Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 24.11.2014
 
Miljøvernforbundet har i åresvis sett at det går ikke ann å drive fiskeoppdrett overalt langs norskekysten med åpne nettinger hvor alt som er av parasitter, sykdom og avfall driver gjennom nettingburene. Nå har forskere i Uni Research kommet et stykke på vei ved å foreslå at fisken skal være i tette anlegg fram til 1 kg istedenfor for et par hundre gram. Konseptet med lukkede anlegg for oppdrettslaks fram til et kg er minst 4 år gammel. Det er selvsagt noe mindre ille enn dagens situasjon, men hvis veksten i fiskeoppdrett spiser opp denne begrensede forbedringen så er vi igjen like kort med hensyn på manglende bærekraftighet.
Les mer...
Publisert: 24.11.2014
 
Mer ustabilt vær, -oftere ekstremvær er en konsekvens av klimaendringene. Vi har fått flere oversvømmelser i senere år etter det som tidligere var uvanlig store regnskyll i Norge. Paradoksalt nok kan det store snøfallet i USA være forårsaket av klimaendringene som følge av at temperaturforskjellene minker mellom lave og høye breddegrader. Det medfører i følge noen forskere at jetstrømmene blir mer ustabile. Det store snøfallet i USA nylig er en følge av jetstrømmens retning over Nord-Amerika. Norske myndigheter må forberede seg på at samfunnet må håndtere mye større nedbørsmengder enn idag.
Les mer...
Publisert: 24.11.2014
 
Selskapet Nordic Mining som søker om å utvinne rutil fra Engebøfjellet og dumpe resten av fjellet i Førdefjorden har ingen kompetanse på gruvedrift. Selskapet er slik å anse som et spekulasjonsselskap. Alikevel er de frekke nok til å påstå at forskere og myndigheter som fraråder dumping av giftig gruveavfall i Førdefjorden ikke forstår hva det dreier seg om. Sammen med Indonesia, Tyrkia, Papua New Guinea og Filippinene er Norge et av de 4 siste landene i verden som ikke har sluttet med å dumpe avfall fra gruvedrift rett i sjøen. Det er sterk internasjonal rørsle mot sjødeponi av gruvavgang, Det arbeides også internasjonalt i FNs miljøorganisasjon UNEP for å verne maritimt miljø mot gruveavfall. Til tross for dette vurderer den norske regjeringen på alvor å innvilge konsesjon.
  


Les mer...
Publisert: 24.11.2014
 
Norges miljøvernforbund (NMF) krevde ifjor at tankanlegget på Moltustranda som påviselig ikke er eller var i brukbar stand i henhold til norsk regelverk måtte behandles som det det er; forurenset avfall. Anlegget har ikke lagringstillatelse eller utslippstillatelse nå da det er nedlagt. De fire tankene ble oppført i perioden mellom år 1947 og 1950. De siste 20 årene er tankene ikke vedlikeholdt. Gjennomgående 3 og 4 millimeter tykke. Tankene er 1,53 millimeter på det minste og 8 millimeter er krav etter Norsk Standard sitt regelverk. Anlegget er derfor å regne som forurenset avfall. For nedgravde tanker med oppbevaring av oljeprodukter med flammepunkt over 23 °C og som omfattes av Forurensningsforskriften Kap. 1, skal nedgravde tanker som permanent tas ut av bruk fjernes fra grunnen. 
Les mer...
Publisert: 20.11.2014
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at all oppdrettsfisk på Wilsgård Fiskeoppdrett AS sin lokalitet 11353 Finnstein i Lenvik kommune i Troms nedslaktes ved påvisning av smitte av infeksiøs lakseanemi (ILA). Dette for å hindre smittespredning. Lokaliteten har tillatelse til å ha inntil 2700 tonn laks/ørret. Dette innebærer at det er minimum flere hundre tusen fisk innestengt i disse nettingburene som etter all sannsynlighet sprer ILA smitte fra Senja med påfølgende smittespredning til villfisk og andre anlegg.
Les mer...
Publisert: 20.11.2014
 
Samtidig som det er politisk vedtatt av miljø og plassmangel at trafikkveksten i byene skal tas med kollektivtrafikk og sykkel så investeres det ellevilt i nye veier. Bompengefinansiering har gjort det mulig å akselerere bilveiutbyggingen. Både i by og land investeres det storstilt i utbygging av nye veier til tross for at eksisterende veinett er i svært dårlig forfatning.
Les mer...
Publisert: 20.11.2014
 
Mais (Zea mays) T25 har blitt genetisk modifisert for å kunne tåle høyt forbruk av ugressmiddel med virkestoffet glufosinat-ammonium som Liberty og Basta. Ammonium er giftig for planter og glufosinat hindrer detoksifikasjon av ammonium. Planter (og dyr) som får disse plantevernmidlene på seg blir forgiftet. Forgiftning med glufosinat-ammonium fører til døden for de fleste planter. Mais T25 som er genetisk modifisert til å kunne tåle produsentens egne ugressmiddeler. Mais T25 ble godkjent av EU kommisjonen for å være på det europeiske markedet i 1998.
Les mer...
Publisert: 18.11.2014
 
Vindindustrianlegget er unødvendig, miljøskadelig og vil omgjøre et mye brukt friluftsområde til noe som med varsellys og støy fra turbinene til et utendørs diskotek imotsetning til hva den villedende meldingen fra Troms Kraft AS og Statskog framstiller. Drenering av myr vil medføre mer klimagasser og dermed kunne øke globaloppvarming imotsetning til hva tiltaker påstår. De 1,4 kvadratkilometerene med myr i det omsøkte området binder anslagsvis 112 millioner kg karbon. Prosjektet er derfor lite egnet som klimatiltak – snarere tvert imot. Hvis dette vindindustrianlegget blir bygget vil det øke mengden av drivhusgasser i atmosfæren og dermed forsterke global oppvarming!
Les mer...
Publisert: 18.11.2014
 
Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere at det åpnes for skadefelling av en ulv i Øvre-Pasvik i Sør-Varanger. Ulven er en sårbar og truet dyreart som må kunne få muligheten til å vandre sørover til sine artsfrender. Norge har et stort nasjonalt og internasjonalt ansvar for å ta vare på ulven og må ha en høyere terskel ved skade på tamrein. Innvaderende ulv er svært viktig for å bidra til styrke det genetiske mangfoldet i den Skandinaviske ulvebestanden.
Les mer...
Publisert: 11.11.2014
 
Oljeraps (Brassica napus oleifera) har en innsatt sekvens som heter pat fra bakterien Streptomyces viridochromogenes. Det syntetiske pat-genet er introdusert i T45 for å danne toleranse mot høyere nivåer av ugressmiddelet glufosinat-ammonium. Det modifiserte pat-genet i oljeraps T45 føre til dannelse av enzymet PAT (fosfinotricin-acetyltransferase) for å bryte ned glufosinat-ammonium. Glufosinat er det aktive stoffet i ugressmiddel som Liberty. Produsentene av T45 glufosinat-ammonium toleranse markedsfører det som LibertyLink trekk. Det er de samme produsentene som produserer oljerapsen LibertyLink med PAT protein og ugressmiddelet Liberty med glufosinat ammonium som aktivt virkestoff. 
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 9521 05 71982
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :