Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 27.11.2014
 
Bruk av frø som vil øke avkastningen fra avlinger må også ta mer vann ut av jorden. Der vann allerede er en begrensende faktor med hensyn på økt avkastning fra bomull, blir dyrere frø og avlinger veien mot voksende og dyrere gjeld. Klimaendringer bidrar også stor til disse problemene, mer uforutsigbare vannforsyninger grunnet mer tørke og mer flom enn det som har vært vanlig kaster de fattige bøndene ut i store økonomiske problemer som også har medført en rekke selvmord. 
Les mer...
Publisert: 26.11.2014
 
Den sittende regjering har fått mye kritikk av oss i Miljøvernforbundet med hensyn på fiskeoppdrett, landbrukspolitikk, samferdsel, tilrettelegging for mer snøscooterkjøring, regelverk for offentlige anskaffelser med mer. Men idag er det god grunn til å berømme regjeringen for å ta fatt på dyreplageriet på Finnmarksvidda. Dette dyreplageriet har pågått i åresvis uten at politikerne tidligere har tatt tak i det. Målet til landbruksministeren er å få reintallet ned til det som myndighetene har vedtatt med følgende begrunnelse som vi i Miljøvernforbundet støtter fullt og helt
 
Les mer...
Publisert: 26.11.2014
 
17. november klaget Miljøvernforbundet inn fylkesmannen i Finnmark sitt vedtak om felling av ulv i området ved Pasvikdalen. Heller ikke Miljødirektoratet vil la ulv få vandre inn fra Russland for å gi en norsk ulvestamme som er preget av innavl nødvendig nytt genetisk mangfold. Få dager etter vedtaket som ble begrunnet av hensyn til reindriftnæringen kommer regjeringen med pålegg om å redusere antall rein på Finnmarksvidda grunnet sult. Den samme underernæringen har gjort rein til et lett bytte for rovdyr. De få rein som er tatt av rovdyr har nok i all hovedsak vært helsemessig svake dyr.   
Les mer...
Publisert: 25.11.2014
 
Mais (Zea mays) NK603 har blitt genetisk modifisert gjennom partikkel akselerasjon transformasjon metode. Dette er en genetisk modifisert mais linje, det samme er de hybridene som er laget gjennom krysninger med den. Hybrider med NK603 stammer derfor også fra denne genetisk modifiserte linjen. Modifikasjonen er laget for å gi hele planten en økt toleranse mot glyfosfat som er i produsentens egne ugressmidler. NK603 har innsatt cp4-epsps-genet i to forskjellige kassetter fra en vektor plasmid (PV-ZMGT32) som tilsammen med de andre gen eller gen deler i plasmidet gir mais NK603 høyere motstand mot plantevernmiddeler med det aktive stoffet glyfosat. 
Les mer...
Publisert: 24.11.2014
 
Miljøvernforbundet har i åresvis sett at det går ikke ann å drive fiskeoppdrett overalt langs norskekysten med åpne nettinger hvor alt som er av parasitter, sykdom og avfall driver gjennom nettingburene. Nå har forskere i Uni Research kommet et stykke på vei ved å foreslå at fisken skal være i tette anlegg fram til 1 kg istedenfor for et par hundre gram. Konseptet med lukkede anlegg for oppdrettslaks fram til et kg er minst 4 år gammel. Det er selvsagt noe mindre ille enn dagens situasjon, men hvis veksten i fiskeoppdrett spiser opp denne begrensede forbedringen så er vi igjen like kort med hensyn på manglende bærekraftighet.
Les mer...
Publisert: 24.11.2014
 
Mer ustabilt vær, -oftere ekstremvær er en konsekvens av klimaendringene. Vi har fått flere oversvømmelser i senere år etter det som tidligere var uvanlig store regnskyll i Norge. Paradoksalt nok kan det store snøfallet i USA være forårsaket av klimaendringene som følge av at temperaturforskjellene minker mellom lave og høye breddegrader. Det medfører i følge noen forskere at jetstrømmene blir mer ustabile. Det store snøfallet i USA nylig er en følge av jetstrømmens retning over Nord-Amerika. Norske myndigheter må forberede seg på at samfunnet må håndtere mye større nedbørsmengder enn idag.
Les mer...
Publisert: 24.11.2014
 
Selskapet Nordic Mining som søker om å utvinne rutil fra Engebøfjellet og dumpe resten av fjellet i Førdefjorden har ingen kompetanse på gruvedrift. Selskapet er slik å anse som et spekulasjonsselskap. Alikevel er de frekke nok til å påstå at forskere og myndigheter som fraråder dumping av giftig gruveavfall i Førdefjorden ikke forstår hva det dreier seg om. Sammen med Indonesia, Tyrkia, Papua New Guinea og Filippinene er Norge et av de 4 siste landene i verden som ikke har sluttet med å dumpe avfall fra gruvedrift rett i sjøen. Det er sterk internasjonal rørsle mot sjødeponi av gruvavgang, Det arbeides også internasjonalt i FNs miljøorganisasjon UNEP for å verne maritimt miljø mot gruveavfall. Til tross for dette vurderer den norske regjeringen på alvor å innvilge konsesjon.
  


Les mer...
Publisert: 24.11.2014
 
Norges miljøvernforbund (NMF) krevde ifjor at tankanlegget på Moltustranda som påviselig ikke er eller var i brukbar stand i henhold til norsk regelverk måtte behandles som det det er; forurenset avfall. Anlegget har ikke lagringstillatelse eller utslippstillatelse nå da det er nedlagt. De fire tankene ble oppført i perioden mellom år 1947 og 1950. De siste 20 årene er tankene ikke vedlikeholdt. Gjennomgående 3 og 4 millimeter tykke. Tankene er 1,53 millimeter på det minste og 8 millimeter er krav etter Norsk Standard sitt regelverk. Anlegget er derfor å regne som forurenset avfall. For nedgravde tanker med oppbevaring av oljeprodukter med flammepunkt over 23 °C og som omfattes av Forurensningsforskriften Kap. 1, skal nedgravde tanker som permanent tas ut av bruk fjernes fra grunnen. 
Les mer...
Publisert: 20.11.2014
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at all oppdrettsfisk på Wilsgård Fiskeoppdrett AS sin lokalitet 11353 Finnstein i Lenvik kommune i Troms nedslaktes ved påvisning av smitte av infeksiøs lakseanemi (ILA). Dette for å hindre smittespredning. Lokaliteten har tillatelse til å ha inntil 2700 tonn laks/ørret. Dette innebærer at det er minimum flere hundre tusen fisk innestengt i disse nettingburene som etter all sannsynlighet sprer ILA smitte fra Senja med påfølgende smittespredning til villfisk og andre anlegg.
Les mer...
Publisert: 20.11.2014
 
Samtidig som det er politisk vedtatt av miljø og plassmangel at trafikkveksten i byene skal tas med kollektivtrafikk og sykkel så investeres det ellevilt i nye veier. Bompengefinansiering har gjort det mulig å akselerere bilveiutbyggingen. Både i by og land investeres det storstilt i utbygging av nye veier til tross for at eksisterende veinett er i svært dårlig forfatning.
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 9521 05 71982
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :