Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 30.10.2014
 
Nylig har Sørvestlandet opplevd den største flommen siden målinger av vannføring ble en realitet. Flere steder har vi hatt større vannføring enn hva som har skjedd mer enn 100 år tilbake i tid. Dette skjer kort tid etter at regjeringen har lagt fram et statsbudsjett med store utgiftsøkninger og skattelettelser samtidig. Men områder som kan begrense klimagassutslipp drar ikke nytte av denne storstilte pengebruken. Norge er ikke i nærheten av å oppfylle våre klimautslippsforpliktelser innen 2020.
Les mer...
Publisert: 30.10.2014
 
Regjeringen vil tillate de genmodifiserte maistypene NK603 fra Monsanto og T25 fra Bayer CropScience. Dette er mais som er genmodifisert for å kunne tåle ekstremt store mengder med sprøytemidlene glyfosat og glufosinat. Glufosinat-ammonium er forbudt i Norge og skal fases ut i EU innen 2017 på grunn av høy giftighet! Regjeringen er altså så uansvarlig at den vil tillate salg av matvarer som er sprøytet med midler som ville vært ulovlig i Norge. 
Les mer...
Publisert: 30.10.2014
 
 
Soya (Glycine max) MON 89788 har en sentral innsatt gensekvens cp4 epsps som er laget for å gi planten økt toleranse mot plantevernmiddelet med glyfosat. Soya MON 89788 er utviklet for å tillate forhøyet bruk av glyfosat. Dette er den aktive ingrediensen i Roundup som skal brukes på "Roundup Ready2YieldTM Soybeans". Denne genetisk modifiserte soyatypen har fått innsatt glyfosat toleranse fra enzyme 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (CP4-EPSPS) isolert fra en bakterie (Agrobacterium sp. strain CP4) som kan gi høyere toleranse mot glyfosat. Det er brukt flere fremmede gendeler i linje MON 89788 for å øke eller forsterke produksjonen av epsps enzymet og derved glyfosattoleranse.
 
Les mer...
Publisert: 29.10.2014
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) har merket seg rovdyrnemdas leders uttalelse om at det er nødvendig med ekstraordinære uttak av jerv i Finnmark i vinter for å forsøke å få kontroll på jervebestanden i fylket. Ja, NMF er kjent med at jervebestanden er høyere i fylket enn de bestandsmål Stortinget har satt. Det har sin naturlige årsak i at jerven har god mattilgang på Finnmarksvidda. Dessverre er det slik at det er alt for mange rein på Finnmarksvidda. 
Les mer...
Publisert: 28.10.2014
 
Miljøvernforbundet (NMF) krever at statens tilskudd til næringen videreføres. NMF kan ikke akseptere at Regjeringen kutter hele stønaden til den norske selfangsten. Statens stønad til selfangstnæringen er nødvendig for at selfangsten skal bestå. Hvis den norske selfangsten stopper opp vil selbestandene kunne vokse ut av kontroll med de konsekvenser dette vil få for fiskebestandene i de havområdene det gjelder. I tillegg må man kunne forvente en selinvasjon langs kysten i fremtiden med de konsekvensene dette vil medføre for bl.a fiskeriene.
”Foto:Havforskningsinstituttet”
Les mer...
Publisert: 27.10.2014
 
Med enorme mengder lakselus fra de mange oppdrettsanleggene fra elveutløpet og ut til havet var Vossolaksen iferd med å dø ut. Den store laksen ble reddet ved å bruke genene fra den stedegne fisken til avl og siden transportere de i beholdere ut i havet. Å kalle slik laks for vill er i beste fall misbruk av det norske språk. En fisk som fores opp på pellets og siden slepes ut i beholdere til havet er frisluppet tamlaks. Det burde ikke overraske noen at det blir storstilt feilvandring når slikt gjøres. Det er naturlig med en mindre andel feilvandringer, noe som også bidrar positivt med større utvalg av gener. Men når feilvandret fisk blir dominerende i et vassdrag vil den stedegne lokaltilpassede fisken kunne bukke under. Når man da ikke gjør det tilsvarende med nabovassdragene så går det istedet nedenom med disse bestandene. Her har man prøvd å begrense et problem ved å lage et nytt.  
Les mer...
Publisert: 27.10.2014
 
Fisken som er på 4-5 kg rømte kort tid etter avlusing. Miljøvernforbundet kjenner i skrivende stund ikke til hvilke midler som har blitt brukt. Men det brukes blant annet nervegifter og flubenzuroner som danner det kreftfremkallende stoffet parakloranilin. Miljøvernforbundet vil derfor advare folk mot å spise denne kjemikaliebehandlede fisken. Miljøvernforbundet vil påpeke at Firda Sjøfarmer som eies av Olav Braanås hittil i år har hatt 2 store rømninger. Det er sjokkerende at dette selskapet har fått innvilget en ny konsesjon ganske nylig.
Les mer...
Publisert: 20.10.2014
 
Alle regjeringene vi har hatt i nyere tid har hatt som målsetning å overføre mer av godstransporten fra vei til sjø og jernbane. Nå har regjeringen både innført et EU - direktiv som vil forverre konkurranseevnen for skipstransport og samtidig åpnet for lengre vogntog med tyngre last på norske veier. Skipstransport er den mest energieffektive måten å transportere godset pga den lave farten. Tog og da spesielt de elektriske er også vesentlig bedre på alle måter enn mer tungtrafikk på norske veier. Økt tungtrafikk på norske veier vil også medføre økt slitasje på veiene. Tyngre kjøretøy som lastebiler og bussene står for det aller meste av slitasjen på veinettet. 
Les mer...
Publisert: 14.10.2014
 
Sjøørretten er i ferd med å utryddes. For sjøørretten som oppholder seg mye lenger inne i fjordene enn laksen er det umulig å overleve med slike mengder lakselus. Miljøvernforbundet vet at lusepåslaget i oppdrettsanleggene grovt underrapporteres. Dette for å slippe pålegg om nedslaktning. Lusene spiser av fiskens skinn og blod. Flere har sett fisk der både rygg og halefinnene er mer eller mindre oppspist av lus i år. Soppinfeksjoner er også en følge av sårene. 
Les mer...
 
Veidekke er nå i rettslig tvist med Hardangerbrua AS om størrelsen på betalingen for arbeidet de har gjort. Får de gjennomslag for kravet på 150 millioner kr i retten så vil det isåfall være en lite overraskende ekstrakostnad. Miljøvernforbundet dokumenterte over flere år at kostnadsestimatene var urealistisk lave og anslagene for trafikk over broen urealistisk høye. Vi kan ende opp med en situasjon hvor broen ikke blir nedbetalt til tross for at bompengene er høyere enn prisene var for fergen.  
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 9521 05 71982
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :