng i vassdrag mens alle oppdretterne i området nekter for at noe som helst har rømt. 


 
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 9521 05 71982
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :