Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 23.07.2015
 
Den genmodifiserte maisplanten (Zea mays) Bt11 x MIR162 x MIR604 x 1507 x 5307 x GA21 har tilsammen elleve sentrale innsatte sekvenser. Den har tre genmodifikasjoner som er gjort for å danne toleranse mot sprøytemidler; ett med en sekvens for epsps-enzymet, to med sekvenser for pat-enzymet. 
Les mer...
Publisert: 17.07.2015
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at flaskepanten økes på aluminiumsbokser og at bryggerinæringen pålegges å finansiere informasjonskampanjer som advarer mot følgene av å hive slikt i naturen. I 2014 samlet Infinitum inn 415 988 355 gjenvinningsbokser og 415 851 277 gjenvinningsflasker. Totalt er det 831 839 632 flasker og bokser. Infinitum har en godkjent innsamlingsgrad på 95%. Med omtrent 416 millioner gjenvinningsbokser blir imidlert de resterende 5% et svært høyt tall. Antall gjenvinningsbokser som ikke samles inn utgjør dermed over 20 millioner bokser på årsbasis. 
Les mer...
Publisert: 09.07.2015
 
Norsk Vind Energi AS har søkt om å bygge anslagsvis 130 meter høye vindindustrianlegg i Egersund. Dyr, ustabil og unødvendig kraft som vanlige folk må finansiere over nettleien. Attpåtil har mange vindindustriselskaper svindlet til seg for mye statsstøtte ved å oppgi for høye anslag på produksjonen som ligger til grunn for investeringsstøtten. Vindindustrianlegg er nå blitt så vanlige at de IKKE tiltrekker turister.  Vindkraftprosjekter gir ingen lokal gevinst viser også en ny studie av NHH professor Øivind Anti Nilsen og Nils G. May (DIW Berlin). Deres studier viser at vindkraftutbygging IKKE gir noen nettovekst i verdiskapingen lokalt.
Les mer...
Publisert: 09.07.2015
 
Forskningen på delvis lukkede og lukkede anlegg skal skje i et nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), med navnet CtrlAQUA.I storsatsingen en SFI representerer, er Nofima vertskap med Uni Research som likeverdig forskningspartner. UiB og NTNTU er også norske partnere. Budsjettet til CtrlAQUA er 199 millioner kroner. Forsker Lars Ebbeson har stor tro på at lukkede anlegg har fremtiden foran seg. 
Les mer...
Publisert: 07.07.2015
 
Disse 120 meter høye industrianleggene vil ødelegge utsikten ved å være synlig på 50 kilometers avstand. Vi setter derfor stor pris på at et enstemmig formannskap har stemt nei til vindindustrianlegget i dette mye brukte naturområdet som er viktig for hubro og området er også utenfor den også demokratisk vedtatte fylkesplanen for vindkraft. I nattemørket med regn og tåke vil turbinbladene ufravikelig drepe truede fuglearter som Hubro som vi ikke har råd til å miste flere i form av ødelagte leveområder og ihjelslåtte fugler. All erfaring fra våre naboland viser at ingen andre kraftverk legges ned når vindindustri utbygges. 


 
Les mer...
Publisert: 07.07.2015
 
Miljødirektoratet har publisert en undersøkelse av spredningen fra nervegiftene azametiphos og cypermethrin som er blant avlusingsmidlene som dessverre tillates brukt i norsk fiskeoppdrett. Til tross for at nervegiftene ikke er blant de verste avlusingsmidlene så bidrar de sammen med andre avlusingsmidler, enorme utslipp av kobber fra impregnering samt næringssaltutslipp til å utrydde naturlig liv i norske fjorder. 
Les mer...
Publisert: 01.07.2015
 
Fylkesmannen har kommet med en sterk fraråding om å gjøre om lokaliteten Floteneset i Vadheim fra oppdrett av torsk til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure. Aller Aqua Norway AS og Nordfjord Forsøksstasjon AS har søkt om tillatelse til å gjøre om oppdrettslokaliteten Floteneset i Høyanger kommune, fra oppdrett av torsk, til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Det ble også søkt om å flytte anlegget 350 meter lengre inn i Vadheimsfjorden.
 
 
 
Les mer...
Publisert: 23.06.2015
 
Miljøvernforbundet har i høringsuttalelser gitt vår fulle støtte til opprettelsen av verneplan for områdene Tangvolla i Klæbu og Selbu kommuner samt Homla i Malvik kommune. Naturreservatetene blir i så måte gode tiltak siden det innbefatter viktige rødlistede arter. I en verden som har store menneskeskapte arealinngrep og global oppvarming så er slike tiltak svært viktige. 
Les mer...
Publisert: 22.06.2015
 
I Vest-Agder er det lagt fram forslag om å opprette naturreservatene Kile, Kyrkjevatna, Hægbostad og Geislafoss. 
Les mer...
Publisert: 16.06.2015
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) har krevd avslag på søknaden om endret utslippsløyve. Miljøvernforbundet påklaget utslippstillatelsen da den ble gitt. Selv om det her legges til grunn å holde seg innenfor gjeldende årsverdier så vil oppmykningen av utslippsgrenser på kortere tidshorisont gjøre det vesentlig lettere for firmaet å slippe ut mer kjemikalier på årsbasis. Miljøvernforbundet vil også påpeke at omsøkte utslippsmengde på aldehyd fra total årsmengde på 3000 kg til en grense på 1 gram per sekund innebærer at det vil bli lov å slippe ut mer enn 10 ganger så mye på årsbasis. Aldehyder omfatter blant annet formaldehyd/formalin som er bakteriedrepende, allergifremkallede og sist men ikke minst kreftfremkallende.  
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 9521 05 71982
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :