Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 08.07.2014
 
Miljøvernforbundet sendte inn kravbrev til Mattilsynet etter at det ble rapportert om ILA infisering i oppdrettsanlegget Langøyhovden i Øksnes kommune. Cermaq som eier anlegget har nå selv valgt å destruere fisken i den ene av 6 mærer. Tilsammen 87 000 fisk. Miljøvernforbundet mener at dette er et lite men riktig skritt i riktig retning. Men det er ikke tilstrekkelig. All fisk i anlegget må destrueres med tvang og omkringliggende anlegg testes for smitte. Driftsformen som nå enda en gang viser seg å ikke holde mål med tanke på fiskens velferd består av en stor not hvor alt som er av sykdommer, avføring , medikamenter inklusive nervegift driver gjennom noten. Det burde ikke overraske noen at det til tross for bruk av giftige medikamenter vil spre seg sykdom i en merd med flere hundre tusen fisk ! Det er også slik at sykdom sprer seg lettere i havet enn i luften.
 
Les mer...
Publisert: 07.07.2014
 
Allerede i 2006 anmodet Miljøvernforbundet om at Bergen Havn skulle få elektrisitet for landforsyning. 8 år etterpå er det klart for første steg i elektrifisering av havnen. Landstrømsforsyning ved bruk av det store overskuddet av klimavennlig elektrisitetsproduksjon i Norge vil medføre både reduksjoner i klimagassutslipp og en forbedring av luftkvaliteten i Bergen. Når skip ligger til kai så genererer de strøm med dieselaggregat. Slike små dieselaggregat er lite effektive. Det er idag ingen tekniske problemer med å legge til rette for landstrømsforsyning av skipene.
Les mer...
Publisert: 07.07.2014
 
Miljødirektoratets rovbase for reinårene 2008 - 2012 har vist at antall rein påvist drept av rovvilt har variert fra kun 478 til 580 pr år. Samtidig har reineierne søkt erstatning for 41402 til 61936 rein påstått drept av rovdyr. Det er her tydelig som NMF også har sett under inspeksjon at det er svært stor dødelighet grunnet for stor reinbestand. Reinbestanden på Finnmarksvidda bør halveres. Myndighetene våre har oppsiktsvekkende nok betalt ut erstatning for over i gjennomsnitt over 20 ganger flere rein enn det som påviselig er tatt av rovdyr. I denne 5 års perioden har utbetalingene for erstatning variert fra 10348 til 13757 rein. For Finnmarksviddas del bør denne bestanden omtrent halveres til 100 tusen rein.

Les mer...
Publisert: 03.07.2014
 
Miljøvernforbundet har sendt inn høringsuttalelser på de 3 søknadene om kraftutbygging i Sandelva, Dukebotn og Jarlshaug i Samnanger kommune. Da det fra før er gjort store inngrep i vassdragene i denne regionen må tålegrensen anses å være nådd. Kraftverkene vil være  ytterligere unødige ødeleggelser av landets unike vassdragsnatur.
Les mer...
Publisert: 03.07.2014
 
MON 88701 har innsatte sekvenser som kan gi disse bomull plantene toleranse mot høyere konsentrasjoner av ugressmidlene dicamba og glufosinat-ammonium. Et syntetisk CS-dmo-gen er introdusert i bomull MON 88701 for å kunne tåle høyere nivåer av dicamba. Dette dmo-genet stammer opprinnelig fra bakterien Stenotrophomonas maltophilia. Dmo-genet enkoder for et dicamba mono-oksygenase enym (DMO) som inaktiverer dicamba, et benzosyre herbicid. CS-dmo genet gir bomullen MON 88701 egenskapen av toleranse mot høyere konsentrasjoner av plantevernmidler som inneholder dicamba. 
Les mer...
Publisert: 30.06.2014
 
Glåmberget er blant de veldig mange vindindustrianlegg som Miljøvernforbundet har jobbet for å forhindre. Vi ser nå med glede på at det multinasjonale energiselskapet E.ON nå skrinlegger dette raseringsforslaget på norsk natur som de ville at norske husholdninger skulle subsidiere over nettleien.
 
Selskapets begrunnelse er som følger:
«For at et vindkraftverk skal bygges kreves det både politiske beslutninger og mulighetene for en forretningsmessig lønnsomhet. Faktorer som er avgjørende for en effektiv og lønnsom produksjon er eksempelvis vindforhold, nettilknytning og infrastruktur. Alle våre prosjekter analyseres kontinuerlig og inngående ut i fra disse faktorene. E.ON har gjort en helhetlig vurdering av Glåmberget vindkraftprosjekt, hvor konklusjonen er at vi ikke går videre med prosjektet.»
 
Les mer...
Publisert: 26.06.2014

Poteten (Solanum tuberosum) AV43-6-G7 har sentrale innsatte sekvenser som tilsammen hindrer at det dannes amylose. Potet typen AV43-6-G7 inneholder genetiske sekvenser utledet fra gbss-genet  som prosesserer enzymet GBSS (Granule Bound Starch Synthase). En sekvens består av hele gbss-genet plassert omvendt inn i potet cellens genom. Dette fører til at påvirkningen av det endogene gbss genet (det opprinnelige potet gbss-genet) blir hindret. Dette fører igjen til at cellens produksjon av amylose hindres. Dette fører til meget reduserte mengder av amylose i stivelse til den genmodifiserte potet hybriden SYN AV43-6-G7.
Les mer...
Publisert: 24.06.2014
 
Regjeringen har gått inn for å tillate at fiskeoppdretterne kan øke produksjonen med 5% under forutsetning av at voksne hunnlus per fisk må holdes under 0,1 lus pr fisk i gjennomsnitt. Vi vet allerede idag at det helt åpenbart er omfattende underrapportering av lakselus i anleggene for å hindre nedslaktning. "Selvrapportering" er en lite pålitelig kilde der det er mye penger å tjene på å lyge.
 I fiskeoppdrettsbransjen har de hatt for vane å lyge mye i åresvis. Det underfinansierte Mattilsynet er ute av stand til å avdekke sannheten. Miljøvernforbundet ser derfor grunn til å frykte at produksjonen blir økt mens lusenivået fortsetter på samme nivå helt fram til lusen gjør så stor skade at næringen må legge om til tette anlegg eller legge ned anlegg. 
Les mer...
Publisert: 20.06.2014
 
Kraftverket vil være en ytterligere unødig ødeleggelse av landets vassdragsnatur. Da det fra før er gjort store inngrep i vassdrag i området bør dette forbli uten ytterligere inngrep. Miljøvernforbundet vil også påpeke at Bolaks er frekke på grensen til det kriminelle når de søker å bygge ut et vassdrag som de etter all sannsynlighet IKKE har fallrettigheter til. Dette gjelder gnr 23 og bruks nr 2 og 3. Dette bør i seg selv få som konsekvens at det blir gitt avslag på søknaden som i praksis innebærer å bygge ut noe de neppe eier. Videre har de unnlatt å oppgi at en av grunneierne hele tiden har vært imot. Dette skjules ved å skrive i søknaden “at de er i samtaler med dem”. Noe som er regelrett løgn. Med den miljøvandalismen Bolaks har bedrevet med fiskeoppdrettsvirksomheten sin og en fullstendig mangel på kompetanse om kraftverksdrift må det være selvfølge at det gis avslag.
Les mer...
Publisert: 20.06.2014
@import url(http://www.nmf.no/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);
 
Lakselus fra fiskeoppdrettsanlegg er den største trusselen mot norsk villaks ifølge Miljødirektoratet. Miljøvernforbundet er ikke overrasket over det dårlige lakseinnsiget de siste 2 årene. I 2012 ble en enkelt god årgang brukt som argument for at fiskeoppdrettsnæringen kunne fortsette veksten. Det eneste som kan redde norsk villaks på sikt er å få fiskeoppdrettsnæringen inn i tette anlegg med vanninntak under fotosyntesesjiktet. Dette vil også løse de andre store miljøproblemene med enorme næringssaltutslipp og svært giftige avlusingsmidler. Fram til den tid ser det dessverre ut til å bli nødvendig å måtte stenge en rekke lakseelver for å ha håp om å hindre utryddelse.
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 9521 05 71982
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :