Norges Miljøvernforbund (NMF) har vært pådriver for heving av kvikksølvubåten siden den ble funnet i 2003. Ubåten ligger på 150 meters dyp i to store deler utenfor Fedje, med totalt 67 tonn kvikksølv i lastekjølen. Norges Miljøvernforbund krever full miljøsanering av U-864, det medfører heving av de to store skrogdelene, full opprydding av løse kvikksølvbeholdere i vrakområdet, og fjerning av sterkt forurenset sjøbunn/hotspots.


NMF krever full miljøsanering av U-864

Tildekking må legges bort for alltid

Kystverket har etter at de fikk beskjed om å ta vekk hevingsalternativet jobbet for å skaffe mest mulig dokumentasjon på at tildekking er det beste miljøtiltaket for vrak og sjøbunn. Det er brukt 10 millioner kroner på å lage en stor bunke med dokumenter, og 160 millioner kroner på en unødvendig støttefylling av stein. Kystverket har planlagt noe ulovlig, instruert av Finansdepartementet og Kyst -og Fiskeridepartementet i 2010.


Svakheter i dokumentasjonen fra Kystverket

Det viser seg at det er store svakheter i dokumentasjonen for tildekking, og beredskapssjef Johan Marius Ly innrømte på folkemøtet på Fedje i juni 2018 at «Det er ingen garanti for at det ikke vil lekke ut kvikksølv fra vraket».


Omtrent ingen rust på lastekjøl og trykkskrog

De solide stålmaterialene på U-864 er nesten ikke rustet, det gjelder spesielt trykkskroget og lastekjølen som ligger nedgravd i mudderet, og det betyr at det har foregått svært lite rusting siden 1945. Skroget er sterkt nok til en heving, og det er i stikk i strid med hva Kystverket har sagt. DNV-GL sine rustanalyser av en tilsvarende ubåt som ble tatt opp utenfor Danmark i 1993 viser at det nesten ikke var rust på kjølen. Denne ubåten lå på ca. 65 meters dyp, mens U-864 ligger på 150 meters dyp.

Hans-Petter Laahne Mortensholm, tidligere prosjektleder U-864, nå beredskapsdirektør i Kystverket har sagt at det er liten omsetning (okysygen/rusting) på dette dypet, og dermed argumenterer han for at en heving er mulig.Tildekking er ulovlig

Tildekking er ulovlig, og bryter blant annet med Vanndirektivet om krav om forbedring av vannmiljøet, kvikksølvforordningen EU 857/2017 om deponering av kvikksølvholdig avfall. i tillegg til OSPAR-konvensjonen der det er krav til medlemslandene om opprydding av forurensing, og ikke minst Minamatakonvensjonen om kvikksølv.Det er direkte ulovlig og farlig å deponere 67 tonn kvikksølv i saltvann. Defor må U-864 og løse flasker heves. Bare å ta ut kvikksølvet fra lastekjølen er komplisert, tidkrevende og risikabelt mht. utlekking, og dermed ikke aktuelt som miljøtiltak for U-864. Det befinner seg ammunisjon, hydraulikkolje, trykkluftflasker og sannsynligvis Uranoksyd i lasten. Det kan også være lagret mer kvikksølv inni ubåten. Alt farlig innhold vil komme opp ved en heving, og det er best for miljøet i det lange løp.


Samferdselsminister Knut Arild Hareide åpner for heving

NMF krever at ekspertutvalget kun bør vurdere det som kommer på bordet på grunnlag av anbud på heving. Det er ikke utvalget sin jobb å velge metode. Tilbyder med det beste konseptet får oppdraget, og ekspertutvalget kan kvalitetssikre hevingen for minst mulig forurensing og minimalisering av utlekking under en hevingsoperasjon. Rapporten til ekspertutvalget bør munne ut i en kravspesifikasjon på heving, slik at prosessen ikke strekker seg videre ut i årevis. Et kvalifisert subseaselskap på Vestlandet skulle være istand til å gjøre denne jobben, med topp kompetanse hos de utvalgte underleverandørene. Det er fullt mulig å konkurrere med verdenseliten. Det er nok glupinger her på øyene og i fjordene. Kortreist kompetanse og rask beslutning med høy kvalitet er resepten, sier Kurt Oddekalv.


Betalt anbud nå

Norges Miljøvernforbund foreslår at Samferdselsdepartementet utlyser en betalt anbudsrunde der 5 aktører velges ut etter å ha lagt fram et konsept for 500 000 kr pr. anbud som er best. Det vil sikre kvalitet i anbudene, og gjøre det lettere for myndighetene å ta en avgjørelse på en heving i praksis. Det er bevilget 3 millioner, som kan brukes på den innledende runden, og det venter 30 millioner til. NMF gleder seg til at skrogene fra U-864 når havflaten 2 sjømil vest om Fedje. Og da skal MS Miljødronningen være der og ta imot gjester fra regjering og presse.


MS Miljødronningen klar som kommandosentral for heving

Støtt vårt arbeid på Levende Hav – Bli medlem i dag!!!
Støtt oss – Bli medlem